Kuinka Karl Marx tavataan

Nollan arvoinen nollatoleranssi


1.

Maahanmuuttoa voidaan vastustaa taloudellisin perustein. Maahanmuutosta on muodostunut kokonainen teollisuus. Tuhannet ihmiset saavat toimeentulonsa maahanmuuttajaruljanssista, maahanmuuttajien työllistyminenkin on lähinnä sitä, että heidän maahanmuuttajuudestaan on tehty maahanmuuttokoneistoon työpaikka.

Maahanmuuton, tai edes sen erityisen osan, humanitaarisen maahanmuuton, kokonaiskustannuksia ei ole laskettu, koska ne mitä ilmeisimmin olisivat miljardiluokkaa ja osoittautuisivat niin kauheiksi, että niitä olisi vaikeaa ellei mahdotontakin perustella kansalle. Säästöpolitiikkaan ja hyvinvointivaltion alasajamiseen muutenkin kyllästyneet kansalaiset alkaisivat joukolla kysellä, miksi yleensäkään hyysäämme maan tapoihin sopeutumattomia maahantulijoita oman sosiaalisen turvallisuutemme kustannuksella.

Maahanmuutosta on kuitenkin jokseenkin mahdotonta puhua vain taloudellisena ongelmana. Aihe on tabu, sitä ei sovi käsitellä vain käytännöllisenä kysymyksenä. Kaikki maahanmuuttokriittisyys voidaan kyseenalaistaa viittaamalla siihen että se on epähumaania, ihmisoikeuksia kyseenalaistavaa, muukalaiskammoon pohjautuvaa, erivärisiä erottelevaa, ihmisvihaa, rasismia, jne.


2.

Rasismileimojen lyöminen on maahanmuuttoa kannattavien monikulttuurisuusideologien vahvin ase kaikkea kritiikkiä kohtaan. Rasistijahti on jonkinlaista nykyajan noitaoikeudenkäyntiä, koska rasistisyytteitä vastaan on yhtä mahdotonta puolustautua kuin noidiksi syytettyjen oli mahdollista vedota järkeen -- jos järjellä olisi näissä asioissa jokin rooli, syytteitä ei olisi koskaan edes nostettu. On aika huolestuttavaa, että nyt järjenkäyttömme jälleen alkaa painua tasolle jolla leiman lyöminen merkitsee keskiaikaiseen tyyliin syyllisyyden sinetöimistä.

Viime aikoina rasismileimaaminen on mielestäni paitsi yleistynyt myös muuttunut luonteeltaan "totalitaristisemmaksi". Totalitaristiselle järjestelmälle ominaiset piirteet -- pyhien puhumattomien tabujen muodostuminen, yksimielisyyden edellyttäminen tietyissä kysymyksissä, yhä järjestelmällisempi toisinajattelijoiden vainoaminen, ajatusrikosten ja ilmiantokulttuurin huomaamaton vahvistuminen -- nämä kaikki alkavat olla jo meilläkin arkipäivää.

Ilmiannot tehdään yhä useammin läpikaupallisissa iltapäivälehdissä. Todellisuuden- ja suhteellisuudentajuttomilla jutuilla ratsastetaan kansalaisajattelua taannuttaen ja mahdollisesti vielä olemassaolevaa vähääkin ymmärrystä mitätöiden. Olemme kaiketi tulossa aikaan jolloin maahanmuutto- ja rasismikysymyksistä muodostuu myös julkisuustaloudelle tarpeellinen osa. Kuten noitien rooli aikoinaan oli toimia kauhistuksen aiheuttajina ja pelotteina laajalle rahvaalle -- inkvisition uutisten perilleviejinä -- samoin rasistijahdin funktio on uhrata ajatusrikollisia kohulehtien laajalevikkisyyden alttarille.

Esimerkiksi viime viikkoina kovasti kuohuttanut "toimittaja" Abu-Hannan ja toimittaja Appelsinin nostattama julkisuuskohu voidaan nähdä merkkinä uuden aikakauden saapumisesta juorulehtimaailmaan. Uusi nyt esiin noussut piirre on kontroversaalisuus -- nyt rasistijahti on jo niin institutionalisoitunutta, että pelkän leimaamisen rinnalle voidaan nostaa vastakkaisia kantoja niin että ne vain kasvattavat kohua ja laajentavat lehden levikkiä.


3.

Yleisen ajattelun sairastumisen kannalta kaikkein huolestuttavin piirre ei ole kaupallisten tiedonvälittäjien läpimätä mielipide-inkvisitio -- johon toki yhteisesti omistettu mutta samaa ajatustotalitarismia toteuttava YLE kiltisti liittyy -- vaan se, että "rasismin" käsitteellinen epämääräisyys opitaan kiertämään käyttämällä leimakäsitettä muodossa "rasistinen motiivi". Siinä on kyseessä ajatusansa, johon lankeaminen tulee olemaan monikulttuurisuusideologeille ja rasistijahtaajille sekä helppoa että houkuttelevaa.

Enää ei tarvitse yrittääkään määritellä käsitteelle "rasismi" pätevää sisältöä, koska vielä julmemman tuomittavuuden riittää saamaan aikaan viittaus siihen että toimitaan "rasistisista motiiveista". Se on vielä laajempi, totaalisempi leimatotuus kuin pekkä "rasistiksi" nimittäminen -- se viittaa suoraan siihen perimmäiseen kaiken pohjalla olevaan pahuuteen, joka noidan koko toimintaa ohjaa. On se ja sama mitä noita puolustuksekseen esittää, kun tiedetään, että näennäisen järkevätkin sanat noidan suuhun panee paholainen. 

Näin itse asiassa kaikki maahanmuuttokritiikki voidaan mitätöidä -- se on kyseenalaista, koska se kaikki lähtee "rasistisista motiiveista". Enää ei tarvitse suhtautua kritiikkiin asiasisältöjen kannalta, ei minkäänlaisiin argumentteihin. Ne on nyt kertaheitolla todettu kyseenalaiksi, koska ne kaikki nousevat kyseenalaiselta "rasistisen motiivin" pohjalta.


4.

Kun maahanmuuttokriitikot ovat viitanneet rikostilastoihin faktana, jonka voi katsoa osoittavan rikosnimike rikosnimikkeeltä miten paljon useammin ulkomaalaistaustaiset verrattuina kantasuomalaisiin syyllistyvät tiettyihin tekoihin, todistelumotivaatiota kumoamaan on kehitetty demografisia argumentteja, jotka suhteuttavat teot niiden tyypillisen tekijäryhmän sosiaalitaustaan, jolloin tekijän kansallisuus häipyy tai ainakin hieman liukenee muiden viitteellisten selitystekijöiden sekaan.

Kaikkien rikostyyppien, kuten paljon puhuttujen raiskausten, kohdalla demografinen korjauskaan ei selitä pois kulttuurisia taustatekijöitä. Mutta yhtä kaikki -- kriitikoiden yritys argumentoida maahanmuuttoa vastaan rikostilastojen pohjalta voidaan ainakin osittain torjua.

Ja kun se jossain edes periaatteellisessa mielessä on torjuttavissa, koko juttu voidaankin siirtää periaatetasolle. Yleisellä tasolla tässäkin koko homma voidaan kuitata toteamalla, että rikostilastoihin vetoaminen ei ole muuta kuin osoitus ja todiste maahanmuuttokriitikoiden pohjimmaisesta toimintamotiivista, "rasistisesta motiivista".

Kaksi olennaista havaintoa jää tekemättä. Ensinnäkään tilastot yleensä saati rikostilastot erityisesti eivät ole sellaisia "faktoja" kuin minä ne maahanmuuttokeskusteluun on nostettu. Auktorisoitu tilastotieto on ajatusvirhe, johon on syyllistytty niin maahanmuuttokriitikoiden todistelutarpeiden kuin monikultturi-ideologian puolustelijoiden taholta. Voi tosin sanoa, että pahasti tulehtuneessa keskustelutilanteessa se on puolin ja toisin varsin ymmärrettävä virhe. Se on yritys löytää edes jotain yleispätevää todistelutarpeiden siteeksi.

Toiseksi, se mitä kutsutaan "rasistiseksi motiiviksi" ei ole sitä mitä sen kuvitellaan olevan. Se ei ole edes mitään senkaltaista tai sensuuntaista, jota siinä rasistijahtaajien motiiveilla yritetään nähdä. Itse asiassa "rasistinen motiivi" voi olla jotain mikä ihmisessä on inhimillisintä ja siten parasta -- aivan kuin vainotuissa noidissakin oli jotain inhimillistä, jota heitä vainoavalla taikauskoisella ja pelon sokaisemalla seurakunnalla ei ollut.


5.

Tilastot ovat tilastoja ja vaativat tulkintansa. Tilastot ovat yleiskäsitteellisiin lokeroihin lajiteltua todellisuutta, joissa piilevät tulkintatarpeet saattavat sisältyä jo käsitteenmuodostukseen. Tilastotiedon auktorisoiminen siten, että lähtökohtaisen käsitteenmuodostuksen ongelmat sivuutetaan ja tilastonumeroiden pohjalta suoritetaan tulkintaa, on ihan vastaavanlainen ajatusvirhe kuin esimerkiksi korrelaation kuvitteleminen syysuhteeksi.

Jos tilastoinnissa on lähtökohtaongelmia, ne eivät korjaudu, vaikka numeroiden tietyt tulkinnat todellakin tulisivat oikaistuiksi toisenlaisilla korjausliikkeillä. Eivät tosiasiat siitä sen enempää paljastu -- tilastot voivat olla vääriä jo siinä vaiheessa kun lähtökohtaiset tilastokäsitteet on valittu.

Ja lähtökohdissa esimerkiksi rikostilastoissa on aivan ylikäymättömiä ongelmia. Esimerkiksi tuo tilastoissakin koholla oleva raiskausrikollisuus on erityisen ongelmallinen tilastoitava. Jos mietimme kysymystä, kumpi lienee todennäköisempää, sekö että eri kulttuurista tulevan raiskaajan teko herkemmin ilmoitetaan vai sekö, että se tyypillisesti jää ilmoittamatta, huomaamme miten horjuvalla pohjalla olemme omien ennakkoluulojemme kanssa.

Todellisuuden laadut eivät siirry tilastojen määriin. Tilastot eivät ratkaise erilaisten kulttuuriominaisuuksien ongelmaa. Vertailut houkuttelevat kuvaamaan kulttuureita samoilla mittareilla, mikä sinänsä tekee todellisuudelle vääryyttä. Hyvät todistelutarkoitukset saattavat sulkea silmät näkemästä todellisia eroja.


6.

Rikollisuus on aina rikollisuutta tietyn kulttuurin ja aivan tietynlaatuisen yhteisöllisyyden piirissä. Rikokset ovat olemassa vain suhteessa toisiin ihmisiin. Emme oikeasti voi irrottaa yksilöitä niistä kasvukulttuurin ja yhteisösidoksen moraalikoodeista, joissa hänen ihmisyytensä on syntynyt ja kehittynyt. Siksi rikollisuudessakin ilmenevät yksilötasolle palautumattomat yhteisölliset tekijät. Sellaisten huomioonottaminen on toistaiseksi jäänyt tilastotieteilijältä väliin.

Edes perustavanlaatuista käsitteellistä eroa yhtäältä sosiaalisesti sitovien, normatiivisen ryhmäpaineen ja yksilön kokemien kunnian- ja häpeäntunteiden ohjailemien kulttuurien ja toisaalta yksilöllisyyttä ja yksilöllistä vastuuta korostavien, omantunnonetiikkaa korostavien "länsimaistyyppisten" kulttuurien välillä ei ole tehty. Näin siitä huolimatta että eräiden rikostyyppien kohdalla yliedustusta näyttäisi oleman nimenomaan yksilöllisyyttä kunnioittamattomista maista saapuneilla.

Ehkä kaikki yksilöjen taustaan viittaava on mahdollista tulkita "rasistiseksi motiiviksi". Vedetyt johtopäätökset saattavat sitten olla täysin vääriä. Niistä ei tietenkään saa keskustella. Harvapa täällä kysyy mitään esimerkiksi siitä että "suvaitsevuus" saattaa hajottaa sosiaalisesti sitovalle yhteisölle ominaista normimoraalin painetta ja aiheuttaa sitä kautta tuota tilastoissakin näkyvää lisääntyvää rikollisuutta.


7.

Toinen  juttu on se, että itse asiassa niin sanottu "rasistinen motiivi" saattaa olla arvokkainta mitä niin sanotut "maahanmuuttokriittiset" ihmiset argumentaatiossaan omaavat. "Rasistisessa motiivissa" saattavat olla taustalla loukatut kansalaistunnot, ja jos ja kun ihmisten perustavanlaatuisia kansalaistuntoja on loukattu, silloin ihmisarvon perimmäisiin tekijöihin on kajottu.

Rasitisessa motiivissa on taustalla vaistonvarainen tunto siitä että ihminen on sekä sosiaalinen että moraalinen olento, ja että jos annamme meitä yhteisöksi sitovien kansalaistuntojen hajota, menetämme myös yhteisöllemme ominaiset moraalikoodit. Siis meille ominaiset, meille ainoat mahdolliset, oman yhteisömme moraalikoodit.

Jollei maahanmuuttokriittisyyden "rasistista motiivia" tajuta nimenomaan sosiaalisen moraalin oikeana ja legitiiminä lähtökohtana, silloin yhteisössä ollaan menossa hyvin huolestuttavaan suuntaan. Silloin ne "vahvat arvottamiset" -- termi on peräisin yhteiskuntafilosofi Charles Taylorilta -- jotka yhteisöstä tekevät yhteisön ja mahdollistavat yksilön kokeman ihmisarvon, ovat hajoamassa.


8.

Meidän kannattaisi varmaan miettiä vähän syvemmin sitä millainen jakotekijä erottaa masinoidun rasistijahdin ja sen kohteet toisistaan.

Toisella puolella on nyt kaupallisen lehdistön ylläpitämä lynkkausmieliala ja sen kiihottama suuri enemmistö, ja toisella puolen tämän "hyvän" yhteiskunnan uhrit -- omissa kansalaistunnoissaan loukatut ja maahanmuuttovastaisiksi muuttuneet ihmiset. Luulenpa, että jos jollakin on motiiveissaan jotain kyseenalaista, se on nimenomaan tuo enemmistön muodostama, luvalla sanoen aika totalitaristinen koneisto.

Näissä kansalaiskeskusteluissa meidän pitäisi tilanteen korjaamiseksi ensi alkuun kuunnella uhreja. Eikä vain siksi että he ovat uhreja, vaan siksi, että he ovat omia.

Kuunteleminen voisi sitten johtaa siihen, että keskityttäisiin puhumaan niistä asioista, joissa niin sanotut rasistit ovat aivan oikeassa. Maahanmuuttokriitikot -- juuri nämä hirvittävät "rasistit" -- ovat nimittäin oikeassa monissa aivan olennaisissa asioissa.


9.

Maahanmuuttokysymyksissä ei mitään "rakentavaa keskustelua" voi syntyä jos maahanmuutto on toiselle osapuolelle -- enemmistölle -- tunnustuksellinen ja ryhmävahvistautumiseen houkuttava, julkisuuden siunaama ideologia, jolla toinen osapuoli -- mitätöity vähemmistö -- syrjäytetään jo ihan perusihmisyyden tasolla.

Toki on olemassa omilla aivoillaankin ajattelevia ihmisiä, jotka auliisti myöntävät, että maahanmuuttoon liittyy paljon toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia. Eivätkä kaikki enää suinkaan kuvittele, että ongelmat olisivat ratkaistavissa vain jonkinlaisina suhtautumis- ja asennetason kysymyksinä.

Mukana asiallisessa kritiikissä saattaa olla muutama harva sellainenkin, joka tajuaa, että törmäämme näissä yhteyksissä yksilötasolle palautumattomiin yhteisöjen ongelmiin. Sellaisiin kuin esimerkiksi ylempänä mainittu moraalisen koodin perustava erilaatuisuus on.

Maahanmuuttokeskustelun suurin ongelma on kuitenkin mielestäni edelleen se että enemmistö ihmisistä tunnustaa omaksumaansa suurta yhteistä valhetta. Se on ehdollistettu niin vahvasti että sitä voidaan manipuloida muutamilla taika- ja komentosanoilla. "Rasismi" on yksi sellainen sana. Nyt on syntymässä sille vielä suggeroivampi seuraaja: "Rasistinen motiivi!"


10.

Kun oikeista asioista ei voida puhua, areenat vapautuvat rasistijahdille ja vihapuhevainolle. Suvaitsevuutta huokuvat ja itseään suurina humanisteina pitävät poiitikot kuvittelevat että maahanmuuton ongelmat laukeaisivat kun vain kaikki haluaisivat ja osoittaisivat sopeutumista. Samaan hengenvetoon he vaativat "rasismille" nollatoleranssia -- tämä vaatimus kertoo jotain siitä mistä suunnasta sopeutumista odotetaan.

Nollatoleranssi "rasismia" vastaan de facto tarkoittaa "rasistisen motiivin" mukaan tulkittuna kaiken maahanmuuttokritiikin kriminalisoimista. Nollatoleranssi on siis "oikeassaolijoiden" motiivi jolla tietyn mielipiteen omaavien ihmisten ihmisarvo mitätöidään.

Nollatoleransseista voitaisiin puhua ihan muualla. Esimerkiksi maahanmuuton ideologista suosimista -- maahanmuuttoideologiaa ideologiana -- voitaisiin pitää ihmiskokeena, jollaisiin nähden meillä tulisi olla ehdoton nollatoleranssi.Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

54Suosittele

54 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (291 kommenttia)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Jos puolustellaan esim. Hirvisaaren totaalisen epätieteellistä käsitystä siitä, että esim. etelä-afrikkalaisten raiskaustiheys johtuu perinnöllisistä tekijöistä, voidaan puhua rasismista tai tietämättömyydestä. Tämän ajattelun perusteella voidaan olettaa, että etelä-afrikasta adoptoitu poikalapsi on potentiaalinen tulevaisuuden raiskari. No, niinhän se ei tietenkään ole, tai siis ei ole sen enempää potentiaalinen kuin muukaan poikalapsi.

Jos kyse on pelkästään tietämättömyydestä, voidaan kysya aiheellisesti, onko sopivaa että kansanedustaja antaa tällaisia "asiantuntijalausuntoja." Jos Oikkonen peräänkuuluttaa asiallista maahanmuuttokritiikkiä koskevaa keskustelua, niin missä sitä sitten on?

Jari Söderholm

Sama ongelma on myös ruotsissa, norjassa, amerikassa, jne. jne... eli tummempihipiäiset raiskaavat paljon enemmän kuin valkoiset. Ja ruotsissa jossa arabitaustaiset raiskaavat oikein urakalla, jopa niin paljon että ruotsi taitaa olla koko maailman raiskaustilastoissa heti eteläafrikan jälkeen ja sama pätee muuhunkin väkivaltaan.

Arabitaustaiset vaikuttavat olevan kautta maailman kummallisen agressiivista porukkaa.

Sama näkyy näiden maiden yhteiskunnissa ja siinä miten afrikan ja lähi-idän maat eivät ole saaneet aikaan mitään tietellistä ja yhteiskunnallista kehitystä.

Kulttuurin lisäksi myös geeneillä voi olla vaikutusta asiaan.
Itse olen kallistunut uskomaan että näin asia on, mutta muutan ehkä mielipidettäni sitten kun afrikan maat ja arabimaat kykenevät osoittamaan että kehittyvät tieteellisesti ja kultturellisesti samalle tasolle mitä länsimaat ovat saaneet aikaiseksi.

kati sinenmaa

Huomaan, että heti ensimmäisen kommentin ekassa lauseessa halutaan kieltää jopa tiede ulos keskustelusta. Kelttikangas-Järvisen mukaan ainakin 60 prosenttia tempperamentista on perinnöllistä. Me emme siis saa tutkia sitäkään, johtuuko suomalaisten hiljaisuus perintö tekijöistä. Kansoissa on todistetusti raiskaamista eri paljon. Suomessa raiskaus on harvinaisempaa kuin suuressa osassa muuta maailmaa. Väitän, että sille on olemassa geneettiset syyt...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Millä se Keltikangas-Järvinen on sen temperamentin perinnöllisyyden mitannut? Jos ihan tarkkaan ajattelee, raat prosenttiluvut ovat todennäköisesti melkoista yksinkertaistusta. Eivät kuvaa toiminnallisuutta "geenit ja ympäristö" mitenkään niin tarkasti, että voisi luotettavasti "laskea", miten ihminen reagoi.

Väitän, että jos Suomi läväytetään kerralla kivikaudelle, saatamme huomata, että raiskaukset yleistyvät huomattavasti ja lyhyessä ajassa. Tosin saahan ne yleistymään myöskin sitä kautta, että määrittelee raiskauksen esimerkiksi niin, että jos ei ole ihan varma oliko se yhdyntä hyvä idea, niin se on silloin raiskaus.

Toisaalta, voidaan pohtia, miten hyvin/huonosti ympäristö mahdollistaa raiskaamisen. N. puolet vuodesta se on aika kinkkistä hommaa sellainen puskaraiskaaminen ihan maantieteellisistä syistä.

kati sinenmaa Vastaus kommenttiin #19

Suomalaisilla on harvinaisen vähän geneettisiä sairauksia. Haku genetic disorders among... Voisi tuottaa tutkittua tietoa. Tässä on vaan juuri se juttu, että Suomessa ei ole sallittua keskustella näistä asioista älyllisesti

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #31

Mistä Kati löysitkään Keltikangas-Järvisen kirjan tänään?

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #180

Oletko Pentti sinäkin Kati?

Tuosta linkittelystä ei käy mitenkään ilmi se 60%

Mistä Kati löysitkään tuon kirjan. Eilen vielä väitit, että olet kuullut tuosta mimmistä. Yllättäen illalla kerrot totuutena 60% tietoa.

Miltä sivulta tuosta kirjasta tuo tieto Kati löytyy?

Ihan kiinnostuksesta asiaan.

Pertti Ilonen

Temperamentti ei aiheuta sitä mitä sinä teet Kati.

Sen aiheutat ihan sinä itse omilla päätöksilläsi.

Missä kohtaa Keltikangas-Järvinen sanookaan geenien merkityksestä?

Voisitko keroa minulle sivun kyseisestä kirjasta, johon ilmeisesti viittaat. Katson heti tarkan tiedon kaikille lukijoille Keltikangas-Järvisen kirjasta, joka meillä löytyy kotona.

Kerroit aikaisemmin tänään että olet kuullut mimmistä. Mistä ostit kirjan tänään Kati?
Vai ehditkö käymään kirjastossa?

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

""Hirvisaaren totaalisen epätieteellistä käsitystä""

Aika monet maallikot taitavat puhua geeneistä siinä missä ehkä pitäisi puhua yhteisöominaisuuksista. Meillähän ei oppihistoriallisista syistä ole käytössämme hyvää ryhmäpsykologista käsitepuitteistusta.

Tieteen yleisen auktorisoinnin suhteen olisin varovainen. Totalitaristiset järjestelmät eivät ole tuottaneet luotettavaa tiedettä. Oma järjestelmämme on joissakin suhteissa taantumassa totalitaristiseksi, kuten blogissa totesin.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Jos malttaisit hetkeksi astua pois omilta mukavuusalueiltasi biologian maailmaan, jossa geenejä käsitellään, huomaisit että siellä ei ole fiilispohjalle juurikaan sijaa. Ei voi rinnastaa geenejä ja yhteisöominaisuuksia, koska geneettistä perimää kantava yksilö voi myös erkaantua jostain määritellystä "yhteisöstä", esim. muuttaa pois yhteisöstään. Geenit ovat geenejä.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #15

Ajattelet, että jos ihminen muuttaa pois yhteisöstään, se lakkaa olemasta hänessä? Tai jos hän kieltää yhteisönsä arvot, se kieltäminenkään ei ole suhteessa niihin?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #20

Minä en varsinaisesti tiedä, mikä on tämä "yhteisöominaisuus" joka Oikkosen mielestä korvaa geeni-käsitteen. Miten itse ymmärrät sen? Ihminen voi kuulua moniin eri yhteisöihin, mutta geenit ovat ja pysyvät samanlaisina.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #22

No onhan olemassa esimerkiksi meemiteoria. Olen ymmärtänyt yhteisöominaisuudet niin, että jokainen meistä kantaa sellaisia ominaisuuksia ja jopa niin, ettemme ole edes tietoisia niistä.

Esimerkiksi Willie Lynchin kirje, ohjeistus, kuinka tehdään orjia:

http://www.finalcall.com/artman/publish/Perspectiv...

Oli Willie Lynchin kirje totta tai tarua, siinä esitetyt asiat ovat hyvä kuvaus siitä, miten asiat välittyvät yhteisöllisesti. Niistä muodostuu yhteisöominaisuuksia.

Vähintää voi sanoa, että osa taipumuksistamme voidaan jäljittää siihen yhteisöön, johon synnyimme ja kasvoimme. Esimerkiksi itse olen ateistista agnostikoksi ajautunut pakana, mutta silti kristinuskon elää arjessani enemmillä tavoilla kuin haluaisin.

Se, mikä on nähty, ei voi tulla näkemättömäksi.

Ja mitä taas moniin eriin yhteisöihin kuulumiseen tulee, luulen että nekään eivät ole rinnakkaisia. Olen ymmärtänyt, että ihminen liikkuu joukoissa aika luontevasti, mutta taantuu aina alkuperäiseen joukkoonsa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #23

Juu, mutta jos pysytään niissä geeneissä, niin esim. vastasyntynyt vauva ei kanna mukanaan meemin meemiä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #32

""... esim. vastasyntynyt vauva ei kanna mukanaan meemin meemiä.""

No, itse asiassa emme tiedä juuri mitään siitä mihin tuossa viitataan. "Meemi" on vain kuvaileva käsite. Olen kyllä lukenut niin Dennettin kuin Blackmoren kirjat.

Emme tiedä missä määrin geenit määräävät sitä miten myöhemmässä elämässä pystymme yksilöinä ottamaan vaikutteita vastaan. En kuitenkaan näe miten mikään lisätieto tästä muuttaisi kysymyksiä yhteisöominaisuuksien ja yksilöominaisuuksien toisiinsa palautumattomuudesta.

Yhteisöillä on yhteisöominaisuuksia, kuten niissä vallitsevan sosiaalisen sidonnaisuuden aste, jotka määräävät sitä miten pitkälle yksilöt voivat yksilöllisesti eriytyä. -- Ja toisaalta yksilön kasvu autonomiaan voi onnistua vain hänen omassa yhteisössään.

Saattaa olla mahdollista että yksilöt integroituvat vieraaseen yhteiskuntaan, mutta saattaa olla mahdotonta että yhteisöt integroituvat.

Maahanmuuttoa ei kuitenkaan mielestäni tulisi suosia oman yhteiskunnan eheyden kustannuksella, kuten nyt nähdäkseni meillä tapahtuu. Emme ole toistaiseksi selviytyneet omasta siirtomaahistoriastamme, vaan jaamme jatkuvasti toisiamme "hyviin" ja "huonoihin". Maahanmuuttokeskustelu tuo esiin nämä kansalliset kipukohdat.

Tämä blogi yritti vain kartoittaa keskustelun ihan viimeaikaisia piirteitä, esimerkiksi lehdistön lisääntynyttä roolia ja uusien entistä maagisempien leimakäsitteiden kuten "rasistinen motiivi" kehittymistä.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #40

"Maahanmuuttoa ei kuitenkaan mielestäni tulisi suosia oman yhteiskunnan eheyden kustannuksella, kuten nyt nähdäkseni meillä tapahtuu."

Millä tavalla tämä ilmenee?

Johan Lom Vastaus kommenttiin #49

Ilmenee varmaan niin, että persutkin repeää.

Pentti Järvi Vastaus kommenttiin #51

Usarisa ei valitettavasti voi antaa miinuspisteitä, joten Johan Lomille annan nyt sellaisen näinkin pitkässä muodossa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #182

Ja mikä siinä oli miinuksen puolella?

Pentti Järvi Vastaus kommenttiin #216

Lähinnä petyin kielenkäyttöön; Gagarinilta olin odottanut parempaa kommenttia Petran viestiin.

"Kansaa" jakavat jo monet asiat, hallituksen touhuilusta alkaen.
Euro-tukipaketit, kuntauudistus, pakkoruotsi/virkamiesruotsi, omituinen maahanmuuttopolitiikka, kustannusten salailu jne.jne.

Toni Seppänen Vastaus kommenttiin #51

Johan Lomin alkaessa kirjoitella oli hänen kirjoituksensa norsunluutornista kansalla armoitettuja yleviä säkeitä, nyt tyyli on vaihtunut rahvaaseen kansantyyliin.

Johan Lom armoitettu kosmopoliitti toimituksen varjeluksessa.

Hejsan.

Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #49

Eheässä yhteiskunnassa ei syytellä maanmiehiä rasisteiksi ainakaan siksi, että he pitävät täällä asuvien puolia ulkoa tulevan potentiaalisen väestövyöryn edessä. Seuraav video havinnollistaa myös ettei näiltä rasisteiksi syytetyiltä myöskään puutu humanitääriset arvot kritisoidessaa hallitsematonta maahanmuuttoa ja vapaata liikkuvuutta rahan perässä. http://www.youtube.com/watch?v=GhOS5btEmyw&feature...

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #49

Eihän Petra voi nähdä yhteiskunnan eheyden hajoamista.
Hänen yhteiskuntansa on edelleen se sama kuin se on aina ollut. Parempi väki, ja ne kauheat junttisuomalaiset, ugrit. Aivan kuten oli nälkätalvena 1918.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #32

Mutta kaikki synnynnäinen ei ole geneettistä. Sen lisäksi vastasyntynyt vauva kantaa mukanaan isänsä ja äitinsä elämää ja ympäristöä, johon syntyi. Hankitut ominaisuudet periytyvät jossain määrin.

kati sinenmaa Vastaus kommenttiin #57

Ihmettelen, miten vauva voi olla hengissä, jos kaikki ei ole geneettistä: Hengitys, lihastoiminnat, aineenvaihdunta, tunto, näkö, kuulo, maku, haju, aivotoiminta, personallisuus, tempperamentti, refleksit, viinageenit, uskontogeenit (soita-kotiin-geeni), suomalaiset geenit, väkivaltageenit,... Ei kai geenit nyt mistään ex nihilo ihmiseen myöhemmässä vaiheessa tule.

Ainoa asia, joka vauvassa ei ole geneettistä on kuulemma ateismi, koska ateistien mukaan ateismi ei ole geneettistä, kun taasen uskonto on. Materia ei siis saa aikaan ateismia, vaan henki :)

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #71

Se, että kaikki ei ole geneettistä, ei tarkoita, etteikö vaikkapa suurin osa ole geneettistä. Mutta kohtu on ympäristö siinä missä se ulkomaailmakin on. Mitä äiti syö? Mitä ei syö? Onko puutoksia? Onko myrkytyksiä? Häiriöitä aivojen ja hermoston kehitysvaiheessa? Äiti on suorassa suhteessa ulkomaailmaan, sikiö on suorassa suhteessa äitiin.

Niin ja sitten se epigenetiikka

http://www.tiede.fi/artikkeli/610/karsitko_sadan_v...

kati sinenmaa Vastaus kommenttiin #78

Kohtu on muuan altistava, eli geenejä herättelevä ympäristö siinä missä ulkopuolikin. Geenit ovat jo olemassa, osin päältä pois kykettyinä, kuten vaikka uskontogeeni tai suomalainen väkivaltageeni.. Tosin viime mainittu voi jo kohdun ympäristössä mennä päälle, jos vaikka äiskä kuuntelee hevimetallimelu"musiikkia", josta lehmätkään ei pidä. Kyllähän sikiön on nähty vievät kädet korvilleen, tai jotain semmosta; parin sentin läskikerros ei juuri ääntä pidättele.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #85

Homoseksuaalisuus ei ole geneettistä, mutta synnynnäistä se on.. Transsukupuolisuus kai myös. Autismikin on vain lievästi perinnöllistä.

Jos laitat sormesi pöydälle ja katsot etusormen ja nimettömän pituuseroa, sekin on synnynnäistä, muttei geneettistä. Etusormi pitempi, olet todennäköisesti nainen. Tosin ei sekään aina paikkaansa pidä, minun kummallakin lapsella on sormi-indeksi voimakkaasti "miesmäinen". Veikkaan itse asiassa kirjoitustesi perusteella, että sinulla saattaa nimenomaan olla nimetön pitempi kuin etusormi.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #132

Naisten etusormi on kehittynyt pitkäksi, koska ne naiset lisääntyivät paremmin jotka paremmin osoittivat toisia sormella syyttäen niitä milloin mistäkin.
Tämä pitkäetusormisuuden henkinen puoli on edelleen vahvasti periytynyt äideiltä tyttärille. Ja Illmannin Mikalle.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #85

Vaikuttais siltä Kati, että sinun voisi olla hyvä tarkistella hypoteesisi perusteita.

Rohkeutta on hyvä olla, julkisessa keskustelussa huomaa nopeasti, että onko ajattelussa virheitä.

Toki jos keskustelee vain "samanmielisten" kanssa, voi olla, että tulee selkääntaputuksia ja kehuja ajatuksista, jotka eivät välttämättä kestä tieteellistä tarkastelua.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #22

Ympäristötekijät lienee ns. kattokäsite, jonka alle yhteisöominaiuudet asettuvat?

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #20

Ukkonen

""Tai jos hän kieltää yhteisönsä arvot, se kieltäminenkään ei ole suhteessa niihin?""

Tuo on muuten todella osuva pointti. Jo ensimmäinen sosiaalista sidonnaisuutta käsittelevä suomalaisen sosiologin -- Yrjö Littusen -- teos määritteli sidonnaisuudeksi nimenomaan myös kielteisen arvottamisen.

Filosofisesti ottaenhan ajattelu muodostuu kysymysten ja vastausten suljetuista ontologisista kehistä, ja ylisukupolvinen kieli koherenttina kokonaisuutena välittää tätä kehää jälkeläisille ihan siitä riippumatta tunnustavatko ihmiset joitakin totuuksia ja arvoja vai ottavatko niihin etäisyyttä.

Erinomaisen tarkka huomio.

Simo Narkala Vastaus kommenttiin #15

Kaksostutkimusten ongelma on sitä tekevien mukaan se, että ympäristötekijöiden ts. "kohtalon" vallitsevuuteen maailmansa ripustavat, eivät voi hyväsyä saatuja tuloksia.
Sanovat, että jos näet toisistaan erotetuilla kaksosista toisella tänään finnin poskessa, lennä sen toisen luo, ja sillä on finni samassa kohtaa.
USAssa on tapauksia, joissa toinen kaksosista on adoptoitu rikkaaseen perheeseen, toinen jäänyt slummiin. Molemmat rötöstely alkaa kutakuinkin samaan aikaan, vaikkei sillä toisella pitäisi olla mitään tarvetta.
Eihän näin saa olla, eihän !
Asiasta kertova dokkari oli muistaakseni otsikoitu periytyykö rikollisuus.
Ja vaikka tuo ympäristö vaikutus saisi aikaan eroja hienosäädössä, mainittakon identtiset brittikaksoset. Toinen adoptoitiin britteihin, toinen päätyi Australiaan. Fanaattisuus sai toisella kasvissyönnin ja kuntoilun muodon. Britteihin jääneellä pubeissa istumisen ja sikarien polton.
Pitivät kyllä yhteyttä. Britti sai massiivisen infarktin. Aussi veljen soitellessa vointeja, oli sairaanhoitaja sanonut, että kun kerran olette identtiset kaksoset, kannattaisi käydä tutkituttamassa tilanne. Aussi veli oli maininnut totaaliset erot elintavoissa.
Meni kuiten kiltisti tukimusiin, josta hänet kiidätettiin operaatioon siitä paikasta, koska ilmeni, että täsmälleen samaan kohtaan kuin veljellä oli kasaantumassa sama möykky.

kati sinenmaa Vastaus kommenttiin #28

Ainaskin suomalaisten rikollisuus on geneettistä:
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,46,827,10770,...

Vitsi tässä on se, että on täysin hyväksyttyä tutkia nyrkin toimintaa geneettisesti, mutta ei saa hiiskuakaan siitä, että joku muu ruumiin osa toimisi niin ikään geneettisesti.

Erityisesti suomalaisia syytetään milloin mistäkin geneettisestä sairaudesta yhdistettynä suomalaiseen käyttäytymiseen; Maahanmuuttoa jopa puolustellaan sillä, että se parantaa suomalaisten geenipoolia. Jokainen voisi hieman itsekin miettiä, miten siinä tapauksessa tällainen on mahdollista:
http://avisen.dk/faetter-kusine-aegteskaber-fylder...

Tietääkseni Tanskaan muuttaa samaa populaa kuin Suomeenkin, joten on vain ajan kysymys, kun sama ilmiö on täälläkin selvemmin nähtävillä.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #39

Nyt Kati teet aika rajuja oikaisuja yhden artikkelin perusteella.

Johtopäätöksesi eivät siten ehkä olekaan totuus. Totuus se tietenkin on sinulle. Mutta valintahan on sinun.

Varoitus: Natsikortti.

Historia tuntee erään tahon, joka käytti rotua perusteluna iljettävyyksiin
http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele

Olemme tainneet historiastamme jotain oppia. Onneksi.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #139

"Historia tuntee erään tahon, joka käytti rotua perusteluna iljettävyyksiin"

Suomenruotsalaiset??

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #189

Olikos Josef Mengele suomenruotsalainen?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #28

Kaksostutkimus ei kyllä kerro populaatioiden genetiikasta vaan yksilöiden. Luuletko että täällä ollaan kaatamassa tosiasiaa että ominaisuuksia ylipäänsä perityy?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #15

Tällaisena tavis kansalaisena ihmettelen näiden "hyysärien" suhtautumista maahanmuutto keskusteluun. Kuten Seppo Oikkonen kirjoittaa sitä voidaan verrata noitavainoon. Minä olen kirjoittanut nimellä ja nimimerkillä, että en kannata/hyväksy humanitaarista maahanmuttoa, minut on leimattu rasistiksi.

Epäilen, että Petra Nyqv tuskin luki kokonaan aloittajan blogia. Kuten Seppo Oikkonen kirjoitti niin maahanmuutosta on muodostunut jonkinlainen teollisuus ala. Todella tuhannet siitä leipänsä saavat ja on jokseenkin varmaa, että nämä alan henkilöt innokkaimmin maahanmuuttoa kannattavat nimellä ja etenkin nimimerkillä.

Vihreät ovat etupäässä maahanmuuttopolitiikkaa kannattamassa. Vihreät meuhkaavat suomalaisten hiilijalanjäljestä ja samaan aikaan kannattavat innokkaasti maahanmuuttoa nimenomaan Afrikasta, jokaisen maahanmuuttajan hiilijalanjälki jopa moni sata kertaistuu kun he Suomeen muuttavat. Afrikassa on kymmeniä miljoonia hädänalaisia, jos heistä hyvin pieni osa muuttaa esim. Suomeen niin sitä muuttajan kannalta voi verrata lottopottiin.

Nämä ovat tavis kansalaisen mielipiteitä.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #110

Hei Paavo. Käytit hyysäri-sanaa. Auttaako tämä asialliseen keskusteluun.

Jos motiivisi eivät ole rasistisia, niin silloin on sinua on nimitelty syyttä suotta. Minulla ei ole sellaista pyyhekumia, että voisin menneisyyden tapahtumia pyyhkiä pois.

Rasismi on selkeästi määritelty:
http://en.wikipedia.org/wiki/Racism

ja

http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination

Varoitus. Natsikortti: Miksi rasismi on niin herkkä aihe?
http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_policy_of_Nazi...

Jälki oli karua. Ja rajoitti myös tavan saksalaisten elämää todella paljon. Siinä maassa ei monia vapauksia ollut, juuri kenelläkään. Jollet sattunut kuulumaan eliittiin.

Länsimaissa meillä on vapauksia. Ja onhan monessa maassa eliittiä, joilla on vaikka nyt sitten isompia autoja. Mutta samat vapaudet puhua, syödä, matkustella, mennä naimisiin kenen kanssa haluaa, rakastua kehen haluaa. Samat vapaudet meillä on kaikilla. Minun mielestäni se on hyvä asia.

Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #152

Minä olen koirani hyysari eikä minua haittaa vaikka minua siksi kutsutaan. Miksi se haittaa sinua? Koetko kenties huonoa omatuntoa että kenties hyysaat maahanmuuttajia? Huomaatko että annat sanalle oman ennakkoluuloisen arvolatauksesi, joka perustuu arvatenkin maahanmuuttokritiikin aiheuttamaan traumaan?

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #173

Ei pidä paikkaansa Simon.

Hyysäri sanaa käyttävät eräät tahot selkeästi haukkumasanana.

Tarkoitus hyysäriksi haukkumisella on ilmiselvästi lopettaa keskustelu.

Olisikos se keskustelu kuitenkin hyvä asia?

Eihän Simon sinunkaan sanomisiasi tai menneisyytesi tekoja saa pyyhittyä pois.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #173

Väität, että hyysaan maahanmuuttajia. Mihin perustat tämän haukkumasanan käytön Simon?

Anne Pylkkönen Vastaus kommenttiin #173

anteeksi offtopic mutta S.W. minäkin olin muuten entisen koirani hyysari.
se oli muuten varmaan maailman sydämellisin sakemanni, mutta jostain syystä - ihan totta! - hirveä rasisti joka ei suvainnut tummahipiäisiä ihmisiä. nolotti jumalattomasti jos joutui menemään sen kanssa esim. somaleiden ohi kadulla ja koira alkoi typerästi räksyttämään

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #152

Näistä linkeistä en kyllä ymmärrä mitään sillä olen umpisuomalainen. Tuota "hyysäri" nimitystä käytin kun vaihtoehto sanalle on tavattoman pitkä. "Maahanmuuttoon suvaitsevasti suhtautuvat" Minusta lainausmerkkeihin sijoitettuna se pehmentää tarkoitusta.

Tämä minun kriittinen suhtautuminen humaanitaariseen maahanmuuttoon johtuu lähinnä siitä kun Suomi itsekin elää velalla, ja auttaa näitä taloutensa huonosti hoitaneita maita. Tämä motiivi on uusi sana tässä rasismikeskusteluissa/syytöksissä sen mukaan kaikki maahanmuuttoa koskeva kriittinen keskustelu voidaantuomita rasistiseksi.

Ihmettelin sitä kuinka vähälle keskusteluissa on jäänyt blogin aloittajan alussa mainittu "suvikkien" suhtautuminen kriittisesti maahanmuuton arvostelijoihin. Noitavainoihin vertaaminen on kyllä paikallaan.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #187

Kieltämättä "suvakkeja" kohtaan on ollut noitavainoa.

Sitäkö te haette?

SUomessa on mielipiteen vapaus. Jos suvaitsen, oikeuttaako se haukkumaan minua suvakiksi tai suvikiksi?

Lainausmerkeillä tai ilman?

Millä nimityksillä saan Paavo kutsua sinua lainausmerkeillä?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #202

Oikeastaan minä olen ollut siinä käsityksessä, että suvakki/suvikset on lyhennys maahanmuuttoon suvaitsevasti suhtauyuneista henkilöistä ja myös lievennys hyysäristä en niitä missään mielessä loukkaustarkoituksessa kirjoittanut. Samoin mamu on lyhennys maahanmuuttajasta.

Sen kyllä huomasin, että monet täällä kirjoittavat osaavat esittää toista henkilöä kohtaan hienosti "piruilun" mikä taito minulta tavis kansalaiselta puuttuu.

Tuosta humanitaarisesta maahanmuutosta. Minä en kannata sitä, perusteluna esitän sen, että kun velalla itsekin eletään niin ei. Olen usein kysynyt näiltä suvaitsevilta miten he perustelevat humanitaarisen maahanmuuton hyväksymisen kun itse velaksi eletään. Aina olen jäänyt vastausta paitsi.

NO, nämä ovat vain tavis kansalaisen mielipiteitä.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #202

"Kieltämättä "suvakkeja" kohtaan on ollut noitavainoa."

Tämän sinä "ymmärsit" tahallaan "nurin niskoin"

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #187

Vaattovaara

""Ihmettelin sitä kuinka vähälle keskusteluissa on jäänyt blogin aloittajan alussa mainittu "suvikkien" suhtautuminen kriittisesti maahanmuuton arvostelijoihin. Noitavainoihin vertaaminen on kyllä paikallaan.""

Suomalaisilla on alistetun kansan menneisyys, ja saattaa olla että suhtautuminen maahantulijoihin jotenkin juontuu kansallisesta historiastamme. Tähän viittaa selvästi se kiistämätön tosiasia, että maahanmuuttomyönteisyys on suurinta ruotsinkielisten ja suomenkielisen "kulttuurieliitin" piirissä -- vai väittääkö joku vastaan? Eikö "perussuomalaisuuden" kaikkinainen leimaaminen "impivaaralaiseksi", "junttiudeksi", "rasismiksi", jne, juuri ole kansallishistoriallisen rajalinjan toisinto? --

Ehkä joku joskus selvittää pätevämmin missä vaiheessa esimerkiksi sellaiset maahanmuuttokeskustelun kontekstissa käytetyt termit kuin "moniarvoisuus" ja "monikulttuurisuus" oikein on keskusteluun omaksuttu, ja missä vaiheessa maahanmuuttosuvaitsevuudesta tuli nykyinen "ideologian" kaltainen suorastaan tunnustuksellinen oppi.

Sillä sellaisesta "annetusta", siis itsestään selvänä otetusta opistahan nyt on kysymys. Yhteiskunnan yläkerrassa ollaan omaksuttu jokin hienona ja hyvänä -- sivistyksellisesti hienona ja "ihmisoikeusnäkökulmasta" moraalisena -- koettu opillislaatuinen ajattelu, jonka auktorisoituminen ei ole ollut ollenkaan itsekriittinen vaan vain sosiaaliseen tunnustautumiseen kuuluva asia. Esimerkiksi avainkäsitteiden "moniarvoisuus" ja "monikuttuurisuus" toisensa poissulkevaa vastakohtaista sisältöä ei ole missään vaiheessa eliittipiireissä käsitelty -- avaintermitkin ovat olleet vain tunnustuksellisia taikasanoja, joilla yhteistä arvopohjaa -- siis tosiasiassa sosiaalista statusta -- on vahvistettu.

On todella arveluttavaa, että maahantulijoihin suhtaudutaan sosieteen piirissä kuin statussymboleihin, kuin kansankodin kirkasvärisiin huonekaluihin, kuin eksoottisiin matkamuistoihin. Tällaisia arvioitahan mamsellien suista yhteen aikaan paljonkin kuultiin. Itselleni ne käyvät ehkä jotenkin korostetusti korviin, kun ole itse saanut monikulttuurikontaktejani esimerkiksi amerikkalaisten kansalaisoikeustaistelijoiden tai afrikkalaisten stipendiaattien kautta, eivätkä he ole peitelleet vihaansa tuollaista pohjimmiltaan kulttuuri-imperialistista asennetta kohtaan.

Meidän on jostain syystä vaikeaa tajuta näitä suhtautumiskysymyksiin liittyviä lähtökohtaharhoja. On vaikea hahmottaa että esimerkiksi tuo kansallisen historian pohjalta nouseva automaattinen ajatusjäsennys ylemmyys - alemmuus -akselilla vaikuttaa niin kyseenalaistamattomalla tavalla maahanmuuttokeskustelussa. Kysessä on todellakin jokin äärettömän kipeä kansalaistuntojen piste -- piste jossa yksi osapuoli tekee kaikkensa paetakseen omaa sairaudentuntoaan ja toinen joutuu jatkuvasti puolustuskannalle ikään kuin sen edustama realismi olisi aivan kauhistuttava ajatusrikos.

Tässä keskustelussa ei ole kyse maahanmuuton lukumäääräisestä vähyydestä, vaan siitä, että kaivetaan puukkoa kansallisessa haavassa. Ja silti tuntuu aivan toivottomalta saada yläluokalle menemään perille viestiä, että kaikki minkä he ottavat itsestäänselvänä ja jotenkin "hienona" ei ole ollenkaan itsestäänselvää, vaan jo käsitetasolla täysin ristiriitaista, sekavaa ja pelkkiin vääriin johtopäätöksiin vievää.

Sanoit aivan oikein: ""Ihmettelin sitä kuinka vähälle keskusteluissa on jäänyt blogin aloittajan alussa mainittu "suvikkien" suhtautuminen kriittisesti maahanmuuton arvostelijoihin. Noitavainoihin vertaaminen on kyllä paikallaan."" -- Muistutan että myös blogin lopussa palattiin tähän aiheeseen. Tarvittaisiin sairaudentuntoa niiden parissa jotka ovat omaksuneet maahanmuuttosuvaitsevuuden tunnustuksellisena ideologiana. Heidän pitäisi havahtua tajuamaan että juri he ovat suorittamassa ihmiskoetta. Sillä mitä he hyvissä aikomuksissaan tekevät ei todellakaan saisi olla yleistä hyväksyntää takanaan.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #152

Heti ensimmäinen virke diskriminaatiossa:

"Discrimination is the prejudicial or distinguishing treatment of an individual based on their actual or perceived membership in a certain group or category, such as their age, ethnicity..."

sekä rasismissa

"The UN does not define “racism”; however, it does define “racial discrimination”: According to the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,

the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction, or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin that has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.[21]"

Siellä luuraa tuo kauhea sana etninen, joka pitää sisällään kielen.
YK siis tuomitsee RKP'n ja Suomen Valtion politiikan rasistiseksi syrjinnäksi suomenkielisiä kohtaan.

Käyttäjän JouniMarjanen kuva
Jouni Marjanen Vastaus kommenttiin #152

Käsittääkseni tässä asiassa on menetetty sanavapaus. Kysehän on nyt kaikesta maahanmuuttokriittisyydestä, ja se on kiellettyä Suomessa. Kaikki kriittisyys on rasismia. Vuosaaressa, Kontulassa, Melunmäessä,... asuvat eivät saa ilmaista mielipidettään vapaasti. Ei kaikilla ole varaa maksaa sakkoja, saadakseen mielipiteensä kuuluville. SDP.n puheenjohtaja(Eero Heinäluoma) kyseli, että onko meillä nyt varaa ottaa vastaan maahanmuuttajia, niin heti tuli populist & rasismi syytöksiä. Siis yksinkertainen asia. Jos minulla on ollut palkkapäivä juuri, niin saatan kutsua kavereita kylään. Jos taloudellinen tilanteeni on heikko, niin en minä rupea, edes kavereilleni illanistujaisia kustantamaan. Elikä siis selvitän näille kaikkein viisaimmille geenitutkijoille asian hyvin yksinkertaisesti, että kysymys tässä asiassa oli sananvapaudesta. Ei geeniperimästä. Totuus on, että kaikki kriittisyys rinnastetaan populismiin, äänten kalastukseen, rasismiin. Kertokaas nyt ihan rehellisesti, onko Eero Heinäluoman kysymys rasistinen??? Pelkuri hän ainakin on, kun vaikeni saman tein kun rasistiksi syytettiin.

Pertti Ilonen

Kenen järjestelmästä Seppo puhut. Puolueenne järjestelmästä vai Suomesta?

Jos puhut Suomesta, puhut vähintäinkin erikoisen kummallisia. SIihen sinulla Seppo on oikeus.

Itse en ole havainnut merkkiäkään muuta kuin iloisesta suomalaisesta demokratiasta.

Simon Wahlroos

Eikö teillä Anttilalla ja Nyqvistillä ole mitään mielessä muuta kuin Hirvisaari? Herätys!! Nyt ollaan hei Seppo Oikkosen blogissa jossa on lähinnä vain asiallista maahanmuuttopolitiikan pohdiskelua.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Ja minä kysyin, missä sitä on? En ole saanut vastausta.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #16

Petra, tämä keskustelu näyttäisi olevan aika pienen, mutta ärhäkän porukan ylläpitämää. Kannattaisiko ehkä säästää voimia toisaalle.

Ruuotsista on tällainen uutinen.
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/internet-upps...

Onkohan mahdollista, että tätä olisi Suomessa?

Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #16

Ideologisesti rajoittuneilla aivoilla ei saakkaan vastausta, vaikka se olisi silmien edesssä. Tämä johtuu opitusta käyttäymiskoodista, jossa kognitiivinen ymmärrys ei kykene käsittämään uskomuksen sanelemaa "totuutta" enempää, vaikka sen voisi kokeilla tarkistaa.

Kuulin joskus että tähän liittyen tehtiin eräs koe apinoilla joille laitettiin banaaniterttu roikkumaan katosta ja sähköpaimen piti huolen siitä että apinat eivät muutaman kokeilun jälkeen halunneet koskea banaaneihin. Kun sitten sähköpaimen otettiin pois niin apinat eivät silti koskeneet banaaneihin. Sitten kun heidän joukkoon laitettiin uusi apina, joka ei hyväksynyt muiden oppimaa totuutta sähköiskuista banaanitertussa, niin vanhat apinat estivät raivokkaasti uutta apinaa ottamasta banaaneja. Käyttäytymiskoodin "totuus" oli niin syvälle juurtunut heihin etteivät he voineet suvaita uuden apinan uteliaisuutta. Heidän aivonsa olivat rajoittuneet siihen että sähköisku on varma tosiasia.

Tällainen käyttäytymiskoodi on myös rasismiksi leimautumisen pelko.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #174

Ketä olet Simon leimaamassa ideologisesti rajoittuneiksi aivoilla varustetuksi?

Onko sinulla ideologisesti avarakatseiset aivot Simon?

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #16

Sinut on Petra YK'n määritysten mukaan määritelty rasismin kannattajaksi.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #191

Aika huono yritys kääntää asia päälaelleen nimimerkki jukka makinen.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #223

"The UN does not define “racism”; however, it does define “racial discrimination”: According to the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,

the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction, or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin that has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.[21]"

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #191

Jaha. Täällä on siis Oikkosen kuvailema rasistijahti käynnissä. Jokos Makisella rovio on sytyteltynä?

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #237

Ei oo vielä, sataa ja puut on märkiä.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #249

Ja milläköhän perustein minä olen rasisti?

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #251

Sanoin että kannatat rasistista politiikkaa.
Sinä kannatat mm. virkamiesruotsia, ja ruotsinkielisten kiintiöityjä opiskelupaikkoja. Pakkoruotsista kouluissa olet julkisesti sanoutunut irti, vaikka koko ajan toistat vanhoja kliseitä siitä miksi ruotsia pitäisi opiskella ja suomalaiset ruotsittaa.
Jos rasistisen politiikan kannattaja määritellään rasistiksi, niin sinä olet rasisti.

Olli Pusa

Kommenttiin 1.

Kiitokset Petra kommentistasi. Siinä on pelkistettynä suomalaisen maahanmuuttokeskustelun ongelma. Seppo peräänkuulutti asiallista keskustelua.

Ensimmäinen kysymys: paljonko maahanmuutto oikeasti maksaa, ja mitä on maahanmuuttajien todellinen työllistyminen, jos lasketaan pois maahanmuuton työllistämä byrokratia ja maanmiestensä tulkkeina ym. toimivat maahanmuuttajat. Miksi siitä ei ole laskelmia?

Toinen kysymys: Millaisia ongelmia maahanmuutosta aiheutuu ja onko joissakin ryhmissä erityisen paljon ongelmia? Miksi suomalaiset eivät saisi rajoittaa maahanmuuttoa sellaisista maista, joista muuttavat aiheuttavat erityisen paljon ongelmia?

Kolmas kysymys: Eikö suomalaisilla ole oikeus puolustaa omia käsityksiään, arvojaan ja etujaan ilman, että joutuu noitavainotyypisen ajojahdin kohteeksi? Eikö se paljonko maahanmuuttajia Suomeen otetaan ja mistä, ole suomalaisten päätettävissä?

Ja mikä oli kommenttisi? Aloit meuhkata Hirvisaaren pohdinnasta siitä, mikä on geneettisten seikkojen merkitys ongelmissa? Jos jossakin ryhmässä havaitaan suuria ongelmia, se on yksi fakta. Mutta saako Suomessa sitäkään todeta?

Seuraava kysymys on, mistä tuo ominaisuus johtuu? Johtuuko se kulttuurin ja uskonnon luomasta ympäristön vaikutuksesta vai perinnöllisyydestä? Siis haetaan ratakaisua kysymyksen kaksi johonkin yksityiskohtaan. Mutta molempien seikkojen pohtiminen on Suomessa rasismia.

Se onko ongelmien taustalla kyse perimästä tai ympäristöstä, ei vaikuta lyhyellä tähtäimellä kovin ratkaisevalta kysymykseltä. Useimmissa Euroopan maissa on havainto, että sopeutumisongelmat jatkuvat useampia sukupolvia, johtuivat ne sitten perimästä tai ympristöstä ja lähtömaan kulttuurista. Sinänsä jos geneettisillä seikoilla on ratkaisevaa merkitystä, se olisi tärkeä havainto. Koska silloin syntyisi pysyvä ongelma.

Asiallisen keskustelun pohjaksi voisit siis kertoa oman käsityksesi näihin asioihin:

1) Onko oikein, että maahanmuuton taloudellisia kustannuksia salataan?
2) Onko suomalaisilla oikeus rajoittaa maahanmuuttoa sellaisia maista ja kulttuureista, joiden edustajilla on Suomessa tai muualla länsimaissa havaittu olevan runsaasti ongelmia?
3) Onko suomalaisilla oikeus rajoittaa maahanmuton määrää, jos katsovat sen uhkaavan omaa kulttuuriaan, arvojaan tai etujaan?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Kiitos, Olli.

Ensimmäinen kysymys: Maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia ja hyötyjä voitaisiin kernaasti pistää laskelmiksi, mutta uskon että se on vaikeaa sillä pitää ottaa huomioon monia asioita. Toivottavasti sellaisia kuitenkin mahdollisimman päteviltä tahoilta saadaan. Länsimaisten arvojen mukaisesti kuitenkin meidän tulisi edes jossain määrin osallistua esim. pakolaisten auttamiseen. Maassamme on kovin vähän maahanmuuttajia. Myös moni muu asia maksaa, esim. nuorison syrjäytymisen tai terveydellisten laiminlyöntien tehoton ennnaltaehkäisy maksaa. Kaikki maksaa. Ovien ei tarvitse olla apposen selällään, mutta ovia ei tule sulkea pelkästään kukkaroa tuijotellen, kun on ihmisistä kyse.

Toinen kysymys: Epäilemättä toiset ryhmät sopeutuvat paremmin Suomeen kuin toiset. Vuorovaikutussuhde on kuitenkin myös otettava huomioon. Miksi joissain suomalaisissa jyrkkä erilaisuus aiheuttaa niin paljon vastenmieltä? Mikäli jokin toinen ryhmä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin jokin toinen, on silti vaikea lähteä tekemään tiukkoja syrjintäperusteita, sillä suurin osa maahanmuuttajista on täysin kelpo kunniallista väkeä eivätkä ole vastuussa maanmiestensä ongelmakäytöksestä. Ja missä määrin ongelmakäytös on traumaattisuutta ja juurettomuuden ahdistusta? Vaikeaa, hyvin vaikeaa. Ajattele tilanne, jossa hädänalaiset lapset tarvitsevat turvapaikan, mutta heille ei suoda sitä koska joku saman kansalaisuuden omaava on tehnyt rikoksia Suomessa. Aika nuivaa.

Kolmas kysymys: Suomalaisia arvoja saa puolustaa ja pitääkin puolustaa. Mutta niitäkin on monenlaisia. Miten pieni maahanmuuttajajoukkio uhkaa suomalaisia arvoja? Eikö tuo ole aika nurkkakuntaista ajattelua ja hätävarjelun liioittelua? Suomalaisuus ja suomalaiset arvot eivät ole niin heiveröisellä pohjalla. Ainoa mikä tuntuu oikeasti suomalaista kulttuuria rapistuttavan, on amerikkalaisuuden kohtuuton vaikutus polulaari/televisiokulttuurin kautta. Se ei kuitenkaan tunnu maahanmuuttokriittisiä erityisemmin vaivaavan.

Sitten: "Aloit meuhkata Hirvisaaren pohdinnasta siitä, mikä on geneettisten seikkojen merkitys ongelmissa? Jos jossakin ryhmässä havaitaan suuria ongelmia, se on yksi fakta. Mutta saako Suomessa sitäkään todeta? "

Hei Olli, minä en ole meuhkannut mitään. Jos tämä aihepiiri aiheuttaa itsessäsi kuumettuneita tunteita, ei pidä projisoida niitä muihinkin. Hirvisaari sekoittaa geenit ja jossain valtiossa esiintyvät ongelmat, eihän sellaista tarvitse kompata kun se on humpuukia. Jos etelä-afrikkalaisilla on massiivisia ongelmia, miten se liittyy suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan? Ei mitenkään. Hirvisaaren tarkoitus oli kai niputtaa afrikkalaiset ja tuomita heidät geneettisesti invalideina puoli-ihmisinä, ei paljon muuta. Kulttuuriset piirteet, jotka joitain suomalaisia tuntuvat ärsyttävän, sulautuvat aika haipakkaan uusissa sukupolvissa. Olen jo nähnyt nuorten somalityttöjen kiskovan kadulla kaljaa suomalaisnuorten kanssa. Kyllä niistä kunnon suomalaisia tulee, juu.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #43

Tuskin maahanmuuttoon liittyvien kustannusten laskeminen mitenkään erityisen vaikeaa on. Sitä voisivat tehdä useammat tahot, niin voitaisiin tarkistaa, että kukaan ei tee tarkoitushakuisia laskelmia. Mutta se ei liene mahdollista kun tietoja salataan.

"Länsimaisten arvojen mukaisesti kuitenkin meidän tulisi edes jossain määrin osallistua esim. pakolaisten auttamiseen. Maassamme on kovin vähän maahanmuuttajia."

Tuon paikkansapitävyyteen on vaikea ottaa kantaa, ennen kuin tietää kustannukset. Toki muiden rahoilla on helppo leikkia laupeudensisaria.

"Miksi joissain suomalaisissa jyrkkä erilaisuus aiheuttaa niin paljon vastenmieltä?"

Siis kaadat ongelman suomalaisten niskaan?

"Mikäli jokin toinen ryhmä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin jokin toinen, on silti vaikea lähteä tekemään tiukkoja syrjintäperusteita, sillä suurin osa maahanmuuttajista on täysin kelpo kunniallista väkeä"

Siis yksilöitä ei saa valikoida ja ryhmiä ei voi sulkea pois. Eli mitään ei saa tehdä. Onko maailman kymmenillä miljoonilla parempaa asuinpaikkaa etsivillä subjetiivinen oikeus tulla Suomeen? En tiennytkään.

Olisihan erilaisia keinoja vaikka kuinka, muutetaan sääntöjä tiukemmiksi. Ei myönnetä Suomen rajalla päässeelle turvapaikkaa, karsitaan sosiaaliturvaa ja tehdään siitä vähemmän houkutteleva. Käsittely nopeasti ja aiheettomien nopea karkotus, tiukempi linja perheiden yhdistämiseen..

"Miten pieni maahanmuuttajajoukkio uhkaa suomalaisia arvoja? Eikö tuo ole aika nurkkakuntaista ajattelua ja hätävarjelun liioittelua?"

Kouluissa ei enää uskalleta noudattaa perinteisiä vuosisatoja vanhoja tapoja, kun se "loukkaa" maahanmuuttajia.

Korkeimman oikeuden mielestä ei ollut mitään tuomittavaa, että maahanmuuttaja esitti suomalaisille viranomaisille väärennetyt paperit. Ne jopa määrättiin palautettavaksi. Eli koko suomalainen oikeusnormisto rapautuu.

"Hei Olli, minä en ole meuhkannut mitään. Jos tämä aihepiiri aiheuttaa itsessäsi kuumettuneita tunteita, ei pidä projisoida niitä muihinkin."

Asiallisen keskustelun sijaan kaivelit joitakin kummajaisia. Minua ei itse asiassa kauhesti kiinnosta maahanmuuttopolitiikka. Mutta sitäkin enemmän se kieroontunut sananvapauden rajoittaminen, mikä maahanmuuttopolitiikan ympärille Suomessa on syntynyt. Seppo kutsui sitä noitavainoiksi ja minusta vertaus on varsin asiallinen.

Se on osa sensuurin rakentamista, jossa kriminalisoidaan mielipiteet. Sillä aloitetaan sensuurin rakentaminen ja jatkoa seuraa. Niin on seurannut aina, kun tuollaista fasismia pystytetään. Ja sinä ilmeisesti olet ylpeänä tuota fasismia rakentamassa?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #52

"Kouluissa ei enää uskalleta noudattaa perinteisiä vuosisatoja vanhoja tapoja, kun se "loukkaa" maahanmuuttajia."

Tarkoittanet paria kristillistä laulua tms. muuta? On koulujen omaa varovaisuutta jos he menevät muuttamaan perinteitään siksi että mukana on maahanmuuttajia tai uskonnottomia lapsia. Mielestäni se on tarpeetonta mutta koulujen oma asia. Mutta tämä nyt ei edelleenkään uhkaa suomalaisuutta mitenkään. Sen sijaan koulut pursuavat uusia amerikkalaisia tapoja ja juhlia kuten ystävänpäivä ja Halloween, nuorten puhe vilisee amerikanenglantia ja jopa intonaatio on muutumassa anglistisempaan suuntaan sekä vaikutteita haetaan elokuvista ja sarjoista. Väitän edelleen että tämä rapauttaa suomalaista kulttuuria satavertaisesti enemmän kuin se, että naapurissa asuu albaani, vietnamilainen, burmalainen tai somali. Mutta se ei tunnu kiinnostavan maahanmuuttokriittisiä lainkaan. Miksi?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #54

Sinun ei kannattaisi kommentoida mitään, olet jo osoittanut että sinä et voi ymmärtää. - Kuuluthan itsekin sellaiseen vähemmistöön, jonka peesaamisessa kustannuksia ei lasketa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #58

Aijaa, ihan uutta tietoa minulle. Mihin?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #66
Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #75

Mitä? Jos minä kuulun johonkin vähemmistöön, pitäisi se minun kai itse se tietää. Sinulla on ilmeisesti parempaa tietoa, joten kerro ihmeessä minullekin!

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #75

Heikki Hyötyniemi, alas nyt kakistaa ulos mihin vähemmistöön minä kuulun. Odotan innolla että saan kertoa sen sitten äidillenikin.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #96

Jos et kuulu Petra Folkkiin, sitten olet ainakin aito wannabe.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #112

Ahaa, nyt minä ymmärrän. Tämä on juuri sitä Oikkosen peräänkuuluttamaa asiallista maahanmuuttokeskustelua.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #112

Eli mitä sitten Heikki Hyötyniemi?

Kuului tai ei.

Mitä sitten?

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #96

Petra kuuluu vähemmistöön nimeltä "rasistit, jotka eivät myönnä olevansa rasisteja". Tai no, taitaa se olla enemmistö sekin.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #194

OK. leimasit sitten juuri Petran nimimerkki jukka makinen.

Mitä sitten haluat Petrasta leimata seuraavaksi?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #58

Ja sinun mielestäsi enemmistöön kuuluminen oikeuttaa huonoon ja huutelevaan käytökseen. Tietysti blogistin siunauksella saa blogistin kanssa keskustelua käyvää heitellä sivultapäin koska se on blogistin mielestä oikeutettua vihaa.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #142

"Suomi on ruotsalainen" - mutta lähinnä siinä mielessä, että ruotsalaisuus määrittelee kontrastin jota vastaan profiloidutaan. Eikö ne tajua?

Jos jossakin niin juuri näissä Oikkosen blogeissa (kun hän on itse asioista puhunut) sallittakoon tällaiset demonstraatiot: kuinka valheelliseen "sivistyneistön" ihailu ei alkuunkaan enää houkuta "juntteja". Mitä ememmän meihin istutettu huonommuudentunto karisee, sitä kauempana ovat maailmat toisistaan. - Tehkääpä siitä sitten jokin teoria ... ulkona olette kuin lumiukot.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #155

No jos lumiukon mielestä huonommuudentunto karisee hyökkäilemällä asiallisen keskustelijan kimppuun niin se on lumiukon oma asia sitten.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #142

Kun YK'n määritelmien mukaan rasistista politiikkaa julkisesti kannattavat, kuten Sini ja Petra, syyttelevät muita rasisteiksi koska se on enemmän kuvottavaa kuin naurettavaa.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #193

Mistähän tuulesta sinä nimimerkki jukka makinen tuon väitteesi tempaisit?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #206

Nuo Makisen ja Hyötyniemen herjat voi jättää omaan arvoonsa. Mutta on se kieltämättä vähän hupaisaa miten aikuisilla miehillä menee pupu pöksyyn ja keksityt henkilökohtaisuudet lentelee kun tarkoitus olisi kyetä keskutelemaan asiallisesti maahanmuutosta. Oikkonen ei tietenkään tällaiseen puutu, koska Oikkosella ei ole mitään todellista tarkoitusta pitää tasoa yllä.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #243

Yritä nyt ymmärtää se, ettei tässä ole ollut kyse maahanmuutosta, vaan suomalaisten kahtiajakautuneisuudesta. Ja suvaitsevaiston mahdottomuudesta nähdä mistä tässä on kysymys.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #206

Sinun antamastasi wikipedialinkistä, josta löytyy YK'n määritelmä rasistisesta syrjinnästä. Sitten vaan jatkat loogisesti ajatusketjua eteenpäin.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #54

Tuo koskee useita asioita koulusssa. Sitä joutui ihmettelemään, kun lapset olivat peruskoulussa. Aivan käsittämätöntä touhua. Mutta kyllä sitä ruokittiin muualta. Kaikkialla rehtorit vaan eivät lähteneet mukaan.

Amerikkalainen kuttuurihapatus on oma ongelmansa. Mutta se ei liene tämän blogin aihe. Kun sitä ohjelmaa tarjoilee valtionkin mediatalo ja maiden voälinen matkustaminenkaan ei ole ongelma matkustamisessa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #61

Olli, kysyit että eikö suomalainen saa puolustaa kulttuuriaan. Minä vastasin että saa, mutta osoitin myös missä sitä eniten rapautuu. Pienen maahanmuuttajaryhmän kulttuurivaikutus Suomeen on hyttysen pieru tähän amerikkalaisvaikutukseen verrattuna.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #65

"Pienen maahanmuuttajaryhmän kulttuurivaikutus Suomeen on hyttysen pieru tähän amerikkalaisvaikutukseen verrattuna."

En vähättelisi tuota. Ajattele, millainen ongelma Suomessa on 5% ruotsinkielisen vähemmistön vaikutuksesta, kun tuota kieltä pakko-opetetaan kaikille ;-)

Toki muuten ruotsinkieliset eivät Suomen oloja heiluta, koska muu kulttuuritausta on aika yhtenäinen.

Píeni ryhmä vaikuttaa paljon, jos pakotetaan enemmistö sopeutumaan siihen. Normaalia kai on, että vähemmistö sopeutuu enemmistöön.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #76

#76 "Píeni ryhmä vaikuttaa paljon, jos pakotetaan enemmistö sopeutumaan siihen. Normaalia kai on, että vähemmistö sopeutuu enemmistöön".
Vähemmistöhän aina sopeutuu enemmistöön! Voitko osoittaa ettei suomenruotsalaiset olisi sopeutuneet suomalaisiin. On enemmän tai vähemmän hyvinvoivia vähemmistöjä ja enemmän tai vähemmän integroituneita mutta aina vähemmistö sopeutuu enemmistöön. Juuri siksi että vähemmistöt aina joutuvat sopeutumaan enemmistöön on enemmistön hyvä kunnioittaa vähemmistöä joka tosiasiassa on alakynnessä. Jos enemmistössä aletaan rohkaista avointa agressiota vähemmistöä kohtaan saa enemmistö tragedian harteilleen. Vähemmistöjä on kaikkialla. Näytä paikka jossa ei ole jonkun sortin vähemmistöjä. Lisäksi monet ihmiset kuuluvat samanaikaisesti sekä vähemmistöihin että enemmistöihin. Luultavasti itsekin kuulut johonkin vähemmistöön ja olet saanut sopeutua siinä suhteessa enemmistöön.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #169

Kun nyt vähemmistö ensin lakkaisi hyökkäämästä ... "Suomi on ruotsalainen"!

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #169

Pakkoruotsi lienee hyvä esimerkki siitä, kuinka enemmistö joutuu sopeutumaan vähemmistöön. Ja samaa on silloin, kun koulussa enemmistö joutuu sopeutumaan vähemmistön vaatimuksiin.

Arre Kougappi Vastaus kommenttiin #177

Oli minullekin pieni shokki, kun aikoinaan myyntityössä törmäsin sellaiseen ilmiöön , jotkut suomenruotsalaiset eivät suostuneen asioimaan minun kanssa suomeksi ja jouduin hälyttämään apuvoimia. Ja kysymys ei ollut mistään muusta kun periaatteesta, mutta olihan ne muuten ihan kivaa ja asiallista porukkaa. Sen sijaan minulle oli vaikea käsittää, kun taloon käveli rehvakkaasti maahanmuttajia pitämässä kovaa metelia ja vaatimassa palveluja engalnnin kielellä. Eräässä tapauksessa kun suomalainen kolleega pyysi avuksi kun engalnti ei taittunut, niin kyseinen rehvastelija tyydyttävällä suomen kielellä ilmoitti, että nyt ruvetaan puhumaan sitten ,,metsäkieltä,, leikki oli kaukana tästä tilanteesta. Sen lisäksi kun monelle selvisi lyhyen keskustelun jälkeen, ettei luottoa myönnetä ilman työpaikkaa mikä on ollut yleinen linja kaikille muillekiin, niin kaikki muuttui rasisteiksi heti sen jälkeen. Joku oli tietysti asiallisempi ja ihmetteli kovaan ääneen miten ,,2000 euron,, tulot (sosiaalietuudet) puhtaana käteen eivät oiekuta saamaan luottoa.

Arre Kougappi Vastaus kommenttiin #65

Hei Petra! Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien osuus perusopetuksen oppilaista on kasvussa. Suurimmissa kaupungeissa maahanmuuttajaoppilaiden osuus on joissakin kouluissa jo yli puolet.

tässä linkki: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetu...

Kyllä sinulle pitäisi ymmärtää, että jo maahanmuuttajaperheissä missä todella halutaan sopeutua tähän yhteiskuntaan, ollaan erittäin huolestuneita tästä tilanteesta, koska ei haluta lapsia näihin kouluihin, koska integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikeampaa.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #123

Ei huolta, eihän näitä mamuja ankkalammikkoon päästetä.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #195

Mistä ankkalammikosta nimimerkki jukka makinen puhut?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #52

Voisi laskea jo nyt yksi julkaisu on lipsahtanut nettiin josta voi peruuttamalla alkaa laskeskelemaan. Siitä soittamaan julkaisijoille.

Mika Idman
Pentti Jonninen
09 17 341

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkais... s.65

4.2.2 Ulkomaalaisten palkansaajien palkat

Palkkarakennetilaston perustietoihin on lisätty vuonna 2011 palkansaajan kansalaisuutta koskeva tieto Tilastokeskuksen henkilötilastojen perustiedoista. Vuoden 2011 palkkarakennetilastoon sisältyi 40 885 ulkomaalaista palkansaajaa, joille oli laskettavissa tuntiansio. Näistä oli naisia 17 524 henkilöä, noin 43 prosenttia. Ulkomaalaisten palkansaajien keski-ikä oli 38 vuotta ja he työskentelivät lähes kaikilla toimialoilla useassa eri ammatissa. Suomalaiset palkansaajat olivat keskimäärin hieman ulkomaalaisia vanhempia (keski-ikä 43 vuotta). Vuonna 2001 kokoaikaisia ulkomaalaisia palkansaajia oli palkkarakennetilastossa vajaat 14 000. Vuonna 2011 vastaava lukumäärä oli reilu 31 000, joten kokoaikaisten ulkomaalaisten palkansaajien lukumäärä on yli kaksinkertaistunut palkka-aineistoissa kymmenessä vuodessa. Merkittävintä kasvu on ollut yksityisellä sektorilla.Ulkomaalaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2011 lopussa 2828 euroa. Suomalaisten palkansaajien keskiansio oli 3118 euroa vastaavana ajankohtana. Palkkaero oli suurin yksityisellä sektorilla, ja pienin kuntasektorilla. Ulkomaalaisten ja suomalaisten palkansaajien palkkaero on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Palkkaeron kasvu johtuu pääasiassa siitä, että ulkomaalaisten palkansaajien lukumäärä on lisääntynyt vuoden 2001 jälkeen erityisesti pienipalkkaisissa ”suorittavissa” ammateissa.

http://kirjoituksiasalosta.puheenvuoro.uusisuomi.f...

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #68

Hyvä alku. Toki siinä ei eritelty, mistä maista nuo 40.885 henkilöä tuli. Ilmeisesti joukossa oli aika paljon esimerkiksi virolaisia ja ruotsalaisia työntekijöitä. Kaikkiaan määrä tuntui jopa hyvin pieneltä. Jos tuollaiset kansallisuudet, joitka voivat työskenellä Suomessa avoimien työmarkkinoiden vuoksi, paljonko jää tässä blogissa pohdittujen osuudeksi? Ei kovinkaan suuri?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #80

Näyttäisi siltä että tilastokeskuksessa on kaikki tarvittava tieto (väestörakenne, palkkarakenne etc.) joten vain halu uupuu täysin neutraalin tilaston tekemiseen.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #84

En nähnyt raportissa erittelyä, jossa olisi ollut ulkomaalaiset maittain. Ilman sitä on aika vaikea eritellä asioita. Esimerkiksi oletan, että virolaisten ja mahdollisesti ruotsalaisten osuus on aika suuri.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #95

Juu ei ole silti tämäkin tieto voi tilastokeskuksesta löytyä jos joku käskisi statin yhdistämään tilastojaan.

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#u...

Arre Kougappi Vastaus kommenttiin #80

kyllä myös Nokia ja muut It puolen firmat työlisti vielä vähän aikaa sitten aika paljon ulkomaalaisia insinöörejä ja muita osajia, esim Hollannista ja muista Euroopaan maista jotka tuli suoraan töihin tänne ilman mitään kotouttamista. Esim. (Helsingin kaupunki) on palkannut suoraan ulkomailta tulleita tutkijoita suoraan työsuhteeseen ja näitä on paljon, valitettavasti keskustelu käydään eri maahanmuutajaryhmistä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #52

Pusa

""... se kieroontunut sananvapauden rajoittaminen, mikä maahanmuuttopolitiikan ympärille Suomessa on syntynyt. Seppo kutsui sitä noitavainoiksi ja minusta vertaus on varsin asiallinen...""

Tuo on todella olennainen pointti. Kaikki yhteiskunnallinen yhteisöllinen regressio alkaa mielipiteiden karsimisella ja yhdensuuntaustamisella. Se tietenkin käytännössä hävittää mielipiteenmuodostuksen ja demokratian, ja sitä seuraa sitten vaihe jossa alkaa tuomioita sadella ja ilmapiiri kiristyy. Pian pelko ja puhumattomuus voittaa, ja sitten kaikki päätöksenteko häviää jonnekin julkisuudelta piiloon kulissien taakse.

Me emme ole tarpeeksi läpinäkyvä yhteiskunta edes nyt -- sopii vain kysyä kenen intresseissä on nyt edesauttaa yhteisöllistä regressiota. Tässä maahanmuutajilla saattaa olla vain sopivan hyödyksikäytettävän rooli. Se on yksi mahdollinen näkökulma siihen mitä yhteiskunnassamme nyt tapahtuu.

Toinen näkökulma on se että kahtiajako hallitus-Suomeen ja perussuomalais-Suomeen halutaan sementoida höyryttämällä yhteiskuntailmaan jatkuvasti rasismipelkoa ja demonisoimalla "rasismia" kaikkien tiedotusvälineiden voimilla. Outoa kyllä rasistijahtaajien mielestä tämä ilmeisesti näyttää toimivan. Tosin se taitaa edellyttää jo aika härskiä sensuuria -- esimerkiksi uutiskuvia eurooppalaisten kauunkien maahanmuutajamellakoista ei juurikaan esitetä.

Poliittinen lyhytnäköisyys painaa rasistijahdin toimijoiden mielessä enemmän kuin kansallinen eheys. Poliitikot ovat pelureita, joilla ei ole varaa aitoon arvofilosofiseen pohdintaan, ei uskontososiologisiin tai ylimalkaan yhteisösosiologisiin strategioihin -- poliitikoilla ei ole edes historiantajua, koska heille historia tarkoittaa vain omien menneisyydessä tehtyjen erehdysten selittämistä parhain päin ja sementoimista muistelmissa.

Niinpä poliitikot tietysti siunaavat rasistijahdin. Ja niistähän tulee tietenkin noitaoikeudenkäyntejä, koska ei niissä mitään järkeä voida käyttää. Toiseen vaakakuppiin pannaan jonkin uskonnon yliluonnollisia totuuksia ja toiseen vaakakuppiin näitä ylimaallisia tunteita "loukannut" kirjoittelija. Ja laki voittaa, oikeus häviää. Ja järki.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #52

Tämä koulujen perinteiden vahtaaminen on ruotsalaisilta rasistisivuiolta kopioitu konsepti. Suomessa lähinnä tästä ikäänkuin etukäteen riukkujat saavat koulut ehkä revidoimaan juhlatarjontaa eli persut aiheuttavat joululaulujen vissien säkeistöjen karsintaa! Ja toiseksi ketkä siellä kouluissa raatavat näiden suurtöisten ja ihanien joulujuhlien parissa. Persujen vihaamat usein naispuoliset suvakkiopettajat. Persuja ei näe koskaan siellä missä suomalaista kulttuuria rakennetaan mitä jakavat sikareseptejä netissä ihan kuin sian syönnissä olisi jotain erikoista.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #221

Olikohan tuo ihan loppuun asti mietitty vuodatus. En toki ole opettaja (lyhyttä aikaa huomioon ottamatta kauan sitten) ja tuskin suvakkikaan (mitä se sitten tarkoittaakaan), mutta olen kyllä ollut järjestämässä suomalaista kulttuuria edustavia juhlia.

Koulun juhlatapahtumista huolehtivat yleensä opettajat eikä ulkopuoliset. Ja enemmistö opettajista taitaa olla naisia. Siis...

Ja ovatko nuo opettajat suvakkeja? Oliko suvakki opettaja, joka päivitteli "maahanmuuttajamafioita" koulussa läheisilleen. Mutta ei uskaltanut puhua asiasta vieraille. Koska pelkäsi joutuvansa vaikeuksiin.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #43

"Maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia ja hyötyjä voitaisiin kernaasti pistää laskelmiksi, mutta uskon että se on vaikeaa sillä pitää ottaa huomioon monia asioita. "

:). Niin. Kaikki on suhteellista. Taidat Petra nyt yrittää otella hiukan väärässä liigassa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #100

Reinikka panee laskien sitten. En pidättele hengitystä odotellessa tuloksia.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #115

Loistavaa. Petra ehkä toimittaa laskelmiin tarvittavat tiedot. Ne joita salaillaan nykyään.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #115

Eiköhän todistustaakka kannattavuudesta ole ennemminkin teillä.

Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #43

Riittääkö tämä video päteväksi perusteeksi sille ettei pakolaisten ottaminen maahamme ole kovin humanitääristä tai edes järkevää?
http://www.youtube.com/watch?v=GhOS5btEmyw&feature...

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen

Petra on hyvä ja esittää totaalisen tieteellisen todistuksen että esim. etelä-afrikkalaisten raiskaustiheys ei ole perinnöllistä.
Jos kyse on pelkästään tietämättömyydestä, voidaan kysya aiheellisesti, onko sopivaa että kommentaattori antaa tällaisia "asiantuntijalausuntoja."

Pertti Ilonen

Petralla ei taida siihen olla mitään velvoitetta.

Suomessa on laki, joka kieltää kansanryhmää vastaan kiihottamisen.

Kommenttisi nimimerkki jukka makinen ovat aika lailla arveluttavia.

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #208

Ei velvoitetta, mutta kun kerran paremmin tietää... Kännissä tappaminen on kuulemma todistetusti suomalaisten geneettinen ominaispiirre, olisiko raiskaaminen ominaispiirre jossakin muualla? Asiaa voi pohtia paitsi suoraan, myös siltä kantilta, ketkä näitä asioita saavat pohtia ja miksi.

Itse luulen, että Etelä-Afrikan raiskaustilastoissa on kysymys lähes yksinomaan kulttuurin vaikutuksesta.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Jukka Makinen,

Auttaisi kovasti jos hakisit kirjastosta vaikkapa lukion perinnöllisyyttä koskevan biologian kurssin, lisäksi ei olisi haittaa myöskään psykologian kurssin pläräämisestä. Mutta jos olet kiireinen itsesi nolaamisen kanssa, niin kaikin mokomin. Oikkonen tuskin on riemuissaan kun tulet sotkemaan hänen yrityksensä vetää jotain asiallista maahanmuuttoon liittyvää keskustelua. Minä sain taas todistuksen siitä, että ei sellaisia keskusteluja ole käyty missään eikä käydä.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #240

Oikkonen kirjoittaa hienon ja pohdiskelevan tekstin Suomen maahanmuutosta, henkisestä ilmapiiristä, ja poliittisesta noitavainosta, ja sinä kommentoit kritisoimalla Hirvisaaren mielipiteitä.

Sitten vielä epäilet kansanedustajan sopivuutta (huom. sopivuutta) antamaan lausuntoja.

No siinä se noitavainokin taas tuli.

Matti Palviainen

"Jos puolustellaan esim. Hirvisaaren totaalisen epätieteellistä käsitystä siitä, että esim. etelä-afrikkalaisten raiskaustiheys johtuu perinnöllisistä tekijöistä, voidaan puhua rasismista tai tietämättömyydestä." - Petrta Nyquist

"Olen pohtinut syitä Etelä-Afrikan uskomattoman suuriin raiskauslukuihin ja miettinyt, voisiko syynä olla jonkinlainen geneettinen TAI kulttuurigeneettinen ominaispiirre. Oma painotukseni on jälkimmäisessä, sillä memetiikka kiinnostaa minua. Pohdinta ei liene rikollista.

Taannoin pohdin, voisiko homoseksuaalisuus mahdollisesti olla jonkinlainen seksuaalinen kehityshäiriö, koska talonpoikaisjärjellä voisi kuvitella, että normaalikehityksen mukaan henkilö kiinnostuu vastakkaisesta eikä samasta sukupuolesta. Niin uskomatonta kuin se onkin, noistakin pohdinnoistani synnytettiin poliisitutkinta." - Hirvisaari blogissaan

Häirikkäösuvakoiden mielstä Suomessa on väärinajattelu rangasitavaa. Väärinajatytelen määrittelee poliittisen oikein ajattelimisen paisto eli häirikkösuvaitsevaisto.

Jukka Kaulanen

Yleisradion kunniaksi voidaan mainita A-Studion raportti Hollannista, joka kumoaa totaalisesti Umayya Abu Hannan perättömät väitteet. Hollantiin verrattuna Suomi on maahanmuuttajille ihannevaltio.

Hollannin osio alkaa 20 minuutin kohdalla.

http://areena.yle.fi/tv/1765897

Johan Lom

Ottamatta kantaa tilastojen oikeellisuuteen tai niiden tulkintoihin voi kuitenkin hyvin todeta, että ennalta ehkäisevät rankaisuluonteiset toimenpiteet yksilöä kohtaan siksi, että hän kuuluu tiettyyn viiteryhmään, ovat ehdottomasti väärin universaalin ihmisoikeuskäsityksen kannalta katsottuna aivan siitä riippumatta nimitetäänkö sitä rasismiksi vai ei.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Rikokset, rangaistukset ja viiteryhmälokerot ovat yhteisösidonnaisia. Universaali moraali on olemassa, mutta se ei merkitse etteikö yhteisöiilä olisi moraalilaadullisia eroja. Esimerkiksi primitiivisissä yhteisöissä vallitsee tyypillisesti sosiaalisesti sitova normietiikka, enemmän yksilöllistä eriytymistä sallivissa yhteisöissä kehittyy omantunnonetiikka.

Individualistisen ihmiskuvamme varassa rakennellut oikeusihanteet, joita juristerialla yritetään kiteyttää pykäliksi, kohtaavat karun todellisuuden esimerkiksi hallitsemattoman maahanmuuton seurauksena.

Johan Lom

"Individualistisen ihmiskuvamme varassa rakennellut oikeusihanteet, joita juristerialla yritetään kiteyttää pykäliksi, kohtaavat karun todellisuuden esimerkiksi hallitsemattoman maahanmuuton seurauksena."

Tuo tarkoittanee sitä, että ilmaiset hyväksyväsi ajatuksen ennaltaehkäisevistä epämiellyttävistäkin toimenpiteistä yksilöitä kohtaan pelkästään heidän viiteryhmänsä perusteella (esimerkiksi rodun, kansallisuuden, uskonnon, t.m.s.).

Oma individualistinen ihmiskuvani kyllä kategorisesti vapauttaa jokaisen yksilön kaikesta kollektiivisesta syyllisyydestä. Jokainen vastaa vain ja ainoastaan omista teoistaan. Kukaan ei taida vanhempiaan valita.

En haluaisi joutua leimatuksi natsikortin käyttäjäksi, mutta fundamentaalinen ajatustapasi pitää sisällään aivan samoja elementtejä kuin kaikkeen etnisyyteen perustuvassa vainossa on taka-ajatuksena.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #13

""Tuo tarkoittanee sitä, että...""

Ei tarkoita. En hyväksy mitään toimenpiteitä ketään kohtaan. Pyrin pelkästäänb ymmärtämään. Ihmisen ymmärtäminen on juttu jossa on hyvin vähän hyötyä mistään periaatteellisista muotoiluista.

Individualistinen ihmiskuvamme on ajatushistoriallinen harha, ja on pelkästään valistumattomuutta kuvitella että se voi vapauttaa ketään mistään todellisesta vastuusta. Pelkästään ja pelkästään -- yhteisöjä ja yksilöitä ei millään Salomonin tuomiolla voi leikata kahtia. Ei voi ottaa tarkasteltavakseen vain pelkästään jotain.

Pelkistykset ovat sitä että periaatteilla lyödään todellisuutta turpiin. Pelkistysten lipun heiluttajille periaatteellinen oikeassaoleminen merkitsee enemmän kuin ymmärrys siitä mikä on mahdollista mikä ei.

Saat puolestani heilutella niitä natsikortteja ihan miten lystäät -- minä yritän vain tehdä käsitteellistä selvyyttä siitä miksi natsikorttien heiluttelijat kokevat itse olevansa oikeassa vaikka heitä yhdistää niin primitiivinen lynkkausmieliala.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #21

"Ei tarkoita. En hyväksy mitään toimenpiteitä ketään kohtaan. Pyrin pelkästäänb ymmärtämään. Ihmisen ymmärtäminen on juttu jossa on hyvin vähän hyötyä mistään periaatteellisista muotoiluista."

Toki minäkin ymmärrän, että on olemassa tyhmyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Viestiesi muotoilu vain kuvastaa, että oma ymmärryksesi sisältää sen hyväksymisen, että sellaista vastaan ei pidä taistella eikä sitä pidä painokkaasti tuomita.

Verbaalinen tuotoksesi on kuitenkin sen verran vaikeaselkoista verrattuna Haavistoon tai Hirvisaareen, että vältät samankaltaisen tuomituksi tulemisen.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #26

""Viestiesi muotoilu vain kuvastaa, että oma ymmärryksesi sisältää sen hyväksymisen, että sellaista vastaan ei pidä taistella eikä sitä pidä painokkaasti tuomita.""

Tämä tällainen on ihan täyttä höpöhöpöä. Yksinkertaisesti: etsin tietyille ilmiöille sosiologisia vakioita selittäjiksi, ihan durkheimilaisen sosiologian oppiperusteiden mukaan. Yhteisöillä on yksilötasolle palautumattomia yhteisöominaisuuksia, vaikka nimimerkki Johan Lom kuinka haluaisi purjehtia omalla avomerellään natsilippulaivallaan.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #34

Jos se on höpöhöpöä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että siis sittenkin hyväksyt sen, että Haaviston ja Hirvisaaaren esittämiä käsityksiä ja toimenpide-ehdotuksia vastaan on syytä painokkaasti taistella. Muutoinhan lauseeni tuoimitseminen höpöhöpöksi ei ole loogista.

Itse mieluiten kuitenkin siis tarkkailet sivusta käsin ja analysoit havaintoihisi liittyviä sosiologisia syitä ja lainalaisuuksia neutraalina tarkkailijana. Vastaavasti voitaisiin ajatella, että joku näkisi nuorukaisen mäiskimässä mummoa turpaan kadulla ja sen sijaan, että hän soittaisi poliisille, menisi auttamaan tai tekisi jotain muuta vastaavaa, hän pysähtyisi tarkkailemaaan tilanteen kehitystä pitäen sitä mielenkiintoisena sosiologisena ilmiönä, jolle on olemassa omat yhteisölliset syynsä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #45

""Jos se ... niin sitten se tarkoittaa sitä, että siis sittenkin ...""

Ei, kun tarkoitan mitä sanon. Nämä sinun juttusi ovat höpöhöpöä.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #53

Argumentointisi tyhjyys on ristiriidassa tavoittelemasi tieteellisfilosofisen imagon kanssa. Tuollainen letkauttelu on melko lailla samaa tasoa kuin kahden koulupojan kinastelu, jossa toinen sanoo, että "mä oon aina sata kertaa viisaampi kuin sä".

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #82

Nimimerkki Lom

""Argumentointisi tyhjyys on ristiriidassa tavoittelemasi tieteellisfilosofisen imagon kanssa.""

Argumentoinnistani et ole osoittanut ymmärtäväsi mitään. Olet vain pannut omia ajatuksiasi ja sanojasi suuhuni. Se ei ole edes koulupoikamaista, se on aikuisen ihmisen halpamaisuutta. En myöskään tavoittele mitään imagoa.

kati sinenmaa Vastaus kommenttiin #34

Sori vaan, mutta tähän väliin ihmettelen sitä, toimivatko Bulgarian poliitikot yksilöinä - vai yhteisöarvoilla antaessaan turpiin sille epäonnilliselle, jonka ase ei ei lauennut?

Miksi Bulgarien korkeimmat poliitikot pystyivät ottamaan (itse säätämänsä) lain omiin käsiin? Eikö Bulgariassa kenties ole lainvalvojia ja tuomareita, kun poliitikkojen itse piti toimia tuomareina ja pyöveleinä?

Jos vastaus tähän on se, että Bulgarian poliitikot toimivat yhteisögeeneillä, niin silloin jokainen tänne tuleva bulgaari ei välitä Suomen laeista, vaan ottaa tarvittaessa oikeuden omiin käsiin.

Yritin vain esittää elävän esimerkin, siitä, miten ymmärsin blogisi.
Saa korjata, jos tämä ei vastaa yhteisögeenin toimintaperiaatetta.
Muoks: Kyse tästä siis: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-12885333591...

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #47

Sori nyt Kati. Päättelysi onnahtelee aika tavalla.

Sitä paitsi ei ole olemassa yhteisögeeniä. Jos on, linkki tieteelliseen artikkeliin voisi olla mukava vilkaista.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Seppo Oikkonen:

"Individualistisen ihmiskuvamme varassa rakennellut oikeusihanteet, joita juristerialla yritetään kiteyttää pykäliksi, kohtaavat karun todellisuuden esimerkiksi hallitsemattoman maahanmuuton seurauksena."

Tämä on hyvin kiteytetty. Minä olen tästä samaa mieltä, mutta en näe tätä tulevaa karua todellisuutta pelkästään uhkana vaan mahdollisuutena. Nimittäin tämä tullee pakottamaan lainsäätäjät ja viranomaiset järjen käyttöön nykyisen postmodernin humpuukin sijasta.

Olli Pusa

"ennalta ehkäisevät rankaisuluonteiset toimenpiteet yksilöä kohtaan siksi, että hän kuuluu tiettyyn viiteryhmään, ovat ehdottomasti väärin universaalin ihmisoikeuskäsityksen kannalta katsottuna"

Tartutaan aluksi tuohon. Mitkä ovat sellaisia "ennalta ehkäiseviä toimia", joita maahanmuutossa voidaan soveltaa? Käytännössä kai se tarkoittaa suurimmalta osin sitä, että pyritään rajoittamaan sellaista maahanmuuttoa, jonka on todettu aiheuttavan ongelmia.

Pitääkö kannanottosi tulkita siten, että sellainen ei ole suomalaisille sallittua? Eli me emme saa valita, millaisia maahanmuuttajia me maahan haluamme? Siis jokaisella maailman asukkaalla on oikeus muuttaa Suomeen, eikä suomalaisilla ole oikeutta sitä estää. Tuo on kai samaa oppirakennelmaa, kuin Tarja Halosen maailmoja syleilevät tokaisut "Suomi kuuluu kaikille".

Mutta onhan Suomessa esimerkiksi vakuutusyhtiöillä oikeus valita riskinsä. Ja tietyt ihmisryhmät ovat seurannassa siksi, että niissä esiintyy jotakin ilmiötä paljon. Poliisikin on harrastanut kohdennettua toimintaa esimerkiksi ammatti ja taparikollisten (Atari) valvonnassa.

Mutta Suomalaisilla ei ole mitään oikeutta rajoittaa ietyn tyyppistä maahanmuuttoa, vaikka siitä olisi havaittu kuinkapaljon tahansa ongelmia.

Oletko varmasti miettinyt tuon jutun ihan loppuun asti?

Johan Lom

En tarkoita maahanmuuton tai kansallisuuteen perustuvaa matkustuksen rajoittamista, sillä johan jo käytössä olevat viisumimääräykset ovat osa tällaista "ennaltaehkäisyä".

Tarkoitan lähinnä Haaviston esitystä vaikkapa kemiallisesta kastraatiosta yksilön edustaman viiteryhmän perusteella. Siis sitä, että maahantulleita ihmisiä tulee kohdella lain edessä tasavertaisesti eikä heitä kohtaan ole oikeutettua tehdä mitään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tilastollisten materiaalien perusteella.

Vakuutusyhtiöt joutuvatkin luopumaan uusien määräysten mukaan esimerkiksi sukupuoleen perustuvasta hinnoittelusta, jollainen on perustunut vaikkapa tilastoihin liikenneonnettomuuksien aiheuttamisesta t.m.s. Jatkossa hinnoitteluun vaikuttaa vain henkilökohtainen bonushistoria, ei sukupuoli.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #30

"En tarkoita maahanmuuton tai kansallisuuteen perustuvaa matkustuksen rajoittamista, sillä johan jo käytössä olevat viisumimääräykset ovat osa tällaista "ennaltaehkäisyä"."

Anteeksi epähieno kysymys: Oletko mahdollisesti tyhmä, vai pidätkö minua sellaisena?

Kuinkahan moni tässä keskustelun kohteena oleva oikeasti on tullut Suomeen viisumilla? Ei juuri kukaan. Yritätkö viisumihöpinällä kääntää huomiota muualle?

Nuo ovat maahanmuuttajia, jotka tulevat jonkin hämärän ihmiskauppiaan kuljetuksella ja sitten rajalla ilmoittavat vaativansa turvapaikkaa. Tai vaativat perheen yhdistämistä esimerkiksi väärennetyillä papereilla (ja suomalainen korkein oikeus totesi, ettei väärennettyjen papereiden esittäminen viranomaisille merkkaa mitään).

Siis mielestäsi Suomella ei ole oikeutta estää tuollaista maahanmuuttoa? Kuka tahansa, joka on maksanut ihmissalakuljettajalle riittävästi, että pääsee Suomen rajalle esittämään tuollaisen vaatimuksen saa turvapaikan? No varakkaammat tänne tulevat eli ne, jotka ovat varastaneet kansalaistensa rahat ja pakenevat turvaan, ovat sellaisia, joilla on rahaa maksaa salakuljettajille? Sellaisistako meillä on Suomessa pula?

Vakuutusyhtiöt edelleen hinnoittelevat riskinsä ja harrastavat riskien valintaa, vaikka sukupuolen käyttöä on rajoitettu.

Jouni Haimi

Olli..

Kyllähä suomi tekee valintaa koko ajan myös sillä kenelle se noita viisumeita oleskelulupia ja turvapaikkoja myöntää.Lom viitasi tuohon haaviston kirjoitukseen jossa ehdotettin kemialista kastraatiota tietyille ryhmille välittämättä siitä onko juuri tuo yksilö syylistynyt rikoksiin vaikka kuuluu siihen ryhmään joka tilastollisesti eniten tekee nniitä.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #38

Viisumien myöntämisellä ei ole mitään merkitystä puheena olevan ongelman kanssa. Koska ongelmatapaukset tulevat ilman viisumia. Puhuminen viisumeista tässä yhteydessä on puhdasta huijausta.

Jos aloitettasiin keskustelu siitä, ketä Suomeen ylipäätään otetaan maahanmuuttajaksi. Maassa jo oleviin kohdistuvat toimenpiteet ovat aivan eri asia. Miksi kukaan maahanmuuttoa puolustava ei vastaa yksinkertaisiin kysymyksiin?

Asiallisen keskustelun pohjaksi voisit siis kertoa oman käsityksesi näihin asioihin:

1) Onko oikein, että maahanmuuton taloudellisia kustannuksia salataan?
2) Onko suomalaisilla oikeus rajoittaa maahanmuuttoa sellaisia maista ja kulttuureista, joiden edustajilla on Suomessa tai muualla länsimaissa havaittu olevan runsaasti ongelmia?
3) Onko suomalaisilla oikeus rajoittaa maahanmuton määrää, jos katsovat sen uhkaavan omaa kulttuuriaan, arvojaan tai etujaan?

Jouni Haimi Vastaus kommenttiin #41

Niin Olli "korruptio" Pusa:

Ensinäkin kirjoitin kyllä että on monta vaihetta kun tuota valintaa päästä suomeen tehdään sinä jäkätä viisumeista tajuamatta sitä että se on vain yksi vvaihe tuossa valinassa ja loput tekee maahanmuuttovirasto myöntäessään olekelulupia tai turvapaikkoja.

Kohdassa yksi eli kustannuksista voi kysyä ihan samaa miksi sitä ei ole selvitettyMutta esin voi kysyä mitä näihin kustannuksiin kuuluu?

Kohtiin 2ja kolme niin vastaus näihin on maahanmuuttoviraston ja heidän päätösien takana.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #48

"on monta vaihetta kun tuota valintaa päästä suomeen tehdään sinä jäkätä viisumeista tajuamatta sitä että se on vain yksi vvaihe tuossa valinassa ja loput tekee maahanmuuttovirasto myöntäessään olekelulupia tai turvapaikkoja."

Siis kuinka suuri osa turvapaikanhakijoista tulee Suomeen viisumin kanssa? Se, että maahanmuuttovirasto myöntää oleskelulupia tai turvapaikkoja on hieman eri asia.

Kuinka suurelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään turvapaikka?

Kuinka kauan kestää, ennen kuin hylkäävän päätöksen saanut keskimäärin karkotetaan Suomesta?

Kustannuksista voi toki pohtia, mitä niihin kuuluu. Voi tulkita laajemmin tai suppeammin.

Suppeammassa varmaankin olisi mukana merkittävä osa maahanmuuttobyrokratian kustannuksista, turvapaikan kustannukset. sosiaaliturva, asunto ym. hakijoille annettavat etuudet jne. Laajemmin voisi siihen ottaa mukaan tarkastelun maa¨hanmuuttajien työllistymisen vaikutuksista. Myös maahanmuuttajien koulutuksen lisäkustannukset voisivat olla osa laskelmaa.

Maahanmuuttajien työllistymisessä ei ole yhdentekevää, millaista työllisyyttä se on. Ns. avoimille työmarkkinoille työllistyneiden osalta esimerkiksi maksetut verot tulisi ottaa huomioon. Mutta miten menetellään sellaisten kanssa, joiden työllistyminen on osa maahanmuuttokysymystä? Esimerkiksi työllistyvät valtion varoilla maahanmuuttajien tulkeiksi ym. Se vaatinee enemmän pohdintaa.

Jouni Haimi Vastaus kommenttiin #60

Pusa:

Itseasiassa maahanmuutovirasto päätää kuka jää ja kuka lähtee joten voit toki jatkaa jäkätystä viisumeista jos haluat.

Ja kun kerta ruvetaan laskemaan niin paljon ollipusa maksaa meille veronmaksajille?

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #67

En ole julkisen sektorin palveluksessa ja käytän vähän julkisia palveluja. Epäilisin olevani nettoveronmaksaja.

Eikö viisumeissa ole muilla mitään sanottavaa kuin maahanmuuttovirastolla? Eikö asia ollenkaan kuulu ulkoministeriölle tms?

Johan Lom Vastaus kommenttiin #38

Juuri näin!

Viittaukseni viisumeihin oli esimerkki siitä millaista ennaltaehkäisevää kansallisuuteen perustuvaa toimenpidettä hyväksyn käytettäväksi.

Mitä puolestaan tulee tuohon ihmissalakuljetuskäsitykseen ja automaattiseen turvapaikan myöntämiseen, niin en oikein usko, että asiat pääsääntöisesti tuolla Hakkaraisen viitoittamalla "neekeriukko"-periaatteella menevät. Suomesta karkoitetaan takaisin suuri osuus turvapaikan hakijoista.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #42

Eli viisumin evääminen sinusta riittää? Mutta kun suurin osa maahanmuuttajista todellisuudessa tulee ilman viisumia. Et siis hyväksy, että heidän maahanmuuttoaan rajoitetaan?

Varmaan suuri osa turvapaikan hakijoista Suomesta karkotetaan, prosessi vie vuosia. Ei ole ihan halpa lasku suomalaiselle veronmaksajalle.

"niin en oikein usko, että asiat pääsääntöisesti"

Vahvaa argumentaatiota! Muutama kysymys:

1) Kuinka suuri osa turvapaikanhakijoista tulee Suomeen viisumilla?
2) Kuinka suuri osa karkotetaan Suomesta?
3) Kuinka kauan kestää keskimäärin, ennen kuin karkotuspäätös laitetaan voimaan?

Johan Lom Vastaus kommenttiin #56

Varmaan melko suuri osa pakolaisista tulee ilman viisumia, mutta ei suinkaan suurin osa maahanmuuttajista niistä maista, jotka viisumia tarvitsevat.

Esittämiisi kysymyksiin en osaa vastata enkä viitsi niitä nyt alkaa selvittämään. Mutta muistaakseni likipitäen puolet pakolaisanomuksista hylätään. Myöskään en tiedä käsittelyaikojen pituudesta, mutta ainakin joidenkin mummojen karkoittamisen kohdalla nopeita toimenpiteitä on kritisoitu jopa EIT:tä myöten.

Sinänsä keskustelun ajautuminen tällaiselle saralle on hiukan epärelevantttia tämän blogin sanoman kanssa.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #63

"Sinänsä keskustelun ajautuminen tällaiselle saralle on hiukan epärelevantttia tämän blogin sanoman kanssa."

Olen samaa mieltä. Ettet itse ollut osasyyllinen siihen?

Mutta onko oikea tiivistys kannastasi, että vaikka jostakin maasta tulevista valtava osa aiheuttaisi ongelmia, sinusta Suomella ei ole oikeutta rajoittaa maahantuloa kyseisestä maasta?

Johan Lom Vastaus kommenttiin #86

"Mutta onko oikea tiivistys kannastasi, että vaikka jostakin maasta tulevista valtava osa aiheuttaisi ongelmia, sinusta Suomella ei ole oikeutta rajoittaa maahantuloa kyseisestä maasta?"

Viisumipohjalta kyllä, mutta jos puhutaan viisumittomista humanitaarisista pakolaisista, niin heidän kohdalla tulee taustat selvittää yksilökohtaisesti ja ratkaisu tehdä siltä pohjalta Suomen pakolaispolitiikan mukaisesti.

Silloin pelkkä kansallisuus ei voi olla määräävä tekijä. Korostettakoon vielä lisäksi, että ulkomaalaisten rikollisten karkoittaminen on aivan oikea toimenpide, jos se on käytännössä mahdollista, eli on joku paikka, johon heidät karkoitetaan.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #63

Hyvä yritys, mutta kysymys ei ollut pakolaisista, vaan turvapaikanhakijoista.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen

Pakkoruotsi on rangaistus kaikille suomenkielisille siitä että uskalsivat mennä muuttamaan maan hallintokieleksi suomen, ja nyt ruotsinkielisten pitää opiskella suomea pärjätäkseen suomenkielisessä Suomessa.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

"Maahanmuuttoa voidaan vastustaa taloudellisin perustein"

Tämä on se pääperustelu itsellänikin ollut, kun vastustan maahanmuuttoa. Kyse ei ole pätkääkään siitä mistä ja minkälaisia ihmisiä tänne on roudattu, vaan siitä, että Suomi on ollut ja on niin köyhä maa, ettei meillä ole ollut, eikä tule olemaankaan varaa ylimääräisiin elätettäviin maamme rajojen ulkopuolelta. Eihän tällä valtiolla ole varaa huolehtia edes omista työttömistä ilman karseata kyykyttämismenttaliteettia.

Ja kun vastustaa rahanjakoa sellaisille, jotka eivät ole centin centtiä tai markan markkaakaan maksaneet veroja tähän valtioon, kun samaan aikaan omia, jopa vuosikymmeniä veroja maksaneita kyykytetään valtion toimesta, niin kyllähän se alkaa keittää kenellä tahansa.

Kyseessä ei siis ole mikään rasismi, vaan törkeä epäoikeudenmukaisuus, joka kalvaa ihmisiä.

Matti Palviainen

Timo Nenonen

Kirjoitit hyvin ja osuvasti. Kiitokseni siitä!

"Tiedämme jo ainakin sen että alhainen äo lisää rikollisuutta, alentaa koulutustuloksia ja heikentää talouskasvua. Vaaliminen merkitsee siis dysgeenisen maahanmuuton torjumista.

Tiedämme myös sen, että yhteiskunnan vahva diversiteetti heikentää kansalaisten keskinäistä luottamusta, mikä taas osaltaan heikentää kansalaisten välistä yhteistyötä. Maahanmuuttoa maista, joissa valitsee joko hyvin erilainen kulttuuri kuin Suomessa tai joissa vallitsee ns. epäluottamuksen kulttuuri, on rajoitettava - ei välttämättä kokonaan torjuttava.

Yhteisöllisiä asioita kuten perhettä, avioliittoa, yhdistystoimintaa, naapuriyhteistyötä ja omistusasumista on vaalittava.

Suomalaisen elämäntavan vaaliminen ei aina ole siistiä sisätyötä. Ei se ollut sitä talvisodassa, eikä se ole sitä Mikko Ellilän tapauksessa. Sen sijaan että suomalaisen elämänmuodon vaalija saisi työstään kiitosta, hän saattaa saada syytteen oikeudessa.

Vaalimisen vastustajat - destruktorit - sen sijaan saavat jos eivät nyt sentään kunnioitusta niin ainakin hyvää palkkaa "työstään". Destruktorien vaatimus, että Suomen on matkittava muita Euroopan maita esimerkiksi maahanmuuton suhteen, tulee erityisen outoon valoon. Miksi Suomen olisi esimerkiksi matkittava Ruotsia - maata joka jäi hyvin pitkälle jälkeen Suomea PISA-testeissä ? Maata, jossa kouluja poltetaan.

On luontevaa ottaa oppia muilta voittajilta - ei häviäjiltä." - Kansankokonaisuus

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että kaupallinen kilpailu ja työelämän tehostaminen ym. markkinatalousilmiöt ovat johtamassa meidät samanlaiseen totalitarismiin kuin kaatuneissa itä-Euroopan sosialismeiksi itseään kutsuneissa valtioissa. Kyttäys ja yksimielisyyden saavuttamiseksi suoritettavat muut totalitarismin keinot ovat pohjimmiltaan aivan samat, vaikka taloustotalitarismin välinevalikoima sekä propagandan että toisinajattelun suhteen ovat näkymättömämpiä ja huomattavasti hienovaraisempia - ja siksi ovelampia ja vaarallisempia.

Ennen oli DDR ja Stasi, nykyään Suomi ja Iltalehti + tuhannet muut. Mutta tärkeimpänä kummassakin tapauksessa kansalaiset, jotka tekevät sen itse.

Anna-Leena Nieminen

"Säästöpolitiikkaan ja hyvinvointivaltion alasajamiseen muutenkin kyllästyneet kansalaiset..."

Millä tavoin säästöpolitiikkaa on harjoitettu ja miten hyvinvointivaltiota on alasajettu?

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Tuloerot ovat kasvaneet OECD-maista nopeimmin ja tuottavuus ontuu pahasti. Eli sosiaalinen tasaus on hoitamatta eikä keinottelua ei ole pantu kuriin. Huomautan vielä, että tämä on vastaus kysymykseesi.

Anna-Leena Nieminen

Tuloerot ovat ongelma vain silloin jos ne ovat syntyneet valtion harjoittaman interventiopoliitikan, hyvävelikapitalismin ja siihen liittyvän lobbauksen seurauksena.

Ja koska järjestelmämme ei ole vapaa markkinatalous niin mahdollisesti kasvaneet tuloerot johtuvat edm. valtion toiminnasta.

Sosiaalisella tasauksella tarkoitat ilmeisesti tulonjakopolitiikkaa eli yhä enemmän pitäisi siirtää varoja tuottavilta henkilöiltä vähemmän tai ei lainkaan tuottaville. Tälläinen keinotekoinen "tasaus" on juuri yksi suurimpia syitä hyvinvointivaltion romahtaminen omaan mahdottomuutensa koska tuottavuus tuhotaan tällaisellä tulonjakopolitiikalla(köyhyyden suosimisella) ja köyhyys lisääntyy ja syventyy. Ei ole enää mistää jakaa ("tasata") koska jaettavan tekemistä ei sallita. Köyhyyden suosimisella on kova hinta: absoluuttinen köyhyys.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #18

Kieli, sen käsitekoneistot ja ajattelu, ovat sosiaalista ja historiallista muodostetta, ja kansallisvaltio on luonnollinen yhteisömuoto. Talouden, saati rahan, varaan ei valtioita voida rakentaa. Talousteoriat ovat vain aikalaisrationaalisuuteen palautuvia opillisia käsitepuitteita, ja uuden ajan talousteoriat liberalismista alkaen ovat oman aikalaisrationaalisuutemme kaikkein harhaisimpia tuotteita.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #24

Katsoin varsin valaisevan dokumentin tuossa männä päivänä. Siinä oli jos jonkinnäköistä asiantuntijaa kertomassa, mikä nykymaailmanmenossa on vikana.

http://www.imdb.com/title/tt1671513/

Eräässä kohtaa asiantuntija toisensa jälkeen tunnustautui kapitalistiksi, mutta totesi ettei pidä Friedmanilaista neokapitalismia kestävänä tai oikein kapitalisminakaan, vaan ennemminkin sosialismina. Friedman on kai jonkinlainen kirosana, mutta minusta hänelläkin on muutamia ihan hyviäkin ajatuksia.

Erittäin hyvä dokumentti minusta siinä mielessä, että kaikki olennainen käytiin läpi.

Aina on menty eteenpäin. Aina on kasvettu. Eikö se, että aina on jotakin tehty ja siksi se on hyvä asia ole konservatismia? Minusta alkaa näyttää siltä, että kyky tunnistaa se kohta, kun pitäisi vain pysähtyä, puuttuu.

Peter Hallberg Vastaus kommenttiin #24

"Kansallisvaltio on luonnollinen yhteisömuoto."

"Talousteoriat ovat vain aikalaisrationaalisuuteen palautuvia opillisia käsitepuitteita."

Näiden kahden väitelauseen sovittamisessa joudut kyllä hieman ponnistelemaan. Muuten voi ulkopuoliselle lukijalle syntyä vaikutelma, että olet sortunut omaan suosikkimaailmanselitykseesi eli "ajatusrvirheeseen".

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #127

TON

Kertoisitko hieman lisää noiden väitteiden yhteensovittamisen vaikeudesta. Niin että oppimattomampikin pysyy mukana?

Peter Hallberg Vastaus kommenttiin #160

PIM

Useimmat lienevät tänä päivänä samaa mieltä siitä, että ihmisten käyttäytymistä selittävä käsitteitö tai teoria on väistämättä sidottu tiettyyn historiaaliseen kontekstiin - aikalaisrationaalisuuten, jos niin halutaan sanoa.

Se, että idea kansallisvaltiosta asetetaankin yht'äkkiä jonkinlaiseksi aprioriseksi luonnonoikeudelliseksi ilmiöksi on sangen huonosti sovitettavissa edellä kuvattuun ajatteluun. Etenkin kun kansallisvaltio sekä ideana että tosiseikkana on sangen nuori.

Tai voidaanhan käsitteelle kansallisvaltio (tai mille tahansa käsitteelle) antaa jokin itse keksitty merkitys. Taipumusta solipsismiin on joskus havaittavissa.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #165

"Useimmat lienevät tänä päivänä samaa mieltä siitä, että ihmisten käyttäytymistä selittävä käsitteitö tai teoria on väistämättä sidottu tiettyyn historiaaliseen kontekstiin"

Onkohan noin. Ihmisen käyttäytymisessä olettaisi olevan jotakin perustavan laatuista muuttumatonta, joka toki saa eri ympäristöissä erilaisia ilmenemismuotoja.

Kansallisvaltio on toki nykymuodossa aika uusi asia. Mutta jos tietyn yhteisen nimittäjän - vaikkapa kansallisuus - alle koottu valtio ei sitä ole. Tiukasti valtiomuotoisena kansallisvaltio tarvittiin silloin, kun piti löytää organisaatio, joka hoiti veropolitiikkaa, tullipolitiikkaa ja rahapolitiikkaa.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #127

Hallberg

Kieli, sen käsitekoneistot ja ajattelu ovat sosiaalisia muodosteita. Yksityinen kieli on mahdottomuus. Ihmisen lajityypillinen sosiaalisuus merkitsee myös lajityypillistä moraalia. Olemme sekä sosiaalinen että mnoraalinen laji.

Ylisukupolvinen kieli sitoo yhteisöt yhteisöksi. Niin on ollut aikojen alusta. Nykyiset kansallisvaltiot ovat syntyneet eurooppalaisella uudella ajalla yksilöidentiteetin projektioina. Syntyvaiheessa niille annettiin jopa ihmisen nimiä. Kansallisvaltio on luonnollinen yhteisömuoto.

Liberalistinen talousteoria syntyi niin ikään uuden ajan individualismin oheistuotteena. Opilliset muotoilunsa se sai valistusajalla, jolloin ihmiskuva oli yli-ihanteellinen. "Vapaa toimija" oli aikalaisharha -- sellaisia esiintyi valistusfilosofien teoksissa, mutta ne ovat jääneet kirjallisuudeksi, paitsi talousteoriassa, jossa "vapaaseen toimijaan" uskotaan yhä.

Talousteoria apinoi kehittyville luonnontieteille ominaista mallia, suureita ja mittayksiköitä, mutta epäonnistui tietenkin surkeasti, koska raha ei voi olla yhtä aikaa suure ja mittayksikkö. Raha kuviteltiin jonkinlaisena "yleisen arvon" mittana, mutta mitään yleistä arvoa ei tietenkään voida irrottaa reaalitodellisuudesta, säilöä, ikuistaa tai siirtää sitä rahan muodossa kaupasta toiseen.

Rahassa jäikin elämään vain keskiajalta peräisin oleva kaikkivoipaisuuskuvitelma, ja talousopit ovat pohjimmiltaan uskonnollislaatuista ajattelua. Kuten keskiajan ihminen koki totena että maailma hänen ympärillään muodostui "Jumalan tahdosta", aivan vastaavasti nykyihminen kokee totena, että maailma hänen ympärillään muodostuu "taloudellisista realiteeteista".

Peter Hallberg Vastaus kommenttiin #161

"Kuten keskiajan ihminen koki totena että maailma hänen ympärillään muodostui "Jumalan tahdosta", aivan vastaavasti nykyihminen kokee totena, että maailma hänen ympärillään muodostuu "taloudellisista realiteeteista".

Tuo oli sangen osuva vertaus. Keskiaikaanhan ilmiö ei sinänsä rajoitu. Ihminen on aina kokenut vallitsevan järjestelmän ainoaksi mahdolliseksi.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #166

Hallberg

""Ihminen on aina kokenut vallitsevan järjestelmän ainoaksi mahdolliseksi.""

Siis keskiaikaisen teokraattisen maailmanjärjestyksen ja oman talousteokraattisen maailmanjärjestyksemme vastaavuus on ajatusmuotojen vastaavuutta mutatis mutandis, ei suinkaan sama asia kuin tapa, jolla kaikkien aikakausien ihmiset ottavat oman kielimaailmansa "annettuna".

Teokratian ja talousteokratia suhtauvat toisiinsa samalla tavoin kuin toisaalla mainitsemasi solipsismi suhtautuu ideaan matrixista.

Tapio Ahti

"Maahanmuuton, tai edes sen erityisen osan, humanitaarisen maahanmuuton, kokonaiskustannuksia ei ole laskettu, koska ne mitä ilmeisimmin olisivat miljardiluokkaa"

Lopetin lukemisen tähän virkkeeseen. Suurin osa maahanmuuttajista tulee Suomeen tekemään töitä. Koska töiden tekemisestä on muka syntynyt enemmän menoja kuin tuloja? Vähän voisi käyttää järkeä, Oikkonen, jos sitä on. Vähän kyllä epäilen.

Olli Pusa

Jos noin on, miksi sitten sitä ei ole laskettu ja laskelmia julkaistu. Mikä on maahanmuuton todellinen saldo?

Kyllä esimerkiksi espanjalaiset sairaanhoitajat tms. tulevat Suomeen töihin. Romanialaisista kerjäläisistä onkin jo vaikeampi sanoa. Mutta entä humanitaarinen maahanmuutto, turvapaikan hakijat ja perheiden yhdostämistapaukset?

Se, että on työpaikka, ei ole mikään itsestään selvä autuus Suomelle. Kuinka suuri osa työllistyy omien maahanmuutajatovereidensa tulkiksi tms. Saa palkkansa kunnalta. Mitä tuo työ Suomelle nettona tuottaa muuta kuin veroilla rahoitettavia kuluja. Ja kuinka paljon suomalaisia työllistyy maahanmuuttobyrokratian palvelukseen. Siis veroilla kustannettaviin töihin.

Miksi ei ole perusteltua vaatia kustannuslaskelmia? Miksi niitä ei tehdä ja miksi tietoja salataan?

Matti Jalagin

Herra Ahti.

Kannattaa tulla ajoissa pois sieltä, siellä on aikuisten peli.

Tapio Ahti

Jos aikuisuus on edustamaanne tietämättömyyttä ja typeryyttä, olen mieluummin sitten lapsi.

Hölmöt luulee, että esimerkiksi kymmenet tuhannet virolaiset käy Suomessa töissä ja aiheuttavat vain kuluja. Heh, tulkaa pois, siellä on peli.

Tapio Suhonen Vastaus kommenttiin #144

nimim. T.Ahti puhuu virolaisista? Puhuvatko muut.

T.Ahti leikkii lapsen lailla puhuen aidanseipäistä, miden keskustellessa kaupunginmuurista.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #196

Ok. Ensin kielletään kaupungin muuri. Sitten aidanseipäät.

Mikä kielletään seuraavaksi?

Rajoitukset näissä asioissa koskettavat myös sinua Tapio Suhonen.

Tapio Suhonen Vastaus kommenttiin #209

Nurinkääntävällä teleologialla puhut kieltämisestä, vaikka syyllistyt siihen itse.
Olet jo kieltänyt kaiken kritiikin, omien sopivuussyiden perusteella.

Seisot housut kintuissa Jerikon muurilla, pasuuna kädessäsi; ja sanot: en minä mutta kun noi pojat....

Mitkä rajoitukset koskettavat sinua?

Nimimerkki Ilonen. En tiedä voiko ajattelua harjaannuttaa, mutta omaa tunnustuksellisuutta voi tutkiskella ja itsekritiikkiä voi omaksua.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #215

Mitä olenkaan kieltämässä Tapio Suhonen?

Pystyisitkö kertomaan minulle, kun en niitä teksteistäni löydä.

Tapio Suhonen Vastaus kommenttiin #224

Rivien välissä, veikkonen, rivien välissä kiellät kaiken; myös elämän.

Eikös olekin merkillistä, kun jopa kehonkieli pursuaa interwepin läpi!

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen

"Koska töiden tekemisestä on muka syntynyt enemmän menoja kuin tuloja?"

Joka ainoa kerta kun joku tekee töitä ja saa siitä palkkaa, menoja on enemmän kuin tuloja.

Pentti Järvi

Oli ihan pakko vilkaista tämän kommentin #27 suosittelijat. Vähän yllätyin toisesta, toista en tuntenut nimeltä.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Tuskin on sellaista henkilöä, joka ei myöntäisi nykyisessä maahanmuuttopolitiikassa olevan epäkohtia. Virheitä on tehty ja niitä tullaan jatkossakin tekemään ja pahasti näyttää siltä, ettei nuihin tehtyihin virheisiin saisi jatkossakaan puuttua. Valitettavasti.

Vihervasemