Kuinka Karl Marx tavataan

Metsäsuomalaisten muistomerkki

1.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama, joka sivumennen sanoen yhä kuuluu US-Puheenvuoron bloggaajiin, koska hänen kirjoituksensa "Eurooppa ja Amerikka — Yhdessä kohti tulevaisuutta" julkaistiin näillä palstoilla blogina 20.11.2010, allekirjoitti viime maanantaina uutisten mukaan lain, jolla Delawaren varhaisten siirtolaisten asuinalueista on tehty kansallinen monumentti.

Näin muodostettu First State National Monument  -- Ensimmäisen osavaltion kansallinen muistomerkki -- kunnioittaa Delawaren alueelle ensimmäiset siirtokunnat perustaneita hollantilaisia, ruotsalaisia, suomalaisia ja englantilaisia siirtolaisia.

Ilta-Sanomien uutisessa mainitaan parilla lauseella, että Ruotsi perusti vuonna 1638 Delawareen Uusi Ruotsi -nimisen siirtokunnan, jonka asukkaista suurin osa oli Ruotsin suomalaismetsistä siirrettyjä metsäsuomalaisia. Uuden Ruotsin keskus oli Fort Kristina nykyisen Wilmingtonin alueella. Sitä ei kerrota että metsäsuomalaisia rahdattiin uudelle mantereelle kahleissa, lähinnä orjina siis. Eikä siitä tietenkään puhuta, että merentakainen projekti oli vain sivujuonne ja jatkoa kohtelulle, jolla näitä metsäsuomalaisia kotimaassa kohdeltiin.

Kuningatar Kristiinan aikoihin suomalaiset -- toisen luokan kansalaiset sikäli kuin ylimalkaan olivat kansalaisia, ehkä eivät edes ihmisiä ollenkaan -- tarvitsivat erityiset lupakirjat maan omistamiseen ja rakennuksiin, ja Kristiina aloitti myös järjestelmällisen vainon niitä metsäsuomalaisia kohtaan jotka yrittivät asettua johonkin ilman asianomaisia lupia.

Wikipedia-tiedon mukaan vuonna 1646 annettiin julistus, että jokaiselta suomalaiselta, joka ei halunnut oppia ruotsia, on talot poltettava, ja hän on henkipatto jokaisen ruotsalaisen edessä. Suomen kieli oli täydellisesti kielletty ja suomenkielisten kirjojen lukeminen johti joissakin tapauksissa vangitsemiseen vielä 1700-luvulla.

En tiedä onko noista ajoista ja tapahtumista hyviä silminnäkijäkuvauksia olemassa. Voin kuvitella että suomalaisten kohtelu noudatti suunnilleen yhtä raakoja kaavoja joilla torppareita kotosuomessa 1900-luvun alussa häädettiin, ja joista häädöistä Laukon kartanon mailla on Arvid Järnefelt antanut järkyttävän silminnäkijäkuvauksen teoksessaan "Maa kuuluu kaikille".

Torpparilaitos oli likimain maaorjuuden muoto, kartanonomistajat ruotsinkielistä yläluokkaa, ja vuosisataisesti siis nimenomaan kieliraja on ollut se ehdoton ja armoton jakaja, joka on tehnyt jokaisesta ruotsinkielisestä ylempiarvoisen suhteessa jokaiseen suomea puhuvaan "metsäläiseen".


2.

Sama meno jatkuu edelleen. Maamme on edelleen pitkälti ruotsinkielisen yläluokan omistuksessa. Maassamme vallitsee pakkoruotsijärjestelmä, josta valtaeliitti edelleen ehdottomasti pitää kiinni. Suomen televisiosta näytetään parhaaseen katseluaikaan sunnuntai-iltapäivisin sellaisia propagandasarjoja kuin "Suomi on ruotsalainen" -- että siis olemme saaneet senkin vähän sivistyksemme jonka toistaiseksi olemme pystyneet sisäistämään nimenomaan ruotsalaisten armolahjana. Jne, jne, jne.

Jos joku haluaa pohtia, millaisten pitkien historiallisten voimien vaikutuksesta suomalainen kansaluonne on muotoutunut sellaiseksi kuin mikä se on -- että olemme yhtäältä hyveellisiä, ahkeria ja lainkuuliaisia, työ-, mies- ja sotakuntoisia sekä oppisivistyksen kautta yhteiskunnassa ylöspäin pyrkiviä mallioppilaita, toisaalta padottua väkivaltaa täynnä olevia ja masennusta kansantautina sairastavia repressiivisiä kärsijöitä -- oitis tämä kansallisen psykoanalyysin tarve halutaan haudata.

Eivätkä suomalaisten alamaistuntojen vähättelijöitä ole vain alitajuntaista syyllisyyttä tuntevat ruotsinkieliset, vaan yhtä kyseenalaista kylvöä suorittavat myös suomalaisuuden ylevöittäjät -- eivät hekään tunnusta tosiasioita, vaan haluavat vain uskoa ulkokohtaisen mielenylennyksen tehoon.


3.

Metsäsuomalaisuuden historiaan perehtyminen saattaisi opettaa konkreettisella tavalla etteivät rasismi ja pakkoruotsi ole ajattelun muotoina eri asioita, vaan aivan sama asia -- herrakansan itseoikeutettua ylemmyttä kategorisesti alempia ihmisolentoja kohtaan.

Eurooppalaiset ovat tunteneet tällaista ylemmyyttä erivärisiä ihmisiä kohtaan ehkä aina, ainakin se on ollut uudelle ajalle ominainen lähtökohtainen ajatusjäsennys. Rotuominaisuudet, kuten ihonväri, voivat toimia ulkoisina selvinä kategorisointiperusteina. Heti seuraavaksi jakolinjaksi asettuvat sitten kansallisuuteen ja kieleen perustuvat yhteistunteet. Uudella ajalla lisääntyneen individualismin vaikutuksesta yksilöminuuden projektioina syntyneet kansallisvaltiot ovat nimenomaan kielellis-kulttuurisia muodosteita, joten myös aikamme rasismi on esimerkiksi kielirasismia.

Niin sanottu evoluutiobiologinen tai -psykologinen selitysmalli kulttuurievoluution mukanan tuomille ajatusmuodoille ontuu aivan perustavanlaatuisella tavalla siksi, että ajatteluamme ja käyttäytymistämme määräävät paitsi yleisinhimilliset lajityypilliset lähtökohdat myös ja yhtälailla sosiaalisina ja historiallisina muodostuneina syntyneet "järjen" jäsennykset ja rakennelmat.

Ei ole mitään evoluutiopsykologista selitystä sille miksi individualismi alkoi lisääntyä ja "kartesiolainen ajatteluparadigma" vahvistui historiallisesti ottaen suhteellisen lyhyenä ajanjaksona. Tosiasia kuitenkin on, että tuon aivan erityislaatuisen ajatteluparadigman omaksumisesta on seurannut maailmanhistoriallinen muutos, joka nyt muutaman vuosisadan kuluessa on muuttanut ihmisen elinehtoja ja -oloja tuhatkertaisesti enemmän kuin mitä oli koko ihmislajille tapahtunut muutos sen aiemman miljoonan vuoden lajihistorian aikana.

Yksi uuden ajan eurooppalaiselle ajattelulle ominainen piirre on ajattelun kerroksellisuus ja projektiivisuus. Kerroksellisten ajatushahmojen kognitio -- jollaisesta esimerkkinä olkoon luku- ja kirjoitustaidon omaksuminen ja yleistyminen, tai syvyysperspektiivin hahmottaminen, tai ajantajun kasvaminen -- tuo mukanaan uudenlaisia tiedollisia kysymyksenasetteluja. Esimerkiksi empirismi olisi keskiajan ihmiselle ollut aivan mahdoton ajatus. Samoin yksilöminuuden projektiona uudella ajalla syntynyt kansallisvaltio ja sille ominainen edustuksellinen demokratia. --

Mutta kun nyt puhumme kansallisvaltiosta ja demokratiasta, ymmärrämmekö enää, miten yhteenkietoutuneita nämä ilmiöt -- tai siis pohjimmiltaan ajatusmuodot -- sosiaalisina ja historiallisina muodosteina ovat?


4.

Sama individualismi, jonka projektiona kansallisvaltio ja demokratia ovat syntyneet ja kehittyneet, sama individualismi sokeuden asteelle kasvettuaan pirstoo tiedollisen maailmamme niin, että emme enää hahmota niitä historiallisia ehtoja joilla jotkut asiat ovat liittyneet toisiinsa. Juuri historialliset kytkennät ovat tehneet asioista -- esimerkiksi empirismistä ja demokratiasta -- sen mitä ne ovat -- ja jos menetämme nämä kytkennät, myös ajatusmuodot lakkaavat toimimasta.

Ajattelumme hajoamisen seurauksena emme enää näe yhteyttä rasismin ja pakkoruotsin välillä. Emme myöskään näe miten kansallisvaltio ja demokratia ovat toistensa edellytyksiä.

Nyt hyökkäämme mitä itseoikeutetuimman moraalisen närkästyksen vallassa metsäsuomalaisissa projektiivisesti näkemiämme "rasistisia" ominaisuuksia vastaan -- järjestämme jopa noitavainoa muistuttavia rasistijahteja ja kehitämme lainsäädännöllisiä käsitteellisiä kidutuskoneistoja joilla inkvisitiomme voi tunnistaa erilaiset "vihapuheet" -- ja toisaalta pidämme pakkoruotsia ihan irrallisena kysymyksenä, jota käsitellään historiasta irrallaan pelkkien juurettomien tarkoituksenmukaisuuksien raameissa.

Samoin irrotamme "demokratian" kansallisvaltiollisilta juuriltaan ja kuvittelemme että demokratia on jotain joka voi toteutua muualla kuin kielellis-kulttuurisessa sosiaaliyhteisössä. Emme tajua, että keskuudessamme nyt päätään nostavat kansallismieliset liikkeet eivät saata olla taantumuksen vaan terveiden sosiaalisten vaistojen merkki -- ja samoin emme tajua että kielellis-kulttuurista kansallisvaltiota "monikulttuuristaessamme" olemme individualistisen sokeuden emmekä kulttuuririkkauden asialla. 

Olemme sokeita tajuamaan ettei esimerkiksi EU:ssa vallitseva tosiasiallinen demokratiavaje ole millään historian antamilla eväillä korjattavissa -- että EU on tuomittu jäämään juuriltaan irrotetun numeerisen rahan varassa toimivaksi illusoriseksi korvikeyhteisöksi, joka saattaa toimia imaginaarista rahaa käsittelevien pankkiirien valtaa legitimoivana kulissina, mutta joka ei koskaan tule korvaamaan ihmisille lajityypillisesti ominaista keskinäisyhteyttä. 

Juuri ihmiselle lajityypillisen keskinäisyhteyden yhden historiallisesti kehittyneen ilmentymän, kansallisvaltion, varassa demokratia vain voi toteutua. 


5.

En tiedä, onko mahdollista enää palata kansallisvaltioiden ja demokratian aikaan. Se trendi, joka kasvattaa individualismia ja tekee meidät nyt entistäkin sokeammaksi näkemään niitä syviä tapoja joilla erilaiset asiat opillisen pintatason alla kytkeytyvät toisiinsa, se trendi on ollut hyvin voimakas. Yhä useampi pintatason oppi -- sama onko kyse tiedollisista ismeistä vai aatteellisista ideologioista -- rationalisoi järkeilynsä individualistisilla selityksillä.

Juuri individualistinen sokeus on ollut taustalla esimerkiksi siinä talousjattelussa vaikuttaneessa trendissä jonka seurauksena rahatalous on autonomisoitunut ja irronnut reaalitaloudesta, niin että nyt tähtitieteellisiin summiin kasvaneet imaginaariset velkasummat muuttavat kansantaloudet yksi toisensa perään täydellisesti hallitsemattomiksi kaaoksiksi.

Tällaisessa historiallisessa tilanteessa ei enää ole mahdollista mikään muu kuin se, että silmiä aukaisemalla sentään saatamme vielä jotenkin nähdä mistä ympärillä kasvavassa kaaoksessa on kyse. Voimme vielä käsitteellistää asiat oikein ja konstruoida tiedollisesti ne historialliset yhteydet, polut, joita pitkin tähän täysin toivottomaan tilanteeseen on tultu.

Emme kuitenkaan enää mahda itse tilanteelle mitään -- järki on jo karannut liian kauas ja kaaos jo liian hallitsematon. Kun pääministeri avaa suunsa ja perustelee aivan mammuttiluokan rahataloudellista moraalihasardia, me voimme vain ihmetellä uskooko hän itse tai uskooko kukaan muukaan todellisuudessa mitään siitä mitä hän suustaan suoltaa.

Suomalaiselta mieskuntoiselta kansalaiselta ei löydy sitä historiallisesti muodostunutta kunniantuntoa, jonka voimin hän saattaisi sanoa häntä orjuuttavalle taloudellispoliittiselle eliitille selvästi: "Ei!" Suomalaiselle on ominaista alistuvan mallioppilaan asenne.

No, se ei ole ratkaisevaa -- koko euroopplalaisen uuden ajan ajattelu on hajoamassa kaaokseen, eivätkä suomalaiset sitä pystyisi pelastamaan vaikka olisivat maailman parhaita ajattelijoita. Historian voimat jyrää meitin -- mutta ne ovat paljon, paljon, paljon laajempia kuin mihin mikään suomalainen alistettu kansaperspektiivi yltää.

Silti, voisimme ainakin keskuudessamme olla toinen toisillemme kunnollisempia ja kunniallisempia ihmisiä, sen sijaan, että nykyisellään elvytämme historiallisia toinen toisemme sorsimisen ellei orjuuden kuvioita.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (141 kommenttia)

Aimo Suomi

Ja ajatus pähkinänkuoressa...?

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

"Siirtykää syrjään rouva, meillä on asiakkaita."

Sakari Pulkkinen

Aimo Suomi, retoriikan/mielipiteiden mestari:
"Go home, Helena!"
"...drunk?"
"...alone?"
"Ja ajatus pähkinänkuoressa...?"

- ylittämätöntä argumentointia...

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka

"Wikipedia-tiedon mukaan vuonna 1646 annettiin julistus, että jokaiselta suomalaiselta, joka ei halunnut oppia ruotsia, on talot poltettava, ja hän on henkipatto jokaisen ruotsalaisen edessä. Suomen kieli oli täydellisesti kielletty ja suomenkielisten kirjojen lukeminen johti joissakin tapauksissa vangitsemiseen vielä 1700-luvulla." Outoa. Agricola oli kuitenkin suomentanut Uuden testamentin 1543 ja se painettiin Tukholmassa 1547 kuninkaallisella painoluvalla. Jumalanpalvelusten saarnoissa suomea oli käytetty jo katolisena aikana ja 1600-luvulle tultaesa suomenkielistä kirjallisuutta oli melkoinen määrä. Onkohan siteerattu Wikipedia-tieto vähän väritetty?

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Kyseessä on Fryksdalin kihlakunnanoikeuden määräys vuodelta 1646, siis käytännössä sata vuotta sen jälkeen kun Agricola oli lakannut tekemästä yhtään mitään.
Varmasti ihan hyvää tarkoittivat siinä missä hekin, jotka tällä hetkellä estävät suomalaisia valmistumasta mihinkään ammattiin mikäli he eivät halua oppia ruotsia.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Fryksdal on siis kihlakunta Värmlannissa, ja kyse on metsäsuomalaisten vainoamisesta siellä, systemaattisesti. Agricola tähän ei liity.

Kaarle-herttuan aikaan, ja vähän myöhemminkin, moreenimailla huuhta-menetelmällä kaskeavat metsäsuomalaiset olivat hallitusvallan kannalta parhaita mahdollisia veronmaksajia. Satonsa olivat suuret, eivätkä he sekaantuneet politiikkaan. Ruotsalaiset talonpojat karttoivat ja kammosivat suuria metsäseutuja. Pelkäsivät siinä sivussa omituisia suomalaisia, joilla täytyi olla noitakonsteja käytössään, kun eivät eksyneet metsässä.

Vuorityön tehostuessa (ja valtakunnan paisuessa suurvallaksi) kaskeamista alettiin pitää yhä enemmän metsän haaskaamisena. Metsiä tarvittiin hiilenpolttoon. Vuorityön oikeuksien haltijat, kapitalistit, tarvitsivat yhä enemmän ja enemmän hiiltä, sekä louhintaan että masuuneihin. Tämän takia metsäsuomalaista tuli silmätikku. Kaskeaminen kiellettiin. Aluksi metsäsuomalaisille oli suomenkielisiä pappeja, ja häin oli myös Uuden Ruotsin siirtokunnassa, minne kaskeamissakoista velkaantuneita perheitä vietiin.

Rankempaa oli sitten rintamaiden talonpoikien toimeenpanema vaino. Tässä taas oli pohjana ennen kaikkea taikausko ja vierauteen kohdistuva epäluulo mikä kääntyi vihaksi. Asutuksille tehtiin rintamailta hävitysretkiä, taloja poltettiin. Ja tämän Fryksdalin käräjäoikeus siunasi - tarkoittaen pahan hyväksymistä, ei hyvää. Suuri osa suomalaisista sillä seudulla muutti rajan yli Norjaan. Osa rupesi hankkimaan elantonsa hiilenpolttajina, osa joutui kerjuulle.

1800-luvun alkupuolella suomenkielisiä asutuksia oli vielä jäljellä Taalainmaalla ja Värmlannissa, ja näissä muutamista C.A. Gottlund vieraili, keräten kansanperinnettä (ja naurattaen nuoria neitosia).

Suomen kielen rippeet taisivat hävitä viimeksi Norjan puolelta rajaa. Suomenkielisiä paikannimiä itse asutusalueella ja muuttoreitin varrella on jonkin verran.

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka Vastaus kommenttiin #15

Kiitos. Alfthan tyhjensi pajatson. Kyseessä ei siis ollut Suomessa (Itämaassa) asuvien suomalaisten vaino. Muutenhan Fryksdalin päätöksellä olisi pitänyt polttaa myös Turun tuomiokirkko, jossa messu oli luettu suomeksi jo toista sataa vuotta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #18

Se taas, kun suomen kielen käyttö kiellettiin, liittynee kyseisen hiippakunnan päätöksiin, resurseihin ja haluihin.
Toiskielisinä suomalaisilla oli oma kappalaisensa - jos pappia ei ollut, ei väki ollut hallinnon "saavutettavissa", ei myöskään kontrolloitavissa tunnettujen papisten harrastustensa suhteen. Ja pappien puute saattoi johtua yksinkertaisesti siitä, että kiinnostuneita ja tarpeeksi köyhiä suomea osaavia pappismiehiä oli vähän. Finnskogenin kappalaisen tulot olivat väistämättä viheliäisen huonot. Jos pappia ei ollut - väki määrättiin osaamaan ruotsia.

Kari Virtanen Vastaus kommenttiin #15

Finskogin(siis Norjassa) viimeiset suomenkielen taitajat kuolivat 1960-luvulla.

NRK:sta tuli helmikuussa ohjelmasarja, jossa M.A. Numminen kierteli Finskogin taloja ja jututti suomenjuurisia. Heidän nuoruudessaan
kouluissa suomenkielen käyttö oli kiellettyä. Samoin kveeni.

Kveenin kieli pohjoisessa on säilynyt vieläkin. Tunnen parikymmentä vuotta amfetamiinia käyttäneen(nyttemmin lopettaneen), joka yhtäkkiä vaihtoi sujuvaksi kveeniksi...

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #15

Alfthan

""Vuorityön oikeuksien haltijat, kapitalistit, tarvitsivat yhä enemmän ja enemmän hiiltä, sekä louhintaan että masuuneihin. Tämän takia metsäsuomalaista tuli silmätikku. ""

Juuri tämäntapainen historianselitys -- jossa tapahtuneeseen päälleliimataan jokin johdonmukaisesti selittävä historiallinen järki -- on mielestäni varsin ongelmallinen.

Miksi? Siksi että tämänkaltaisessa selityksessä ei selity se epäjärkevä joka kuitenkin oli todellisuudessa olemassa. Mihin tässä selityksessä asettuu väkivalta -- jos talojen polttamiset ja satojen tuhoamiset ovat totta, jos laivoilla rahdattiin kahlehdittuja -- tai ne asenteet joiden on täytynyt olla olemassa jos ihmisiä on kohdeltu näin kaltoin?

Emme voi mielestäni viedä viileää järkiajatteluamme historian tapahtumien päälle ja kuvitella, että kun "selitykset" jonkin omalle ajattelullemme ominaisen rationaalisuuden laadun -- kuten tässä puhtaan talousrationaalisuuden -- käsitteillä annetaan ja ne näyttävät omassa mielessänne johdonmukaisilta -- saisimme oikean kuvan tapahtuneesta.

Tässä vain oma "opillinen" ajattelumme tekee meille tepposet. Taivas varjelkoon -- totta kai oman järkemme historiaan päälleliimaama selitys näyttää selittävän historian järkevästi! Mutta mihin jää se aivan olennainen? Se tavaton aggressio, todellisuutta vääristänyt viha -- se rasistinen ilmiö?

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #23

Oikkonen,
lähteinä näissä tiedoissa on primääridokumentit.

Tuon aikaiset toimijat eivät ajatelleet tulevia historiaselityksiä eivätkä keinutuolifilosofeja.

Olet varmaan lukenut enemmän filosofiaan liittyvää kirjallisuutta kuin minä. Mutta minä osaan lukea 1600-luvun kirjelmiä ja niiden pohjalta tehtyjä päätöksiä. Alkuperäiskielellä, alkuperäisteksteinä.

Näissä ei selittelyllä ratsasteta.

Itse kirjoituksesi on hyvin mielenkiintoinen :)

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #26

Alfthan

""... minä osaan lukea 1600-luvun kirjelmiä ja niiden pohjalta tehtyjä päätöksiä. Alkuperäiskielellä ""

Kuka tahansa keinutuolifilosofikin voi sinulle kertoa, ettei mikään historiallinen dokumentti sisällä omaa selitystään.

Kaikki tuo minkä olet aikalaisdokumentteihin tulkintana päälleliimannut kytkeytyy omaan aikalaisjärkeemme. Sinun tapauksessasi sangen yksipuoliseen talousrationaaliseen aikalaisjärkeen.

Ei ole tapaa, jolla voisimme katsoa maailmaa kokematta sitä mielekkääksi. Kuka tahansa keinutuolifilosofi voisi kertoa sinulle tämän.

Selityksen laadusta aina on kysymys. Sillä joka ei edes tunnista omaa selitystään selitykseksi on mielestäni huonommat eväät tulkinnassaan kuin sillä joka eksplikoi omat ajatushistorialliset visionsa.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #31

Oikkonen,

jospahan visioinnin sijaan osoittaisit Frykdalin kihlakunnanoikeuden päätöksen Värmlannissa, myös Suomea, osaa tai koko hallintoaluetta koskevaksi jollakin tapaa. Ja venkoilematta.

Väitän että tässä kohtaa iskit kirveesi kiveen. Todista että näin ei käynyt.

Edelleen pidän Uutta Ruotsia käsittelevää juttuasi mielenkiintoisena. Voisi sanoa, että juuri muutaman savolaisen perhekunnan kautta liitymme Yhdysvaltain historiaan, oleellisesti.
Tunnetuimpana ehkä tämä mies
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Morton_%28politi...
- jonka sukuyhteydet ovat tosin jossain määrin epäselvät.
Selvempää on mm. säilyneet rakennuskulttuurin jäljet, samoin muutamat sukunimet.

Kari Virtanen Vastaus kommenttiin #35

Antti. Mielestäni olen tavannut Alfthan nimen joko Suomen-, tai Norjan lapissa 1800-luvun virkamiesten joukossa. Onko mahdollisesti tuttu tapaus?

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #42

Oulun läänin kuvernööri nälkävuosina ja 1870-luvun kultaryntäyksen aikaan. Isoisäni isän veli, sotilashenkilö. Myöhemmin Uudenmaan läänin maaherra ja senaattori, tavallaan sisäasiainministeriön päällikkö. Aateloitiin, Georg von Alfthan. http://www.kansallisbiografia.fi/kenraalit/?gid=4
Tallella on mm. hänen kirjeenvaihtoaan kun juonittelivat kultavaltaussäädöksiö siihen muotoon, että Venäjän suurliikemiehet eivät päässeet alueeseen isommin kiinni. Onnistuivat aika hyvin.

Korjaus: ei sisäasiat vaan kulkulaitos- ...

Kari Virtanen Vastaus kommenttiin #48

Kiitos. Mielenkiintoista. Voiko tuon "vonin" periä? Kieltämättä pukisi. :)

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #55

Kari,
ei sitä "vonnia" voi sivusta periä ;)
Näitä tuon haaran sukulaisia on kyllä jonkin verran asustelemassa, enempi Etälä-Suomessa. Kovin tarkkaan en näitä tunne, henkilökohtaisesti.

Isoisäni isä sitten, on tässä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_Alfthan

- kuoli viinaan rutiköyhänä Tukholmassa v. 1893. Olen käynyt katsomassa ja kuvaamassa taloa missä asui viimeiset vuotensa, Söderillä, aivan Suomenlaivojen laiturin yläpuolella.

Kari Virtanen Vastaus kommenttiin #59

Tiedän. Kunhan sovittelin nimeesi sitä.

Itsekin asunut Tukholmassa. Wikin juttusi linkit eivät enää toimi.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #35

Alfthan

"".. jospahan visioinnin sijaan osoittaisit...""

Miksi ihmeessä minä jotain osittaisin...? Eiväthän mitkään historialliset dokumentit ole muuta kuin omana aikanaan erityisten perusteiden mukaan tehtyjä ylöskirjauksia. Ei nykyistenkään dokumenttien pohjalta voi konstruoida nykyihmisen motiiveja tai hänen muuta käyttäytymistään -- vaan voi tapahtua vain päinvastoin: on luotava, omaksuttava kuva motiiveista ja käyttäytymisestä, vasta siitä seuraa sitten dokumenttien kokeminen mielekkäänä.

Tieto syntyy päässämme vähän eri järjestyksessä kuin "objektiivisiin faktoihin" uskovat vulgaaripositivistit kuvittelevat. Juuri tällaisista syistä historianfilosofiset ongelmat ovat niin vaikeita. Selitettävänä on ihminen -- ja ihmisen käyttäytymisen selittäminen on aivan erityislaatuinen ongelma -- eikä selitettävänä suinkaan ole mikään dokumentoitu "asia".

Tätä yritti käsitellä myös tuo edellä oleva kysymykseni siitä, mihin ihmisen epäjärkevä puoli jää näissä "järkeä" päälleliimaavissa historiantulkinnoissa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #43

Mikä sanoo ettei sinun versiosi sitten ole järkeä päälle liimaava? Kysymys Oikkoselle.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #44

Koska asiat loksahtavat tällöin kohdalleen. Niitä on yhtäkkiä helpompi ymmärtää.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #45

Siis keiden asiat, Hyötyniemi? Värmlanninsuomalaisten jälkeläisten? Amerikansuomalaisten j'lkeläisten? Tuskin.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #45

Hyötyniemi

""Koska asiat loksahtavat tällöin kohdalleen. Niitä on yhtäkkiä helpompi ymmärtää.""

Juuri näin. Kysymys on todellakin suuresta kokonaiskuvasta -- ja itse tuossa blogissa hahmottelin nimenomaan jonkinlaista ajatushistoriallista kokonaiskuvaa.

Voimme lähteä liikkeelle siitä että meillä on nyt edessämme tiettyjä faktoja ja tarvitsemme niille selityksen. Meillä on kansa jolla on omat hyveensä ja omat rasitteensa, ja monet niistä sattuvat olemaan eurooppalaisessa mitassa aivan poikkeuksellisen erottuvia.

Esimerkiksi tämä mikä blogissa nimettiin yhdeksi rasismin muodoksi: pakkoruotsi. Ei missään muualla maailmassa mikään demokratiaksi itseään nimittävä valtio ole muutaman prosentin kielivähemmistön käskytettävissä niin että enemmistön on pakosti opeteltava vähemmistön kieli. Selitys tämän faktan olemassaololle voi olla vain historiallinen.

Muita vastaavia selitystä tarvitsevia poikkeavan ominaislaatumme ilmentymiä ovat aggressiivisuutemme ja itsetuhoisuutemme, projektiivinen ryssävihamme, kiusaamisilmiön ennätysmäinen esiintyminen, koululasten menestys kouluviihtyvyyden kustannuksella, sekä tietysti tuo jo usein mainittu kansansairautemme: laajamittainen masennus.

Mikään tähän kansalliseen kokonaiskuvaan kuuluva seikka ei minkään kokonaiskuvan kehyksissä selity muuten kuin historiallisesti alistetun kansan diagnoosilla. Se selittää likimain kaiken -- alkaen meille tyypillisistä kansallisista hyveistä ja päätyen noihin hirvittäviin kansallisiin rasitteisiin joita kannamme.

Mutta meillä ei tehdä tutkimusta, joka lähtisi liikkeelle näitä teemoja kartoittaen. Meillä ei ole esimerkiksi tutkimusta siitä miten kansansairautemme masennus koettelee erikielisiä kansanosia. Ei ole tutkimusta siitä miten venäläisvastaisuus jakautuu kielirajan ylitse. Jne, jne, jne.

Siksi tarvitsisimme tuota monesti rummuttamaani kansallista psykoanalyysia.

Tämä tässä käyty keskustelu on taas kerran mahtimittainen dokumentti siitä, miten helposti osaamme väistää kansallisen kokonaiskuvan isotkin kysymykset. Juututaan puhumaan jonkinlaisesta narratiivisesta historiasta ymmärtämättä ettei historia itsessään ole sellainen tiedon laji, joka tulisi toimeen ilman tulkintaa. Kuvitellaan että tulkinta nousee jostain historiallisista dokumenteista, vaikka on mahdotonta lukea ensimmäistäkään dokumenttia muutoin kuin tulkitsevilla silmillä.

Historian opettaminen kouluissa tapahtuu narratiivisen perinteen varassa, ja ehkä siksi ihmiset ymmärtävät niin huonosti historiaa -- kuvitellaan että "faktat" voidaan kaivaa menneisyydestä esille vaikka koko touhu tapahtuu jo omaksutun ihmiskuvan, motiivien ja tulkintavaihtoehtojen puitteissa. Historiaa voi oikeasti käyttää vain kuten sitä blogissa käytin -- viitteenä ja kuvituksena, kokonaiskuvan värisävyinä.

Jos dokumentit uppoavat kokonaiskuvaan, palaset loksahtavat paikoilleen. Juuri kuten sanoit. Mutta muistutan että tässä kokonaiskuva oli todella laaja -- siihen kuului koko eurooppalaisen uuden ajan ajatushistoria, ja mukana olivat myös sellaiset asiat kuin kansallisvaltio ja demokratia, ja taloususkonto. Mukana oli myös viittaus monikulttuurisuuteen tuhoavana tekijänä.

Tällaisista isoista asioista ei kommenteissa näy jälkeäkään. Sensijaan on harrastettu käpertymistä joihinkin narratiivisen historian yksityiskohtiin.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #82

"Mutta meillä ei tehdä tutkimusta, joka lähtisi liikkeelle näitä teemoja kartoittaen"

No on ... säätiörahalla tehdään tutkimuksia, kuinka meistäkin tulisi yhteisöllisiä ja onnellisia vissiin jos vaihtaisimme kielemme (Markku T. Hyyppä) ... :o)

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

""Onkohan siteerattu Wikipedia-tieto vähän väritetty?""

Niin, kuten totesin, en tiedä onko ajoilta hyviä silminnäkijäkuvauksia.

Mutta yleensä ottaen: meillä on taipumusta liimata historian päälle erityinen historiallinen järki -- eli selittää järkeväksi kaikki mikä mahdollisesti todellisuudessa on ollut täysin epäjärkevää. Ihminenhän ei ole vain järkevä, vaan myös epäjärkevä olento -- eikä historia suinkaan ole vain järjen sanelemaa, vaan se voi olla tapahtumia vailla kaikkea johdonmukaisuutta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Itse asiassa "silminnäkijäkuvauksia" tuntuu olevan jossain määrin.

Tuo hämäräksi jäänyt viittaus wikin, mistä lähdit liikkeelle ja laukkaan, alkaa nyt aueta. Tosin ei wikin kautta, mutta paikallishistoriasta.

Ote tekstistä "Hungrarnas skog", Lars Elam, 1992.

"...Man bibehöll också länge sitt språk trots att Fryksdals häradsrätt redan år 1646 beslutade att varje finne som inte ville lära sig svenska skulle få sitt torp nerbränt. Liknande påtryckningar från myndigheternas sida återkom under åren. År 1682 kom det rentav ett kungabrev om att finnarna på moderlandets skogar skulle lära sig svenska. År 1803 fick finnskogarna i norra Värmland särskilda skolmästare som vandrade mellan byar och gårdar. Med imponerande resultat dessutom om man får tro prästernas husförhörsprotokoll. Ändå berättar finnskogarnas förste präst Emanuel Branzell att de fick välja skolmästare "inom sig själva" eftersom rekryteringen utifrån var svår. Vid ett tillfälle rapporteras en femtonåring sköta skolmästarsysslan i en finnby med den äran. Men i vardagslag levde finskan, en gammaldags savolaxdialekt som deras förfäder hade haft med sig, ända in på nittonhundratalet."

Teksti jatkuu. Tässä kerrotaan siis siitä miten kieli pysyi elävänä läpi vuosisatojen, uhkauksista ja painostuksesta huolimatta, Värmlannin pohjoisosien suomalaismetsissä.

Tässä lähde http://www.nordvarmland.com/page.php?id=3629

Näin toimii osuuskauppaväki ;)

Kari Virtanen

SV 3: " Onkohan siteerattu Wikipedia-tieto vähän väritetty?"

Saattaa olla, mutta mihin suuntaan?

Melko helpollahan nuo pääsivät verrattuna moniin sen aikaisiin, tai myöhemminkin eläneisiin.

Veikko Penttinen

Tuo kuningatar Kristiinan aika oli minulle uutta. Minkähän takia en ole törmännyt tuohon tietoon aikaisemmin? Olisikohan syynä, että Suomessa on liian paljon vääränkielisiä tai ainakin vääränmielisiä historinkirjoittajia vai pitäisikö sanoa historian muokkaajia.

Joka tapauksessa Oikkoselta taas bloki joka panee ajattelemaan, ja se on nykymaailmassa niin harvinaista herkkua, että kiitos paljon kirjoittajalle.

Aikamme vitsaus on, että järkeä ja tietoa on niin, että päätä pakottaa, mutta viisautta jolla sitä järkeä ja tietoa pitäisi käyttää ei ole kuin aniharvalla.

Jean Monto

Pääsiäisenä tuli todellakin tasavuosia kun ensimmäiset tiedossa olevat suomenkieliset astuivat maihin uudessa maailmassa. Uusi Ruotsi oli silloisten ruotsalaisten ja saksalaisten suurkauppiaiden yritys rakentaa tuottava siirtomaa uudelle mantereelle. Tarkoitus oli tuoda Eurooppaan halpoja raaka-aineita. Uuden Ruotsin väestöstä suuri osa oli "suomalaisia" vaikka termeillä Suomi tai suomalainen ei tuolloin ollutkaan samaa sävyä kuin nykyään. Varmasti kuitenkin tiedetään että lähtiöitä oli "nykyisen Suomen" alueelta ja he olivat suomenkielisiä. Uuteen Ruotsiin lähti siirtolaisiksi vapaaehtoisia mutta myös monia vastointahtoisia. Moni suomalainen sekä ns. metsäsuomalainen pettyi uuteen kotiinsa josta maalailtiin kotimaassa melko "kullattuja" kuvia mutta oli niitäkin jotka menestyivät hyvin. Pääasiallinen elinkeino oli maanviljelys ja ohessa metsästys. Väitetään että suomalaiset olivat paremmissa väleissä ensimmäisten kansalaisten ( intiaanien ) kanssa kun perussvenskit.John Moore, yksi USA;n itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista oli metsäsuomalaisten jälkeläinen. Myöhemmin tappiolliseksi osoittautunut Uusi Ruotsi valloitettiin alankomaalaisten toimesta ja ilman vastarintaa. Tiettävästi suomalaisperäinen väestö sekottui saksalaisiin, hollantilaisiin ja englantilaisiin yhteisöihin. Huomionarvoista on kuitenkin se että yhä nykyäänkin tuolla alueella ja sen ympäristössä on sangen paljon "suomalaisilta" vaikuttavia ihmisiä. Varsinkin ulkoisesti tämä näkyy nuorissa naisissa. Kurisioteettina mainittakoon vielä että Ruotsi yritti myöhemmin rakentaa uudelleen siirtomaa imperiumiaan mutta ankaraan ja kilpailtuun Pohjois- Amerikkaan se ei enää uskaltautunut. Huonoin tuloksin. Syitä epäonnistumisiin on monia mm. jatkuvat sodat söivät perustamishankkeita ja estivät kunnon rahoituksen. Siirtomaa asioissa Ruotsi siis hävisi kovimmalle kilpailijalleen Tanskalle jonka pieni siirtomaa imperiumi päättyi vasta 1917. Kesällä järjestetään Yhdysvalloissa juhlat Uuden Ruotsin muistoksi joissa vierailee mm. Ruotsin kuningaspari ja eduskuntamme puhemies. Ikävää on että muuten SUOMALAISTEN erityinen osa tämän siirtomaayritelmän tarinassa on lähes kokonaan unohdettu. Myös täällä Suomessa.

Kari Virtanen

JM: " Väitetään että suomalaiset olivat paremmissa väleissä ensimmäisten kansalaisten ( intiaanien ) kanssa kun perussvenskit."

Väitetään, että Preerian pikkukaupunkien kapakoista saattoi vielä viime vuosisadalla löytyä ohjeistus:
INTIAANEILTA JA SUOMALAISILTA PÄÄSY KIELLETTY!

Kaarina Piipponen

"There are a bunch of Finns in Deer River. Deer River is mostly a Finn town. But Deer River also has Norwegians, Swedes, and Indians -- and the Finns helped all of us lots."

Allaoleva linkki on Risto Jääskeläisen blogista:

http://ristoi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/83541-kuka-...

http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/Buffalo/PB...

Jean Monto

Tätä en tiedä. Mikäli tuollainen kyltti on ollut olisi se etsittävä käsiin ja museoitava mitä pikimmin. On aivan mahdollista että suomalaisten juomakulttuuri on aiheuttanut vähintään saman verran huomiota ja aineellisia vaurioita osakseen kuin irlantilaisten. Ymmärtääkseni suomalaiset myös joivat mieluusti itsetehtyä tavaraa ainakin pohjiksi. Voi olla ettei he olleet kovin haluttuja asiakkaita paitsi palkkapäivänä koska lähes koko tili jäi saluunan kassaan. Velkaantuminen alkoholin takia oli varsin yleistä samoin myös tästä johtuneet ongelmat muun yhteiskunnan kanssa. Huomioitavaa on että osa suomalaisista oli kuitenkin äärimmäisen raitista "tiukkisväkeä" jotka halusivat tehdä selvää eroa maanmiehiinsä. Myös heistä on paljon juttuja - mitkä tosia mitkä taasen ajan kuluessa värittyneitä.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Olipas Oikkoselta aikamoinen propagandapläjäys! Kaikkea tuo Wikipedia saakin aikaan! Niitä metsäsuomalaisia muuten karkoitettiin myös Inkeriinkin.

Jotta metsäsuomalaisten kohtaloita voisi ymmärtää paremmin pitäisi tuntea silloiset maanomistusolot. Eihän tuolloin Ruotsissakaan kruununtalonpojilla ollut täyttä omistusoikeutta maihinsa. Kruunu pystyi säätelemään heidän maankäyttöoikeutta mielivaltaisesti.

Minä uskon Wikipedian kertomat tapahtumat. Kuitenkin olot Bergslagenin kaivosalueella olivat pahimmat, koska kaskimaanviljelys halutiin siellä muuttaa hiilenpolttamiseksi kaivoksille ja metalliruukkeihin. Varsinaisessa Värmlannissa saivat suomalaiset olla rauhassa pitkään. Eikä kaikki Delawaren suomalaisia viety sinne väkisin, vaan sinne mentiin ehkä useimmiten vapaaehtoisesti.

Mitä tulee nykyiseen RKP:n harjoittamaan politiikkaan, se pohjautuu enemmänkin 1800-luvun lopun rotuoppeihin kuin Ruotsin suurvalta-ajan käytänteihin. RKP:hen muodostui lähinnä von Freudenthalin rotuopien ympärille.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

""Mitä tulee nykyiseen RKP:n harjoittamaan politiikkaan, se pohjautuu enemmänkin 1800-luvun lopun rotuoppeihin kuin Ruotsin suurvalta-ajan käytänteihin. RKP:hen muodostui lähinnä von Freudenthalin rotuopien ympärille.""

Historiassa perustuksien päälle rakentuu perustuksia, ja on aina jollain lailla keinotekoista katkaista tapahtuma- tai päättelyketjuja jostain kohden ja sanoa: "Tästä alkaa tämän-ja-tämän niminen asia, ja tähän se johtaa."

Omat historian ymmärtämisen intressini kiinnityvät "ajatushistoriallisiin" kehityskaariin -- siis tuollaisiin vuosisataisiin aikakausiin, jolloin jokin ajattelun paradigma on jollain lailla hallinnut kaikkea minkä ihmiset ovat aikalaisrationaalisuutena kokeneet. Yleisessä filosofian historiassakin tosin korostetaan paljon nimenomaan keski- ja uudenajan taitteen erityislaatuisuutta, ja kartesiolaisen paradigman merkitystä.

Jos yritämme vastata sellaisiin kysymyksiin kuin miksi "suomalainen kansanluonne" on sellainen kuin se -- ihan mitattavinkin mittarein -- on, silloin ajatushistorialliset selittäjät ovat mielestäni käyttökelpoisimpia. Olemme sellaisia kuin olemme koska olemme historiallisesti alistettu kansa.

Kaarina Piipponen

Ei ole ollut suomalaisilla helppoa. Aina on ollut joku orjuuttamassa. Tämä oli hyvä kirjoitus ja analyysi suomalaisten luonteenpiirteistä. Ja vielä pitää lisätä, että ymmärsin koko tekstin.

Tässä on Richard Järnefeltin pohdintaa samasta asiasta.

http://www.touche.bz/fi/?q=content/taipuu-vaan-ei-...

Ja toinen kirjoitus häneltä

http://www.touche.bz/fi/?q=content/ruotsissa-paljo...

Tällä sivustolla käsitellään kyllä suomalaisten sukujuuria, mutta siinäkin mainitaan, että suomalaiset ovat saanet palvella sekä ruotsalaisia että venäläisiä.

http://www.fkf.net/Kadonneet/

"Eronnut" Israel on saanut "palvella muukalaisia maassa, joka ei ole sen oma" kuten suomensukuiset kansat venäläisiä ja ruotsalaisia,...

Kari Virtanen

Täytyy lukea kadonneet-linkkisi.

Kari Virtanen

Suomalaismetsät ulottuvat nykyisen myös Norjan puolelle.

Sen suomalaisjuusia asukkaita kutsuttaan skogsfinneiksi. Nimitys on alentava. Saamelaisia kutsutaan myös alentavasti fjellfinneiksi.

Pankkiryöstäjien käyttämä kommandopipoa, jossa on vain silmän- ja suunreiät, kutsutaan finlandshette:si. Nimitys on nykyään neutraali.

Tapio Vehmaskoski

"....vuonna 1646 annettiin julistus, että jokaiselta suomalaiselta, joka ei halunnut oppia ruotsia, on talot poltettava, ja hän on henkipatto jokaisen ruotsalaisen edessä..."
---------------------------------------------------

Euroopassa on vaadittu milloin minkäkikin kansakunnan anteeksipyyntöä toiselta kansalta..."

Milloinkahan ruotsalaiset anteeksipyytävät suomenkielisiltä ja suomalaisilta?

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Vuonna 1646 ei annettu mitään julistusta asiaa koskien. Tässä olisi ehkä syytä pysyä kartalla ja mittakaavassa. Kyseessä on Frykdalin kihlakunnanoikeuden päätös. Erittäin paikallinen. Vastaisi nykyään jonkin syrjäisemmän kunnanhallituksen sooloilua. Mutta päätökseen vedoten paikallinen rahvas teki tuhotöitä.

Kyseessä on tämä historiallinen kihlakunta http://sv.wikipedia.org/wiki/Fryksdals_h%C3%A4rad

Ja tässä karttalinkki missä näkyy suomalaismetsiä lähimpänä ollut ruotsalaisasutus, Torsby, ja vastaavasti suomalaismetsien asutusta edustamassa Östmark, missä käsitykseni mukaan tuhopolttoja käytiin tekemässä.
http://goo.gl/maps/jFheu

Frykdalin käräjäoikeudella oli tuomiovalta vain omalla alueellaan, joten päätös koski vain kyseisen alueen metsäsuomalaisia, jotka haluttiin ajaa pois. Tosin vain osa lähti, Norjan puolelle.

Näin ollen nykyisen Torsbyn kunnanvaltuuston pitäisi tehdä päätös missä se esittää anteeksipyynnön Suomen kansalle - vai miten se meni?
Nykyisten Torsbyn asukkaiden sukujuurissa on arviolta noin 10% "savolaista". Ja nykyään suomalaisjuurista ollaan ylpeitä.

Nämä asiat eivät ole koskaan olleet salaisuuksia. Jo kaksisataa vuotta sitten mm. nuori K.A. Gottlund, Suomessa, tiesi tästä. Itse olen, paitsi historiasta, lukenut näitä asioita käsittelevän tanskalais-ruotsalaisen kirjoittajan (aika vanhan) romaanin joskus parikymmentä vuotta sitten.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"Näin ollen nykyisen Torsbyn kunnanvaltuuston pitäisi tehdä päätös missä se esittää anteeksipyynnön Suomen kansalle - vai miten se meni?"

Tai sitten Ruotsin valtio voisi pyytää anteeksi sitä, että valtiollinen rotuinstituutti Upsalassa (perustettu 1922, esikuva saksalaisillekin) luokitteli suomalaiset alemmaksi roduksi. - Vaikka instituutti sittemmin menetti itsenäisen asemansa (vasta 1950-luvulla muuten), koskaan ei ole "tieteen sanaa" julkisesti muutettu.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #123

Tässä olet käsittääkseni jäljillä. Ruotsalaiset olivat kovasti innostuneita kallonmittauksista ja rotuopeista tuolloin 1900-luvun alkupuolella.

Mutta en nyt tiedä pitääkö virheellisiksi osoittautuneita käsityksiä pyydellä anteeksi.

Tässä blogissakin Oikkonen sekoilee asiapuolella, mutta ei pyytele tietämättömyyttään anteeksi - eikä se ole tarpeellistakaan.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #126

Ota kuitenkin huomioon, ettei kyse ole mistä tahansa harhakäsityksestä, vaan voimakkaasti yleistä ajattelua muokanneesta "tosiasiasta", jonka seuraukset ovat juurtuneet syvälle tiedostetun pinnan alle; jonkinlaista totuuskomissiota tarvittaisiin ainakin Suomessa (joka tekisi laajemmin sitä Oikkosen peräänkuuluttamaa "kansallista psykoanalyysia").

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Puliukko+Heik...

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #127

Aivan samalla perusteella meidän pitäisi pyytää anteeksi venäläisiltä kaikenkaltaista nimittelyä ja vihanpitoa - ja vielä suuremmalla syyllä maamme romaniväestöltä.

Ei näillä anteeksipyynnöillä maata rakenneta vaan yhdessä eteenpäin pyrkien.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #130

En oikeastaan tarkoittanutkaan sitä, että joku ulkopuolinen (ruotsalainen) olisi saatava pyytämään meiltä muodollisesti anteeksi - kaikki mikä on tärkeää on nimittäin (inter)subjektiivista. Meidän itse (jonkin komission avulla?) olisi ensinnäkin hahmotettava ne meitä riivaavat "huonommuudentunteen synnyt", ja sen jälkeen meidän olisi suggeroitava itsemme uskomaan, että emme ole ansainneet sitä kaikkea p*skaa niskaamme. Roskakasat on pengottava (ja suomenruotsalaistenkin on otettava oma vastuunsa jos haluavat lukeutua suomalaisiksi). - Uskon että tällaisesta lähtisi terve kansallinen ymmärrys ja itsetunto.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #126

Alfthan

""Tässä blogissakin Oikkonen sekoilee asiapuolella, mutta ei pyytele tietämättömyyttään anteeksi ""

En ole huomannut kommenteissa mitään joka jotenkin edes sivuaisi blogissa esittämääni historiavisiota.

Viittaamani lehtiuutinen tai wikipedia-tiedot eivät ole blogin käsittelemiin asioihin -- kysymyksiin siitä miksi kieli on niin keskeinen yhteisyyden tekijä -- missään muussa kuin väljässä viittaussuhteessa.

Emme tarvitse todisteita siitä miten merkittävä vedenjakaja kieli voi olla. Tarvitsemme selityksen sille miten ylipäänsä voi olla mahdollista että demokraattiseksi itseään nimittävässä maassa muutaman prosentin kielivähemmistö voi pakottaa enemmistön opiskelemaan oman kielensä.

Historia ei ole sellainen narratiivi, josta voitaisiin tai pitäisi johtaa yleistettyjä johtopäätöksiä. Historia voi vain tarjota esimerkkejä siitä mitä on tapahtunut. Silminnäkijäkuvaukset toisivat tapahtumista enemmän tietoa kuin asiakirjat, mutta hyviä silminnäkijäkuvauksia ei näistä metsäsuomalaisten kohtaloista taida löytyä.

Historian väärinymmärtäminen voi olla sitä perinpohjaisempaa mitä enemmän pitäydytään asiakirjafaktaan -- ja ollaan sokeita tavalle jolla merkityslaajentumat aina rakentuvat mielissämme.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #132

Viittaamissasi lehtiuutisessa ei sinänsä ole vikaa. Wiki-tulkintasi on tosin päin "torttua". Jos haluat hypätä asiaosuuden blogissasi yli ja siirtyä suoraan pohdintoihin, niin siitä vain.

Siitä huolimatta esittämäsi asia, mistä olen maininnut, ei pidä paikkaansa ja syö siten käsittelysi uskottavuuden.

Ja mitä historiaan ja sen olemukseen tulee, katson että et ole pätevä tulkitsemaan sitä ellet hallitse alan perusasioita.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #141

""... mitä historiaan ja sen olemukseen tulee, katson että et ole pätevä tulkitsemaan sitä ellet hallitse alan perusasioita ""

Uudella ajalla syntynyt erityistieteiden jako ja kunkin tieteen omat "perusasiat" ovat tiedonfilosofisia, eivät erityistieteiden sisään sijoittuvia ongelmia.

Käsityksesi historiatieteestä on vulgaaripositivismia tyypillisimmillään. Mitä tiedonfilosofiaan tulee, siinä "pätevyyttä" ei kannata mittailla, vaan siinä elävät kaikki länsimaisen filosofian perinteiset ongelmat. Ne ovat kaikki auki -- kuten niiden tulee ollakin.

Tapio Ahti

Onkohan Oikkosella ollut kuumetta? Luin jotain viisi kappaletta ja meni siinä määrin metsään, että tuli Värmlanti mieleen. Älkää nyt vain, hyvät ihmiset uskoko näitä houreita.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

""Älkää nyt vain, hyvät ihmiset uskoko...""

Yhdyn tähän pyyntöön aivan sataprosenttisesti. Jokaisen on ajateltava omilla aivoillaan, uskoa ei pidä mitään. Jos on taipumusta uskoa pelkän lukemisen perusteella, ei kannata lukea edes viittä kappaletta.

Tapio Ahti

Ei siinä ajattelu auta, jos ei tiedä faktoja. Faktat pitää lukea jostain. Oikkosella on siis faktat täysin pielessä. En sitten tiedä vääristeleekä hän tahaallan lietsoakseen vihaa vai onko hän vain täysin tietämätön historiasta. Vastenmielistä joka tapauksessä, äärimmäisen vastenmielistä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"On aivan mahdollista että suomalaisten juomakulttuuri"

Tuossa eräässä alkoholikeskustelussa kiinnostuin ottamaan selkoa suomalaisten alkoholikulttuurista historiassa ja totesin että suomalaiset joivat vähiten alkoholia Euroopassa ennen itsenäisyyden ajan alkua. Sen vanhempaa tilastoa ei taida olla kuin näiden päässä jotka haluavat julkituoda kaikkia negatiivisia stereotypioita mitä suomalaisista saattavat keksiä.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"... suomalaisia, joita siirtyi 1580-luvulta alkaen Savosta ja Pohjois-Hämeestä Keski-Skandinavian havumetsävyöhykkeelle uudisviljelijöiksi. Maahanmuuttajat levittäytyivät laajalle alueelle Etelä-Ruotsin Tivedenistä aina Ruotsin Lappiin, ja idässä Pohjanlahden länsirannikolta Gästriklandista Norjan Telemarkiin asti"

Heh, onpa ollut melkoista siirtolaisuutta! - Olen aikas varma, että tämäkin asia vielä joskus kirjoitetaan rehellisesti: metsäsuomalaiset olivat noilla alueilla alkuperäisasukkaita, siltä ajalta kun miltei koko skandinavia oli suomenkielinen.

Tapio Ahti

Minä pistän vielä Skotlannin suomalaiseksi. Hitto, pistetään samantien koko brittiläinen imperiumi.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #36

Peter Hallberg, oletko sen surullisenkuuluisan Pekka "kielilakikomitea" Hallbergin sukuja?

Peter Hallberg Vastaus kommenttiin #40
Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #38

Kyllä se on varsin yleisesti hyväksytty fakta, että saamelaisia asui Keski-Ruotsiin asti vielä uuden ajan alussa. Vanhojen karttojen "Finnish tribes" tai Skridfinns (vai mitä siinä kartassa nyt luki) ei muuten tarkoita suomalaisia vaan suomalasiugrilaisia heimoja ja saamelaisia. (En pidä mahdottomana, että Ruotsin puolella on asunut ammoin muinaissuomea puhuneita klaaneja tai heimoja. Erityisesti Länsipohja on hyvä kandidaatti tuollaiselle asutukselle arkeologian perusteella. Ruotsin muinaisten suomenkielisten paikannimien puuttuminen tai vähintään vähäisyys kuitenkin viittaa siihen, että kovin runsasta asutus ei ole voinut olla. Sori.)

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #52

"Ruotsin puolella on asunut ammoin muinaissuomea puhuneita klaaneja tai heimoja"

Mihinkähän ne sieltä olivat kadonneet kun kuulemma metsät olivat asumattomia :o)

"Ruotsin muinaisten suomenkielisten paikannimien puuttuminen tai vähintään vähäisyys"

Menepä Ahvenanmaalle kysymään mitä siellä tehdään suomenkielisille nimille.

Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #57

"Mihinkähän ne sieltä olivat kadonneet"

Eivätköhän en ruotsalaistuneet, jos eivät lähteneet pois.

Ahvenanmaalla on useita muinaisia suomalaisnimiä. Tunnetuin vaikkakin kiistelty on Jomala, joka voisi tarkoittaa jumalaa tai (hevosten) juottolaa, "juomalaa".

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #61

Mutta kun sinne kuulemma siirrettiin suomalaisia juuri sen vuoksi kun siellä ei asunut ketään.

- Jos se "Jomala" ei olisi kiistelty, se olisi jo ruotsinnettu :o)

Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #63

Länsipohjassa on saatettu puhua muinaista suomea, Värmlannin aarniometsissä tuskin, saamea kyllä varmaan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Ahvenanmaan_...

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #68

Kukas nyt arvailee. - Ja on tunnettu tosiasia, että ruotsalaisalueilla hävitetään viittaukset suomen kieleen.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Luettelo_A...

Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #71

Pointti siis oli kertoa, että tuollaisia vanhoja "suomalaisnimiä" ei löydy ruotsista yhtään kasaumaa (kuin vasta mäen kielen alueelta pohjoisessa ja nekin ovat "uusia"). Asiasta on jopa kirjoitettu kirja. Suomi loistaa poissaolollaan, vaikka jotain epätieteellisiä yritelmiä on tehty väittää esimerkiksi Motalaa Mutalaksi.

Vastaavasti on mielenkiintoista, että Suomesta löytyy hyvin vähän paikannimiä, jotka viittaavat ruotsalaisiin tai germaanisiin jumaliin. Jos kerran ollaan melko varmoja, että Ruotsista on muuttanut porukkaa, mitä jumalia ne oikein palvoi. Ruotsin puolella on vaikka kuinka paljon esimerkiksi Thor-nimiä.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #63

Metsä- ja tunturilappalaisia on asunut Ruotsinkin erämaissa iät ja ajat. Mutta savolaiset tulivat 1500-luvun loppupuoliskolta lähtien, vajaan sadan vuoden ajan. Sitten muuttoliike pysähtyi kun elinehdot huononivat olennaisesti.

Kustaa-kuningas yleensäkin ja sittemmin erityisesti Kaarle-herttua suosi erämaiden asuttamista. Ruotsin puolelle muuttaneet savolaiset ja pohjoishämäläiset talonpojat saivat kuuden vuoden verovapauden uudistiloilleen, minkä jälkeen olivat yleensä hyviä ja kruunulle tuottoisia veronmaksajia.

Muuttoreitti kulki pääasiassa Rautalammin pitäjän suunnasta länteen, Suur-Pietarsaaren alueelle, kuten Lappajärvelle, ja sieltä edelleen lahden yli Ruotsin puolelle.
Liikkeelle ei lähdetty summanmutikassa, vaan yleensä sukulaisilta tai tutuilta oli tullut uudisasutusketjua pitkin tieto edullisista seuduista minne pyrkiä. Lähtijät olivat usein nuoria pareja, vahvoja ja uskaliaita.

Elinkeino edellytti laajoja erämaita: sankkoja kuusimetsiä kaskeamiseen, hyviä kalavesiä ja riistamaita. Niitä Ruotsissa oli.

Osa muuttaneista asettui mm. Helsinglannin ja Taalainmaan rajoille, osa Taalainmaahan, houkuttelevinta oli ilmeisesti Värmlannin pohjoisosat.

Itse kaskeamiseen tarvittiin loppuvaiheessa paljon työvoimaa, isot perheet olivat eduksi. Usein kaksi perhekuntaa lyöttäytyi yhteen, toinen perheenpäistä maksoi verot. Itse kaski tuotti huippusatoa vain muutaman vuoden, sen jälkeen se kävi laidunmaaksi tai sai kasvaa umpeen. Ennen kaskeamista puut piti kuivattaa pystyyn, kolota, sen jälkeen kaataa. Ja aina välillä etsittiin uusia kaskimaita. Huuhta-menetelmä oli aikansa huippua, ja siihen liittyi erittäin satoisa, mätästävänä kasvanut ruis.

Viljalla maksettiin verot, elämiseen kasvatettiin lisäksi naurista, pidettiin karjaa, metsästettiin (hirvenpyynti oli virallisesti kielletty), ja kalastettiin.

1640-luvulta lähtien Ruotsin puolella koitti sitten metsäsuomalaisille aikaisemmin kuvatut hyvin vaikeat ajat.

Muualla Ruotsin valtakunnassa savolaisekpansio tuotti muuttoaallon Inkerinmaalle (äyrämöiset ja savakot), Pohjois-Karjalaan, pohjoiseen yleensä (myöhemmin Kemijärvelle asti).

Savolaisekspansion mahdollisti uusi, tuottava viljelymenetelmä, suuret perheet (mikä toisaalta aiheutti väestöpainetta) ja kruunun myöntämät verohelpotukset. Itärajalla talonpojat olivat aseistettuja ja osallistuivat ryöstöretkiin ja kahakoihin yli rajan.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #87

Okei ... voitit tämän erän :o)

Ukko Makkonen

Pai,pai, paitaressu..Martyyyyr..

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Tämä blogikirjoitus todistaa väkevästi sen puolesta, että historian tutkimus on syytä jättää historian tutkijoille. Fundeeraajat saattavat päätyä hassuihin lopputuloksiin. Ei ole mikään luonnonlaki, että vaihtuvat kruunupäät vaihtuvilla valtaoikeuksilla ja vaihtuvassa toimintaympäristössä noudattaisivat jotain hämäriä "ajatushistoriallisia kehityskaaria".

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Ihmisen ymmärtämistä ei voi jättää ihmisen ulkopuolelle. Me kaikki tarvitsemme lisää ymmärrystä, eikä se synny liimaamalla ajatteluumme jotain asiantuntijoiden antamaa ulkopuolelta tulevaa "tutkimusta".

Uskallanpa olla sitäkin mieltä, että valtaoikeuksien vaihtuminen ja toimintaympäristöjen muuttuminen voi riippua siitä miten aikalaiset ymmärtävät itseään.

kati sinenmaa

Sitten kun minut valitaan diktaattoriksi, valitsen Sepon neuvonantajakseni. Pauli Vahterasta teen sisäministerin. Jan Hurrista tulisi rahaministeri. Katainen ja Arhinmäki sopisivat imperiumini puistotyöntekijöiden jalkojen pesijöiksi. Urpilainen sopisi yes we can-tositvsarjan mainosmimmiksi.

kati sinenmaa

Keski-Ruotsi on suomalainen. USA:n valkoisesta populaatiosta jopa 10 prosenttia omaa suomalaiset sukujuuret. Samoin valkoisista venäläisistä ainakin puolet on suomalaisia. Tästä huomataan, että suomalaiset geenit hallitsevat niin poliittista, taloudellista, sotilaallista kuin tieteellistäkin ajattelua.

Ilman suomalaisia maailma olisi teknisesti ja tieteellisesti varsin kivikautinen paikka

Tapio Ahti

Väitteesi eivät pidä paikkaansa tässä unversumissa ja sopivatkin siksi tähän blogiin mainiosti.

Tosin tuo suomalaisten sukujuurten osuus USA:ssa voi olla tottakin. Pari huippumenestynyttä sukua Delawaresta riittäisi tuollaiseen penetraatioon. Tuskin mutta mahdollista. Tsingis-kaaninkin jäljiltä on arveltu muinaisen valtakunnan nykyisistä asukkaista kahdeksisen prosenttia olevan hänen lapsiaan suoraan alenevassa polvessa (kuten on jostain syystä tapana sanoa).

kati sinenmaa

Tapio. Ootko koskaan kuullut Aatamista ja Eevasta. Entäpä Amerikan valkopääkotkasta, joka kuoli 70 luvulla lähes sukupuuttoon, mutta sitten löydettiin uros ja naaras kotka, joista polveutuu koko nykyinen laji.
Muitakin on pilvin pimein:
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/09/1...

http://www.tapionajatukset.com/158

Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #62

Olivatko Aatami ja Eeva suomalaisia? No, sitten.

Jeesus ei ainakaan ollut. Tosin sillä ei ole väliä, koska hänen sukunsa oli kutistunut kahteen henkilöön pari vuotta sitten (Dan Brownin mukaan). Aika huonosti Jumalan lapselta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Daniel Juslenius todisti jo v. 1700 että suomi on heprean ohella maailman alkukieli ja että suomalaiset polveutuvat ajalta ennen vedenpaisumusta Nooakin pojanpojasta, Jahvetin pojasta Maagogista.

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Juslenius

Tapio Ahti

Hetken jo näytti siltä, että suomalaiset (aluperäisinä ruotsalaisina) sorsivat ja sortavat suomalaisia. Mutta eikös vaan kaiken takana ollut sittenkin juutalaiset.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #64

Punoivat salaliittoja jo silloin kun tervasivat arkkia ja kokoilivat sinne eläimiä.

http://youtu.be/hm8S_U2rtcQ

Jaakko Häkkinen

Heikki Hyötyniemi:
"Heh, onpa ollut melkoista siirtolaisuutta! - Olen aikas varma, että tämäkin asia vielä joskus kirjoitetaan rehellisesti: metsäsuomalaiset olivat noilla alueilla alkuperäisasukkaita, siltä ajalta kun miltei koko skandinavia oli suomenkielinen."

Sellaista aikaa ei ole ollut milloinkaan. Täällä voit tutustua tieteen nykykäsityksiin suomalaisten alkuperästä:
http://jaska.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/13...

Metsäsuomalaiset ovat savolaisia, ja savolaiset "syntyivät" vasta 1100-luvulla muinaiskarjalaisten asettuessa Mikkelin tienoille. Savolaisten olettaminen vanhaksi väestöksi Skandinaviassa on täysin kestämätöntä.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"Sellaista aikaa ei ole ollut milloinkaan"

Asiat ovat niin kuin ne tulkitaan, niitä asioita tutkitaan mitä rahoitetaan.

Wikipedia ("Riimukirjoitus"): "... Riimu on vanha suomalainen sana siitä huolimatta, ettei suomea ei yleisimmän käsityksen mukaan ole koskaan kirjoitettu riimuilla. Ruotsalainen harrastajatutkija Ove Berg väittää kuitenkin vuonna 2003 julkaistussa kirjassaan Runsvenska: svenska finska[2] tulkinneensa Ruotsin eteläosista löytyneiden riimukivien tekstejä suomen kielen avulla[3] ..."

Virallisen tulkinnan mukaan vanhimpia riimukiviä ei osata tulkita. - Miksihän riimukivi on englanniksi "runic/runo stone"?

kati sinenmaa

Jaakko. Myös täältä löytyy kattava selvitys planeettamme roduista:
http://www.tapionajatukset.com/43

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Metsäsuomalaisuuden historiaan perehtyminen saattaisi opettaa konkreettisella tavalla etteivät rasismi ja pakkoruotsi ole ajattelun muotoina eri asioita, vaan aivan sama asia -- herrakansan itseoikeutettua ylemmyttä kategorisesti alempia ihmisolentoja kohtaan."

Nykypäivänä näitä syitä ja seurauksia pohtiessa eli miksi tähän onkin tultu, että tuo kantapäitämme hiertävä pakkoruotsi on edelleen voimissaan ja voi hyvin myös monien suomenkielisten parissa on sinällään suuri ihme!

Ymmärrän hyvin sen, että meidän suomenruotsalaisemme haluavat vaalia omaa äidinkieltään ja omia hienoja kulttuurisia tapojaan edelleen, mutta sitä en vain pysty ymmärtämään että miksi tämä pakkoruotsitus pitää koskea koko Suomea? Viimeiset niitit oli tämä kielto itäsuomessa ja ahvenanmaalaisten oikeus vaihtaa suomi englantiin. Nähtävästi oikeus ei koske kuin ruotsinkielisiä päättää mitä ja miten toimitaan.

Miksi tämä pakollinen oppiaine, josta suurimmalle osalle kansaamme ei ole mitään hyötyä, niin sitä ei vain voi rinnastaa muihin vieraisiin kieliin, niin kuin muualla maailmassakin yleisesti tehdään? Suomen käytäntö on ainutlaatuista, jota muualla maailmassa suuresti ihmetellään.

Ei voi välttyä ajatukselta että se on jo rasismiin verrattava pakko, koska siitä kuitenkin on kansallemme enemmän haittaa kuin hyötyä. Monikielisyyttä ei kai tarvitse nyt edes mainita, eikä kahden minikielen loukkoa?

Pakkoruotsin puoltajien selityksissä tulee esille usein kuinka tärkeää on saada palvelua omalla kielellä kaikkialla Suomessa ja tämä vaatimus tulee koko lähes viidelle miljoonalle ihmiselle vain vajaan 300.000 kansalaisen taholta!

Miten tämä voi olla edes mahdollista? Kunpa joku viisas pystyisi sen minulle selittämään ilman tunteellista paatosta muistelemalla historiaa, merkkimiehiä tai säälittävää surkuttelua vähemmistöjen oikeudesta omaan kieleensä. Eihän niistä asioista edes ole kysymys!
He voivat edelleen puhua ja opiskella omalla kielellään...Miksi se ei riitä? Onko Seppo oikeassa siinä, ettei tasa-arvo ja suomenkielisten arvostus omine suomalaisine indentiteetteineen ole vieläkään tarpeeksi?

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Seppo: "Silti, voisimme ainakin keskuudessamme olla toinen toisillemme kunnollisempia ja kunniallisempia ihmisiä, sen sijaan, että nykyisellään elvytämme historiallisia toinen toisemme sorsimisen ellei orjuuden kuvioita."

Älä nyt Heikki muistuta minua tuostakin konnuudesta, josta olemme nyt saaneet kärsiä jo yli 40-vuotta:) Jo ajatuskin, teosta puhumattakaan oli katala ja loukkaava koko Suomea ja suomalaisia kohtaan.

Nostetaan mielummin kirkkaaksi tähdeksi tuo kopsaamani lause Sepolta, joka oikein toteutuessaan poistaisi tämänkin ongelman ihan kokonaan!

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

kelhu

""Ei voi välttyä ajatukselta että se on jo rasismiin verrattava pakko, koska siitä kuitenkin on kansallemme enemmän haittaa kuin hyötyä.""

Juuri näin -- itse asiassa tämä asia oli blogissa eksplikoituna. Siihen vain kukaan ei ole kiinnittänyt huomiotaan. Sen sijaan on keskitytty väittelemään historiantulkinnallisista yksityiskohdista.

Keskustelun lähtökohta sijoittuu blogissa aivan toisin kuin suunta, josta blogia on lähdetty mitätöimään. On otettava tilanne tässä ja nyt -- on kysyttävä juuri noin kun kysyt: "Miten tämä voi olla edes mahdollista?"

Kun pakkoruotsin asema meillä on niin kaikesta muusta maailman todellisuudesta poikkeava ettei missään muualla löydy itseään demokraattiseksi nimittävää maata, jossa muutaman prosentin kielivähemmistö voi vaatia enemmistön pakolla opiskelemaan kielensä, niin kyllä sellainen seikka tarvitsisi selityksensä.

Ja, valitettavasti, se selitys on historiallinen. Mikään muu selitys ei onnistu. Ja kun historiallinen selitys otetaan käyttöön, silloin paljastuu koko se alistamisen määrä -- sanoisin: hirvittävä määrä -- joka on tällaisen nyt olemassaolevan tilanteen taustalla.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

... Ja tämä blogi on hauska simulaatio siitäkin, kuinka syvällä orja-ajattelu on: vaikka yritettäisiin esittää myönteisempiä tulkintavaihtoehtoja, kukas ne tyrmääkään muu kuin nämä nöyryyteen opetetut itse.

Kaikkein ikävintä tällainen kapo-mentaliteetti. - Joka sekin johtunee vain siitä, ettei vakiintunutta turvallista naailmankuvaa halua horjuttaa!

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #81

"Kaikkein ikävintä tällainen kapo-mentaliteetti.""

Heikki. Tuo oli tosi hyvä vertaus! Ja itse jopa luulen etteivät he itse edes ymmärrä, mitä he oikeasti meille suomalaisille tekevät?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #85

Kaukoviisaasti tällainen ilmiö on nimetty Tukholma-syndroomaksi ...

Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #81

Yhdet haluavat maailmankuvansa koostuvan enempi tosiasioista kun taas toisten mielestä huuhaa kelpaa paremmin. Onko tosiasioihin nojaavilla ihmisillä orjamentaliteetti? Ilmeisesti. Huuhaahöpötyksen vailla kritiikkiä nielevät ainakin ovat kansallissankareita. Ilmeisesti. Voi teitä höpönassuja!

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

" Sen sijaan on keskitytty väittelemään historiantulkinnallisista yksityiskohdista."

Tämä onkin ollut tyypillistä aina kun keskustellaan pakkoruotsista ja osa keskustelijoista yrittää sekoittaa olennaisen asian menemällä niin syvälle historiaan kuin vain voivat. Siinähän sitä sitten pyöritään sinänsä monessa mielenkiintoisessakin ympyrässä, mutta itse pakkoruotsituksen syyt ja tarpeellisuus koko kansalle saadaan unohdettua taas kerran.

Kukaan ei enää näytä silloin muistavan sitä tosiasiaa, että maailma on tänään ihan toinen kuin joskus ennen muinoin? Me olemme nyt EU:ssa ja talouselämämme kasvu on haettava maailmalta, jossa kuitenkin puhutaan ihan muita vieraita kieliä kuin ruotsia tai suomea. Ei edes tieto siitä näytä merkitsevän päättäjille ja muille pakkoruotsittajille yhtään mitään, vaikka auliisti tunnustetaankin myös harvinaisempien kielten taidon tarve. "Ihminen voi oppia vaikka kymmenen kieltä" Just joo, kuka?

Siinä on selvä ajatusvirhe, jollen sanoisi Urpilaisen tapaan oikea valuvirhe! Jos nykyinen kielipolitiikka olisi toimivaa, niin näitä ongelmia ei olisi - vaan meillä opiskelisi osa kansasta myös innolla venäjää ja kiinaa. Nyt toimimme vain tämän orjakansan luonteen mukaisesti alistuen siihen, mitä joskus kauan sitten on ollut tapana tehdä. Lammasmaisesti.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #83

kelhu

On outo yhteensovittamaton vastakohta, että samat pakkoruotsinb puolustelijat, jotka harrastavat päälleliimatun järjen mukaisia historiantulkintoja, hylkäävät kaiken arkijärjen, kun kysymys asetetaan suoraan pakkoruotsia koskien. Se on äkkipäätään ajatellen paradoksaalista.

Mutta sekin selittyy jos tulkitsemme sen yksinkertasesti historiallisen alistamisen jatkumona. Historiallisen alistamisen jatkamista palvelevat sekä ruotsalaisen herrakansan hyviä tarkoituksia puolustelevat historiantulkinnat että halu pysyttää ruotsipakko yllä oli se sitten miten järjetöntä tahansa.

Tapio Ahti Vastaus kommenttiin #83

Minä vastustan pakkoruotsia, minä vain en usko, että vastustus kannattaa perustaa suomalaisia - ja ruotsalaisia - pilkkaaviin satuihin.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #83

Minä olen pakkoruotsin suhteen sinänsä neutraalisti suhtautuva. Tunnen vain jonkinlaista surua ja kaihoa jos ruotsinkieli katoaa maamme yhteisesti jaetulta referenssikartalta. Minulle se on yhtä yhteinen kuin ruisleipä tai juhannussauna tai Kekkonen. Toisaalta ymmärrän että mikään ei ole ikuista ja että tuollaisten yhteisten referenssien kuuluukin muuttua.
Mutta tämän tapainen ja arvatenkin suomalaisuuden liiton levittämä kauhupropaganda on minusta itsetuhoista siis sen kärki on meitä suomalaisia vastaan niin kuin uhriutuminen aina on.
Sitten täytyy myöntää että osa siitä puhuttelee minuakin esim nuo yllä esitetetyt runosanan mahtihistoriat. Ruotsinsuomalaisena olen kokenut usein että meillä suomalaisilla on enemmän kuin heillä että kulttuurimme on universaalisempaa. Kielemme monimutkaisuus ja sen jotenkin maailmaa lähellä olo eikä maailmaa ulkopuolelta analysoiminen on minusta vaan etulyöntiasema vaikka sen sorttinen jolla ei voi kilpailla eikä tarvitsekaan sen kun huollamme sitä.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #105

Sini: "Minä olen pakkoruotsin suhteen sinänsä neutraalisti suhtautuva. Tunnen vain jonkinlaista surua ja kaihoa jos ruotsinkieli katoaa maamme yhteisesti jaetulta referenssikartalta. Minulle se on yhtä yhteinen kuin ruisleipä tai juhannussauna tai Kekkonen."

Mihinkä ruotsinkielisten kieli ja kulttuuri siitä katoaisi, jos pakkoruotsi muuttuisi valinnaiseksi aineeksi? Olemmehan kuitenkin kaikki suomalaisia joille ruisleipä maistuisi edelleen samoin kuin ennenkin.

Ei Sveitsissäkään aiheuta mitään ongelmia se, että eri kantonien välillä puhutaan jopa neljää eri kieltä? Vaikka saksan osuus on suurin ja sitä puhuu 60% niin ei sekään aiheuta mitään ongelmia väestön kesken. Miksi meillä sen sitten pitäisi olla vaikeampaa?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #109

En tarkoittanut ruotsinkielisten käyttämää ruotsia vaan ruotsin osaamista ja osittaista elämistä kaikkien tajunnassa kouluruotsin ansiosta. Minä näen kouluruotsin katoamisen ennemmin tai myöhemmin toteutuvana skenaariona ja en näe mitään syytä omalta osaltani kiirehtää prosessia. Mutta paljon on ihan törkeää vouhotusta ja ikäviä metodeja ja suomalaisen identiteetin tahrintaa harrastettu kiihkeimpien alas-pakkoruotsi-kampanjoijien taholta mikä luultavasti vain jarruttaa prosessia.
Mutta eihän se ole ihme että samat tahot jotka muutenkin ovat kallellaan kaikkeen taantumukselliseen ja sotaisaan ja kuriin ja järjestykseen innostuvat alistuksen näkemisestä sielläkin missä sitä ei ole.

Käyttäjän bvalonen kuva
Birgitta Valonen

Olen usein miettinyt, että jos jokin palanen minua päätyisi joskus historian tutkimukseen, mitä siitä voitaisiin päätellä. Nyt eläessänikään kukaan ei tiedä kovin tarkkaan, mikä saa minut toimimaan niin kuin toimin. Sitä on tajunnut, että sen tarkempaa kuvaa kuin laveerattu vesivärimaalaus ei menneisyydestä saa maalattua, koska jo yksi ihminen on niin monimutkainen.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Mutta jos esimerkiksi jokin lääkärin kuvaus tms. jäisi ja sitten sitä joku kyborgi tulevaisuudessa alkaa katsella ja ihmetellä. Että vitsauksia täynnä ja vaarallista oli elämä 2000-luvulla tai että jokin magiaan perehtynyt poppamiesluokka arvaili työkseen mikä ihmisissä oli vikana. Että buranan ja antibioottien uskottiin auttavan vaivaan kuin vaivaan.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Valonen

""... jos jokin palanen minua päätyisi joskus historian tutkimukseen, mitä siitä voitaisiin päätellä.""

Hassu juttu -- itse olen ollut hieman tuollaisessa tilanteessa. Olin keskeisiä avaintoimijoita 60-70-lukujen vaihteessa niin sanotussa "aseistakieltäytyjien yllytysoikeudenkäyntijutussa", joka on kirjattu moniin lähihistoriikkeihin ja josta on tehty monia akateemisia tutkimuksiakin. Prosessin lopputulemana aseistakieltäytyminen ja sivarius mahdollistuivat, ja nyt jopa kansankirkkomme arkkipiispana on sivari.

Olen noita historiikkeja lukenut, enkä tunnista yhdestäkään mitään olennaista siitä mitä oikeasti tapahtui. Se on todella hassu juttu.

Toinen mitä olen usein ihmetellyt ovat poliitikkojen ns. "muistelmat". Luulen, ettei niissä kerrota mitään mikä jotenkin voisi romauttaa poliitikon omat sementoidut tulkinnat siitä mitä tapahtui ja miksi. Muistelmia kirjoitetaan ilmeisesti siksi että oma elämä saataisiin talletettua jälkipolville mahdollisimman kunniallisessa muodossa.

Mutta nekin tekeleet toimivat sitten tutkijoiden lähdemateriaalina.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Kaikki jäävät jumiin. Itsellä harmaat hiukset mietityyttävät pitäisikö värjätä vai ei. Ihan oikeasti. Lopeta oma jumisi, kävele, katsele, ihmettele ja sen jälkeen yllätä meidät.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Onko muuten virolaisilla ollut samanlainen identiteettikohtalo kuin suomalaisilla? Vai ovatko he itsenäisempiä ugreja? Entäpä unkarilaiset?

Jaakko Häkkinen

Heikki Hyötyniemi:
"Asiat ovat niin kuin ne tulkitaan, niitä asioita tutkitaan mitä rahoitetaan."

Tietysti, mutta rahoitus ei ohjaa sitä, millaisia tuloksia täytyy saada. Tuollainen salaliittoteoretisointi on hyvin yleistä pseudotieteellisten näkemysten kannattajilla...

Heikki Hyötyniemi:
"Wikipedia ("Riimukirjoitus"): "... Riimu on vanha suomalainen sana siitä huolimatta, ettei suomea ei yleisimmän käsityksen mukaan ole koskaan kirjoitettu riimuilla. Ruotsalainen harrastajatutkija Ove Berg väittää kuitenkin vuonna 2003 julkaistussa kirjassaan Runsvenska: svenska finska[2] tulkinneensa Ruotsin eteläosista löytyneiden riimukivien tekstejä suomen kielen avulla[3] ..." "

Tuo harrastaja näkee mitä haluaa. Hänen "suomalaiset" tulkintansa häviävät sata-nolla skandinaavisista kielistä lähteville tieteellisille tulkinnoille. Eikö sinua kiinnosta lainkaan selvittää, mikä selitys on uskottavin? Miksi uskot heti, jos joku esittää jotain valtavirtatieteestä poikkeavaa, vaikka miten perusteetonta?

Heikki Hyötyniemi:
"Virallisen tulkinnan mukaan vanhimpia riimukiviä ei osata tulkita. - Miksihän riimukivi on englanniksi "runic/runo stone"?"

Etymologiaa:
– Englannin sana rune 'riimu' tulee kantagermaanin sanasta *runo 'salaisuus, taikamerkki'.
– Suomen sana runo tulee mahdollisesti tuosta samasta germaanisesta sanasta: on laulettu runoja eli syntyjä ja salaisuuksia.

Pekka Lampelto:
"Onko muuten virolaisilla ollut samanlainen identiteettikohtalo kuin suomalaisilla? Vai ovatko he itsenäisempiä ugreja? Entäpä unkarilaiset?"

Hmm... Mitä tarkoitat identiteettikohtalolla?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Entä jos valtavirtatiede ei sano yhtään mitään? - Vai että "sata - nolla".

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programi...

http://www.sinikivi.com/index.php?option=com_conte...

Eikö sinua kiinnosta lainkaan selvittää, mikä selitys on uskottavin? Miksi uskot heti, jos joku esittää jotain ... vaikka miten perusteetonta?

Se on kyllä kumma miten vain suomen kieleen on muka lainattu sanoja, ja sitten yksin suomen kielessä ne ovat jääneet elämään. Miksi Kalevi Wiik tyrmätään niin kategorisesti?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevi_Wiikin_teoria_...

http://www.kaltio.fi/vanhat/indexbca8.html?380

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Niin kauan kuin suomalaisuuden osuutta eri asioissa selvästi vähätellään/peitellään, on mielestäni järkevää painaa hieman toiseen suuntaan - josko silloin oltaisiin lähempänä tosiasioiden tasapainoa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Mua on yksi ruotsalainen sanonut metsäsuomalaiseksi muutamia vuosia (noin 20v.) sitten ... että eihän tuo nyt ihan tavatonta ole nykyaikanakaan. Tuo kommentti ei ollut henkilökohtainen, vaan ylipäätään suomalaisiin kohdistuva.

Kari Virtanen

Minua on taas haukuttu henkilökohtaisesti,naama irveessä fjellfinniksi oikein "jävlan" kera. Ei kovinkaan montaa vuotta sitten.

Muuttaessani ruotsiin aikoinaan menin työnvälitykseen kysymään töitä, mutta huono aika kun oli, eikä töitä löytynyt, niin kysyin jotain kurssia. Johon virkailija halveksivasti. "Luuletko tulleesi tänne kursseja käymään?" Siitä lähtien ei ole luonto antanut periksi mennä työnvälityksiin.

Tälläinen oli monesti suomalaisten asema viranomais Ruotsissakin vielä 1970-80-luvulla. Jos olisin tullut Lähi-Idästä, tai Afrikasta, niin minua olisi koulutettu varmaan eläkeikään saakka viranomaisten vaatiessassa lisää resursseja kotoutukseen.

Joten minulle ainakin selvisi yhteiskunnallinen ranking asemani melko nopeasti työnvälityksen järjestämällä pikakurssituksella, mistä olen vieläkin kiitollinen tuolle naisvirkailijalle.
"Suomalaiset töihin ja muut kouluun" resepti teki oikein hyvää tuolle entiselle Sadankomitealaiselle, joten terveisiä vaan sinne Oikkoselle. :)

PS: RKP:n (maahanmuutto)politiikkaakin seuratessa tulee eläväisesti Ruotsin ajat mieleen.

Jari-Petri Heino

Minun MIELESTÄNI Oikkonen ei kirjoittanut historiantutkimusta, mutta muutamien kommenttien perusteella oikeaan osuvaa ajattelua kylläkin.

"Eivätkä suomalaisten alamaistuntojen vähättelijöitä ole vain alitajuntaista syyllisyyttä tuntevat ruotsinkieliset, vaan yhtä kyseenalaista kylvöä suorittavat myös suomalaisuuden ylevöittäjät -- eivät hekään tunnusta tosiasioita, vaan haluavat vain uskoa ulkokohtaisen mielenylennyksen tehoon. "

Tästä toki puuttuivat alitajuntaista syyllisyyttä alamaisuudestaan potevat suomalaiset, sekä omaa paremmuuttaan muiden virheitä osoittelemalla hakevat.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Jari-Petri Heino

""Minun MIELESTÄNI Oikkonen ei kirjoittanut historiantutkimusta ""

Olet oikeassa. Tuon historiaa esille herättääkseni historiaa henkiin siltä osin kuin se voi jossain yleisinhimillisessä muodossa toimia olemassaolevan todellisuuden selittäjänä.

Historia sellaisena tutkimuksena, jossa tutkimuskohteet ja käsittelytavat ovat ennalta rajattuja, on aikalailla erilainen ongelma. Sekin muuten kuitenkin on nimenomaan ongelma -- historianfilosofian ongelma -- jota tässä kommenttiketjussa historiantuntijoina esiintyneet skribentit eivät ole ongelmana noteeranneet.

Ihan sanatarkasti kirjoitin blogissa näin:

""Metsäsuomalaisuuden historiaan perehtyminen saattaisi opettaa konkreettisella tavalla etteivät rasismi ja pakkoruotsi ole ajattelun muotoina eri asioita, vaan aivan sama asia -- herrakansan itseoikeutettua ylemmyttä kategorisesti alempia ihmisolentoja kohtaan. ""

Mikään, mitä kommenteissa on esitetty, ei ole muuttanut tätä näkemystäni. Itse asiassa se tapa, jolla historiatietoa on joissakin kommenteissa käytetty tarkoitushakuisesti -- kyseenalaistamatta faktojen valikoitumista -- on mielessäni vain vahvistanut tuon oman näkökulmani tarpeellisuutta.

Historiaa koskien kysymykset joita meidän tulisi esittää ovat nimenomaan sen kaltaisia kuin "miksi juuri kieli toimii näiden kofliktien vedenjakajana", tai "miksi juuri kieli ja esimerkiksi tietynkieliset kirjat ovat hävityksen kohteena" -- sillä jos haluamme nykyistä kielikonfliktiamme ymmärtää, meidän pitäisi ensin pystyä selvemmin näkemnään miksi ja millä tavoin juuri inhimillinen kieli on se tekijä joka muodostaa yhteenkuuluvuuden syvät kytkennät ja joka asettaa ryhmät toisiaan vastaan.

On aikalailla turhaa esimerkiksi kuvata ja selittää jotain historiallista tilannetta pelkästään taloudellisten realiteettien seurauksena -- on tuhansia tapoja joilla olosuhteet ja elinehdot voivat aiheuttaa ihmisten välisiä kahnauksia, samoin kuin on tuhansia tapoja joilla tällaiset eturistiriidat voidaan sopia -- mutta mikään talouskuvio ei selitä miksi konfliktin kipeimpään kohtaan nousee nimenomaan kielikysymys.

Eli, kuten tuolla jo aikasemmin sanoin, selitettävänä on ihminen, ei mikään historiallinen "asia".

Kun täällä historiantuntijana esiintyvät selittäjät joilla ei nähdäkseni ole minkäänlaisia edellytyksiä se enempää tiedonfilosofisten ongelmien tunnistamiseen ja huomioonottamiseen kuin ylimalkaan mihinkään ihmistieteiden suunnassa tapahtuvaan herkistelyyn, kommentointi on ollut jossain määrin blogin koko sanoman ohittavaa ja aivan toisaalle ja toisiin kysymyksiin keskittyvää.

Kun nämä kyseenalaistamattomassa ja itseoikeutetussa sävyssä esitetyt kommentit vielä omassa sarjassaankin ovat oman käsitykseni mukaan aika vulgaareja, niille jää vain rooli toimia todistajana blogissa esitetyn torjuntatarpeen vahvasta olemassaolosta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

On myös tuhansia tapoja levittää väärää tietoa, misinformaatiota.

Voimme ottaa lähtökohdaksi tiedon, minkä mukaan vaikkapa "Sepolla on housujensa lähellä torttu". Nimittäkäämme tätä faktaksi.

Nyt sitten jollakin on, joko vahingossa tai tarkoituksella, tämä faktatieto muuntunut muotoon "Sepolla on torttu housuissa". Tämä joku käyttääkin tätä muunnettua tietoa lähtökohtanaan ja yleistää: "Sepoilla on yleensä torttu housuissa".
Ja tästä lähdetään tekemään johtopäätöksiä, vedetään suuria linjoja, rakennetaan hypoteettinen malli. Joku saattaa väittää lopulta aksioomaksi.

Kuitenkin, väite "Sepolla on torttu housuissa" on epätosi. Tästä seuraa, että väitteen perusteella rakennettua päättelyketjua ei voida pitää luotettavana, ei vaikka sitä kuinka paljon toisteltaisiin.

Kysessä on edelleen torttu joka *ei* ollut Sepon housuissa vaan mahdollisesti tarjottimella - emme tiedä.

Ruotsiksi "tårta". Ja epätoteen perustava päättely näin ollen "tårta på tårta". Vaikka sitä kuinka kuorruttaisi ja koristelisi.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #113

Alfthan

""Voimme ottaa lähtökohdaksi tiedon, ""

Ei meidän tarvitse. Miksi meidän tarvitsisi? Historia ei ole narraatio.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #116

Historia ei ole torttu.
Tai ehkä näin on, mutta asiaa ei ole tutkittu.

Käyttäjän bvalonen kuva
Birgitta Valonen

Kaikki ihmiset eivät ole yhtä herkkiä kokemaan/vaistoamaan asioihin liittyviä monimutkaisia ihmisten välisiä tunnetiloja, tai torjuvat ne. Mutta ne ovat olemassa, ei niitä poista mikään.

Vain valta/väkivalta aiheuttamalla pelon ‒ joka on sitä alistamista ‒ saa aikaan sen, että kohteena oleva yrittää tuntemukset piilottaa. Mutta siellä taustalla ne ovat ja tekevät tuhojaan. Sukupolvien myötä ne muuttuvat aina vain tunnistamattomammiksi: on vain jotain epämääräisesti ahdistavaa, jota ei poista mikään. Näin itse ymmärrän blogistin sanoman.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Valonen

""Sukupolvien myötä ne muuttuvat aina vain tunnistamattomammiksi ""

Olet ymmäränyt aivan oikein. Kun selitettävänä on ihminen, eikä suinkaan mikään historiallinen "fakta", edellytyksenä on läpiajateltu ihmiskuva -- joka sitten selityksessä pitäisi myös eksplikoida. "Historiantutkijoiden" fokus koskittyy dokumentteihin, eivätkä he itse havaitse miten ratkaiseva rooli tutkijalla on. Tämä kertoo tietysti myös siitä miten pahasti uudelle ajalle ominainen kartesiolainen rationaalsuutemme on jo meidät sokaissut -- vulgaaripositivistinen usko "faktoihin" kelpaa jo "todistukseksi" sinänsä.

Herkkyydestä olen samaa mieltä. Se on varsin katoava voimavara. Tässä vulgaaritiedon maailmassa "faktat" vakuuttavat sitä varmemmin mitä karkeampia ne ovat. Marxilaispohjainen taloudellinen selittäminen elää vaikka sitä ei tunnisteta nimellä. Ihmiset eivät enää siedä epävarmuutta, ja kun kaiken on oltava mahdollisimman selvää ja varmaa, tarjolle asettuu "realismilta" vaikuttava taloudellisen selittämisen harha.

Viittasin blogissa silminnäkijäkuvaukseen jonka Arvid Järnefelt antaa torpparien kohtelusta kirjassaan "Maa kuuluu kaikille". Näiden kuvausten yksi järkyttävimmistä yksityiskohdista oli minusta se tapa, jolla torpan asukit seurasivat vierestä hävitystä. Täysin apaattisina, vailla mitään konfliktille ominaisia tunteita. Kun ratsumiehet olivat lähteneet, väki alkoi kokoilla takaisin hajoitettujen tulipesien kiviä. -- Siis ei mitään vaihtoehtoista mahdollisuutta, ei minkäänlaista ajallista orientoitumista, ei sen enempää vihaa tapahtuneen hävityksen johdosta kuin mitään uutta suunnitelmaa jostain toisenlaisesta tulevaisuudesta --

Torpparihäädöissä näyttäytyy yläluokan sanomaton raakuus ja yhtälailla täysin maaorjan asemaan alistettujen ja perusihmisyytensäkin menettäneiden ihmisolentojen totaalinen apatia. Kysyn: voisiko joku vulgaarihistorioitsija antaa näille tapahtumille "realistisena" kokemansa talousperusteisen selityksen? -- Ja mitä kaikkea tällaisesta mukarealistisesta selityksestä jäisi puuttumaan? Mihin jäisivät kahtiajaon koko jyrkkyys, aggressio, ääretön alempien halveksunta jolla hävitysvimmaa vahvistetaan? Mihin jäisi selitys siitä mikä tällaisen äärimmäisen julmuuden oikeuttaa ja tekee mahdolliseksi?

Kari Virtanen

Oikkonen oletko varma, ettei torpparin pinnan alla kytenyt, eikä ollut toisenlaisen tulevaisuuden suunnitelmia?

Vaaria ainakin leiritettiin pitkään kuolemansellissä Hennalassa asiaan liittyen.

Historia tulisi kirjoittaa kymmenen vuoden välein uusiksi, niin päästäisiin pikkuhiljaa eroon tuosta marxilaisesta historian ja talouden tulkinnasta.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #114

"... oletko varma"

Mieti sitten ikuista kysymystä: miksi juutalaiset kävelivät kuin lampaat ammuttaviksi.

Kari Virtanen Vastaus kommenttiin #124

Jos kehoitus oli minulle, niin luulen tietäväni ilman miettimistäkin.

Suomalaisilla tilanne oli hieman toisenlainen. Ei heitä turhaan kahleisiin laitettu, ja sitten viety rangaistuskoloniaan.

Luuletko, että ruotsalaiset ja norjalaiset mielellään eksyivät finskogiin?
Miksi Norjassa rosvojen käyttämää päähinettä kutsutaan tänä päivänä suomalaishupuksi.? Lisäksi suomalaisten maine noitina ja shamaaneina on vieläkin kova. Viimeksi Norjassa(poislukien sota-aika) teloitetut olivat fjellfinnejä. Luut ja kallot takavarikoitiin rotututkimukseen.

Ilmari Pietilä

Nyt alan nähdä nämä Sepon blogit oikeassa mittasuhteissaan. Itse blogikirjoitus ei olekaan se "koukku", vaan juuri se miten siihen kommenteissa reagoidaan. Se on tavallaan se todellinen kirjoitus.

Jotakin voisi siis tästä blogikirjoituksen ja kommenttien sikermästä taas päätellä. Se näyttää olevan tärkeää, että jos on lukenut jonkin asian kirjasta, niin se pitää tuoda muillekin tietoon. Siis se, että on jotakin lukenut. "MINÄ olen LUKENUT tämä-ja-tämän" on tärkeämpää, kuin se asia mistä keskustellaan.

Jotenkin palataan taas sinne varmuuden ja epävarmuuden tiloihin. On ehkä helpompaa hallita irtotietoa sieltä ja täältä, kuin ymmärtää jotakin laajaa kokonaisuutta. Tämä liittyy kai siihen uskomukseen, että lukemalla tai opiskelemalla pääsee parempien ihmisten joukkoon - jo sinällään osoitus alemmuuskompleksista. Toisaalta se varmaan kertoo myös siitä, että tällaiseen oikeasti vaativaan ajatteluun kykenevät vain harvat niistä paremmistakin ja varmaankin vain promille nykyään yliopistoissa opiskelevista! Suomen korkeakoulujärjestelmä on jättimäinen kunnianosoitus suomalaisen palvelusväen alemmuudentunnoille.

Oletteko huomanneet, että kaikkein kovimmin omaa "lukeneisuuttaan" todistelevat juuri ne tutkijat, jotka samaan hengenvetoon muistuttavat olevansa lähtöisin työläisperheistä? Esimerkiksi Anna Kontula teki juuri näin eräässä Yle Puheen radiohaastattelussa taannoin. Ja kun sitten ollaan sieltä työväenluokasta noustu, niin viha omia kohtaan on silmitöntä, vaikka kuinka muuta väitetäänkin.

Toinen surullinen havainto on se, että suuri osa bloggaajista ja kommentoijista on jo kypsässä iässä, kenties eläkeläisiä. Se vain todistaa sitä, että ikä ei valitettavasti näköjään aina tuo sitä viisautta mukanaan. Jotenkin sitä toivoisi, että kun itse on harmaahapsinen äijä, voisi olla varma siitä että näkee asiat enemmän oikein kuin nyt nuorena miehenä. Näiden blogi-kommentti-sikermien perusteella näyttää siltä että asia ei ole näin.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Taidatpa olla jossain määrin oikeassa -- ainakin muutamassa viimeisimmässä blogissa kommentit ovat varsin kauniisti todistetaneet itse blogin sanoman todelliseksi.

Ja olet myös oikeassa tuossa arviossasi siitä mikä merkitys "lukeneisuudella" on suomalaisille: se on sosiaalisen nousun tie. On todellinen kansallinen tragedia, että tämä vääristynyt käsitys sivistyksen sisällöstä on lisännyt korrespondenttisen "tositiedon" harhaista kunnioittamista ja muuttaa koululaitostamme koko ajan skolastisempaan suuntaan.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Ilmari: "Toinen surullinen havainto on se, että suuri osa bloggaajista ja kommentoijista on jo kypsässä iässä, kenties eläkeläisiä. Se vain todistaa sitä, että ikä ei valitettavasti näköjään aina tuo sitä viisautta mukanaan.""

Tämän saman surullisen havainnon olen tehnyt jo kauan sitten ja ihmetellyt mihin perustuukaan tuo hokema vanhuudesta ja viisaudesta? Toki heitäkin on, mutta aivan liian harvassa, joten pettymyksiin saat sinäkin Ilmari jatkuvasti vain tottua.

Mitä vanhemmaksi tässä itse tulee, niin väistämättä huomaa kuinka ikätovereissa käy samoin kuin itselle, muisti heikkenee ja looginen ajattelukyky vaatii entistä enemmän tarkkaa keskittymistä ko.asiaan.
Sepolla näyttää vielä kaikki toimivan erinomaisesti, joten siitä voidaan olla iloisia niin kauan kuin sitä kestää:) Siinä haastetta teille nuoremmillekin...

Viisaus voisi useammillakin vanhoilla lymytä edes tuolla oikeudenmukaisuuden, hyvyyden ja ymmärtäväisyyden puolella, mutta nekin ominaisuudet tahtovat liian helposti karata vaivojen ja sen myötä tulleen ärtymyksen taakse. Harmaahapsinen, lempeästi katsova vanhus alkaa olla jo aika harvinainen näky, mutta onneksi heitäkin vielä sentään on..

Kari Virtanen

IP 112: "Jotenkin sitä toivoisi, että kun itse on harmaahapsinen äijä, voisi olla varma siitä että näkee asiat enemmän oikein kuin nyt nuorena miehenä. Näiden blogi-kommentti-sikermien perusteella näyttää siltä että asia ei ole näin."

No siitä "enemmästä" voit kohdallasi olla melko varma, mutta kuinka oikein, niin riippuu pitkälle kunkin omasta rehellisyydestä ja nöyryydestä tosiasioiden edessä, ja siitä, ettei antaudu minkään aineen, tai ideologian vietäväksi. :)

Jaakko Häkkinen

Heikki Hyötyniemi:
"Se on kyllä kumma miten vain suomen kieleen on muka lainattu sanoja, ja sitten yksin suomen kielessä ne ovat jääneet elämään. Miksi Kalevi Wiik tyrmätään niin kategorisesti?"

Heikki hyvä, olet täysin väärässä.
1. Lainoja on kyllä joka suuntaan. Usein vain on niin, että muualta on tullut Suomeen asukkaita, ja nämä ovat sitten assimiloituneet täkäläisiin. Silloin heidän suomalaisilta lainaamansa sanat eivät tietenkään ole säilyneet. Ainoastaan suomalaisten heiltä lainaamat sanat ovat säilyneet, koska vain suomalaisten kieli on alueella säilynyt.
2. Wiikiä ei todellakaan ole tyrmätty kategorisesti vaan ainoastaan siksi, että hänen näkemyksensä on osoitettu täysin perusteettomiksi. Etkö lukenutkaan linkkaamaani kirjoitusta?

Jospa tutustuisit aiheeseen tarkemmin, kun kerran tietoakin on sinulle tarjolla luulon sijaan?
http://jaska.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/13...

Heikki Hyötyniemi:
"Niin kauan kuin suomalaisuuden osuutta eri asioissa selvästi vähätellään/peitellään, on mielestäni järkevää painaa hieman toiseen suuntaan - josko silloin oltaisiin lähempänä tosiasioiden tasapainoa."

Vainoharhaiset salaliittoteoriat eivät tasapainota mitään. Lue enemmän tieteellistä tietoa ja vähemmän tietämättömien spekulointeja (Hermeetikko/Sinikivi), niin asia kyllä valkenee sinullekin. :-) Ei tiedekään ole rakettitiedettä...

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"... olet täysin väärässä" ja "... osoitettu täysin perusteettomiksi".

Mahtavaa, nämä ovat sitten ensimmäiset VARMAT FAKTAT mitä tiede on koskaan selvittänyt.

Haluatko tietää yhden muunkin VARMAN FAKTAN: Vilhelm Valloittaja, Englannin normannivalloittaja, oli erittäin ylpeä tietäessään olevansa Suomen kuninkaiden jälkeläinen!

Saagat nimittäin kertovat Suomen kuninkaiden perustaneen Norjan. Riippumatta siitä, onko tämä perustaminen faktisesti totta vai ei, tällaisia tarinoita kerrottiin tosiasioina. - Emmekö mekin voisi olla edes hieman ylpeitä?

- Se on muuten hassua että idiootit suomalaiset ovat odotelleet maakuopissaan mannerjään alla odottelemassa että Keski-Euroopasta tulisi tuoreita geenejä. :o)

Jaakko Häkkinen

Heikki Hyötyniemi:
" "... olet täysin väärässä" ja "... osoitettu täysin perusteettomiksi".

Mahtavaa, nämä ovat sitten ensimmäiset VARMAT FAKTAT mitä tiede on koskaan selvittänyt."

Enhän minä puhunut tieteestä vaan sinun mielipiteistäsi. Olet täysin väärässä väittäessäsi, että vain suomen kieleen on muka lainattu sanoja, ja samoin olet täysin väärässä luullessasi, että Kalevi Wiik tyrmätään kategorisesti.

Pidä toki uskomuksesi, mutta yritä ymmärtää, ettei niillä ole mitään tekemistä tieteellisten alkuperäkäsitysten kanssa.

Heikki Hyötyniemi:
"Se on muuten hassua että idiootit suomalaiset ovat odotelleet maakuopissaan mannerjään alla odottelemassa että Keski-Euroopasta tulisi tuoreita geenejä."

Eivät tietenkään ole. Tuskin sinä noin uskot? Kuvitteletko siis jonkun muun uskovan noin? En ymmärrä kommenttisi pointtia.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #150

Häkkisen ABSOLUUTTINEN FAKTA: "hänen (Wiikin) näkemyksensä on osoitettu täysin perusteettomiksi".

Et tainnut ymmärtää. - Jääkauden aikana kaikki ovat yhtaikaa olleet Keski-Euroopan alueella, mutta vain suomi on imenyt vaikutteita?

Susanna Kinnunen

"Sitä ei kerrota että metsäsuomalaisia rahdattiin uudelle mantereelle kahleissa, lähinnä orjina siis."

No missä kerrotaan?

Googlella löytyi tällainen

"Rautalammilta olivat lähtöisin myös Värmlannin suomalaismetsien asuttajat. Kun Ruotsissa, heidän asuma-alueelta löytyi luonnorikkauksia, mm. malmeja joutuivat metsäsuomalaiset paikallisen ruotsalaisen väestön kateuden kohteeksi. Heitä kohtaan ryhdyttiin erilaisiin painostustoimiin. Kun heidän haluttiin lähtevän seudulta heidän riihensä ja viljansa poltettiin ja heitä vietiin kahleissa, tekaistujen syytteiden nojalla Tukholmaan ja lopulta karkoitettiin Amerikkaan - suomalaisen amiraali Klaus Hornin Ruotsin valtion toimesta Delaware-joen varrelta hankkimalle siirtomaa-alueelle"

...mutta tosiasiassa kai tästä kunnon lähteitäkin on?

Kappas, wiki on aika laimea lähteiden listaamisessa: "Vuodesta 1641 alkaen lukuisia metsäsuomalaisia vangittiin ja monet heistä lähetettiin siirtolaisina Uuteen Ruotsiin Delawarejoen varrella Pohjois-Amerikassa."

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Tässä on vähän yleistietoa ja kartta purjehduksista. Vuosina 1637-56 kaksitoista retkeä, mistä kaksi epäonnistui. 31. elokuuta 1655 siirtokunta antautui hollantilaisille.
http://www.colonialswedes.se/expeditionerna.htm

Sikäli kuin muistan aikoinaan lukemastani, siirtolaisiksi lähteneiden metsäsuomalaisten joukossa oli sekä vapaaehtoisia että lähtemään pakotettuja. Jälkimmäisillä oli tyypillisesti sovitettavana sakkoja luvattomasta kaskeamisesta, minkä sai anteeksi viiden vuoden palveluksella siirtokunnassa.
Sopiviksi siirtolaisiksi lähtijöistä oli pulaa, ja metsäsuomalaiset katsottiin parhaaksi ainekseksi - mitä epäilemättä olivatkin.

Siirtolaisia myös pakotettiin lähtemään. Loppuvuodesta 1640 (tai alkuvuodesta 1641 Värmlannin, Närken ja Taalainmaan maaherrat antoivat määräyksen pidättää irtolaisena vaeltelevia metsäsuomalaisia ja tuoda näitä Göteborgiin. Muistaakseni nämä, perheineen (ehkä 50), kokivat hyvin vaikeita aikoja odottaessaan kuukausikaupalla laivojen lähtöä satamassa.
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ns_Nilsson_Kling
Matkaan päästiin heinäkuussa 1641, perille tultiin lokakuussa.

Peter Hallberg

Tämänkin tiedon on valtamedia meiltä pimittänyt!

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Löysin hieman lisää ja tarkempaa tietoa metsäsuomalaista, erityisesti ryhmästä "lösfinnar", liikkuvasta työvoimasta mikä kaskeamisessa oli metsätalonpojalle hyvin tarpeen, ja joka väljempään aikaan sai elantonsa pääasiassa metsästämällä ja kalastamalla.

Ilmeisesti juuri näistä oli kyse vuoden 1636 plakaatissa, Kristiina-kuningattaren holhoojahallituksen aikaan, millä kuljeksivaa väkeä yritettiin painostaa takaisin Suomen puolelle.

Ja ilmeisesti pääasiassa näitä koskivat vuoden 1641 julmat toimenpiteet, viiden vuoden tosiasiallinen orjuus hengissä Uuteen Ruotsiin selvinneille.

http://www.finnbygden.se/fp/Skogsfinnarna.pdf

Taloaan hallitsevaa ja veronsa maksavaa talonpoikaa valtiovalta ei voinut häätää, kielestä riippumatta. Tosin talonpojan yleinen asema huononi koko valtakunnassa kuningatar Kristiinan aikana, aatelin saadessa entistä enemmän valtaa, ja aatelin saadessa uusia vaikutteita Baltian puolelta, missä maaorjuus oli vallalla.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #138

Tuolloin ilmeisesti oltiin jo rajoittamassa kaskeamista Ruotsin metsissä, ja tällöin tuo kaskeamisessa tarpeellinen lisätyövoima kävi tarpeettomaksi. Rakennemuutokset hoidettiin 1600-luvulla hieman erilailla kuin nykyään.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #146

Juuri näin ;) Merkantilismi ruletti.

Siirtomaavaltaa Ruotsista ei loppujen lopuksi tullut, vaikka yritystä oli.
Orjiakin kuljetettiin Afrikasta, aluksi siirtokuntahuollon sivussa. Itse siirtokunnassa oli vain yksi musta orja, Angolasta.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_slavhandel

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #148

Vallonit raudankäsittelytaitoineen olivat tuolloin hyödyllinen voimavara Ruotsille. Heillä oli Kristiinan vallasta luopumiseen asti uskonvapaus Ruotsissa. Minäkin polveudun pieneltä osin tuolloin Ruotsiin tulleista ja sinne jääneistä valloneista.

Kari Virtanen Vastaus kommenttiin #152

Miten nykyisten vallonien käsissä Ruotsin rauta taipuu? :)

Peter Hallberg

Asiat kannattaa laittaa laajempaan historialliseen kontekstiin.

Kyseinen ajanjakso on se, jolloin nykyisen kaltainen valtiollinen keskusvalta vakiintui. Tämä tapahtui sukujen (meillä) ja feodaaliaatelin (etelämpänä) kustannuksella. Keskiajalla rikokset oli meillä sovitettu sakkorangaistuksilla, joista sovittiin sukujen kesken. 1540-luvulla tällainen sopiminen kiellettiin - rahat haluttiin valtiolle.

Muutos ei tapahtunut pakottamatta. Läpi koko yhteiskunnan jouduttiin ulottamaan ankaria kontrollitoimia, mikä johti rangaistusten ankaroittamiseen ja valtion alamaisiinsa kohdistaman väkivallan kasvuun. Esim. vuoden 1608 laissa säädettiin kuolemanrangaistus peräti 70 eri rikoksesta - yksi tällainen oli muistaakseni kiroilu.

Käytännössä kuolemanrangaistuksia ei kuitenkaan yleensä pantu täytäntöön, vaan ne muutettiin elinkautisiksi - tai karkotuksiksi. Mikäs sen kätevämpää, kun samalla tarvittiin väkeä siirtokuntiin.

Keskellä synkintäkin itsesääliä kannattaa muistaa, ettei tämä kurjuus liity erityisesti suomalaisiin, tuohon alati uhriutuvaan herrakansaan, joka yhä kärsii pakkoruotsin ikeen alla kuin israelilaiset Egyptissä. Sama kehitys oli käynnissä kaikkialla Euroopassa - joskin täällä pohjolassa olimme hieman kansainvälisistä trendeistä jäljessä. Esim. orjakaalerit palasivat takaisin välimerelle tuhannen vuoden tauon jälkeen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #139

"Keskellä synkintäkin itsesääliä kannattaa muistaa, ettei tämä kurjuus liity erityisesti suomalaisiin, tuohon alati uhriutuvaan herrakansaan"

Mielenkiintoista pohdiskelua joka kertoo enemmän esittäjästä, Peter Hallbergista.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #139

Hallberg

""... ettei tämä kurjuus liity erityisesti suomalaisiin, tuohon alati uhriutuvaan herrakansaan, joka yhä kärsii pakkoruotsin ikeen alla kuin israelilaiset Egyptissä. Sama kehitys oli käynnissä kaikkialla Euroopassa...""

Kyllä sen kansallisen historian on täytynyt olla poikkeava. Muuten ei näin poikkeavaa lopputulemaa voisi olla.

Suomalaisten aggressio, perheväkivalta- ja itsemurhatilastot ovat olleet synkkiä, työpaikka- ja koulukiusaamisessa olemme eurooppalaisittain huipulla, koululapsemme ovat oppimistuloksissa maailmanluokan menestyjiä mutta viihtyvät koulussa ennätyshuonosti, sosiaalivirkailijamme kohtelevat asiakkaitaan kahdeksan kertaa tylymmin kuin pohjoismaiset kollegansa, tunnemme projektiivista ryssävihaa enemmän kuin mitä N-liiton miehittäminä olleissa maissa tunnetaan -- vain kosovolaiset tuntevat sitä suomalaisiakin enemmän -- ja kansantautinamme on masennus, jota jo suomenkieliset koululapsetkin tuntevat.

Puhumattakaan sitten siitä, että on todellinen maailmanennätys, kun muutaman prosentin kielivähemmistö voi "demokraattisessa" maassa pakottaa enemmistön opettelemaan oman kielensä. Se on todellinen maailmanennätys.

Suomalaisen yhteiskunnan perusvastakohtaisuudet, dualismit -- kuten juopa hallitsevan eliitin ja ns. tavallisen kansan välillä -- ovat poikkeuksellisen jyrkät, kuten jo Erik Allardt totesi. Olemme siinäkin suhteessa aivan poikkeuksellisia.

Mikään tällaisista tilastollisista tosiseikoista ei selity muuten kuin vahvaan psyykkiseen dualismiin palauttamalla. Psyykkinen dualismi taas selittyy vain vuosisataisella historiallisella kahtiajaolla erikieliseen hallintoeliittiin ja kansaan.

Jos Peter Hallberg tietää jonkin toisen tavan, jolla kansallinen kokonaiskuva voidaan selittää, kertokoon sen. Ainakaan tämän blogin kommenteissa annetut muut selitykset eivät toimi.

Peter Hallberg Vastaus kommenttiin #154

Muistan lukeneeni edesmenneen arkkipiispa Mikko Juvan erinomaisen puheenvuoron siitä, miksi suomalaiset ovat niin kuin ovat. Siitä on jo monta vuotta aikaa, ja olen unohtanut, missä lehdessä kirjoitus ilmestyi. Saattoi olla SK tai Kanava. Pitänee yrittää löytää jostain.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #157

""... Mikko Juvan erinomaisen puheenvuoron...""

Juva oli säälittavä tapaus. Hänen täytyi saada ne kaikki, koko kolminaisuus: akateeminen kongregaatio, puoluepodiumi, kirkkolampaat. Mahdollisimman raaka mies puhumaan valtavoimista ja suomalaisuudesta. -- Entä sitten SK tai Kanava? Siitä puuttuu enää Valitut Palat, niin siinäkin pyhän pönöttämisen kolminaisuus toteutuisi.

Jaakko Paavilainen

Kun tätä blogia ja tätä viestiketjua Suomen kertomattomasta historiasta lukee, tulee outo fiilis:

On, kuin leijailisi kaiken tämän yläpuolella, vain tarkkailen hidastetun filmin menoa eteen- ja takaperin... toisaalta kaihoisa, välillä vihaisa, mutta silti toivoikkaimman odottava fiilis...

Mitä voimattomana voi sanoa näihin asioihin?

- Tällä hetkellä valitettavasti ei mitään.

mutta katsotaan tulevaisuuteen...

ps.

Hyviä jatkoja herra Antti Alfthanille ja Seppo Oikkoselle! :)

Jaakko Häkkinen

Heikki Hyötyniemi:
"Se on muuten hassua että idiootit suomalaiset ovat odotelleet maakuopissaan mannerjään alla odottelemassa että Keski-Euroopasta tulisi tuoreita geenejä."
Ja:
"Jääkauden aikana kaikki ovat yhtaikaa olleet Keski-Euroopan alueella, mutta vain suomi on imenyt vaikutteita?"

Siis eihän näissä kommenteissasi ole mitään tolkkua! Asukkaita "imeytyi" luonnollisesti uusille alueille, jotka nousivat jään ja sulamisvesien alta. Mitä sitten? Missä tässä on suuri salaliitto?

Jaakko Paavilainen

Naseva viittaus svekomaanien ja svekofiilien luomaan "Suomen historiankirjoitukseen"...

Herra Häkkinen, älkää olko aina paskomassa omaan pesäänne.

Jaakko Häkkinen

Mitä ihmettä herra Paavilainen nyt sekoilee siellä?

Jaakko Paavilainen

Olkoon.. .

Jos ei ymmärrä, niin sitten ei vaan ymmärrä...

Lähden hakemaan kaljaa.

Jaakko Häkkinen

En vain voi ottaa vakavasti kirjoittajia/kommentoijia, jotka ylitulkitsevat kaiken mustavalkoisesti ja kehittävät omia olkinukkejaan, joita sitten hartaudella pieksevät. Heikin maalaamia näkemyksiä ei kukaan todellinen ihminen ole milloinkaan kannattanut.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset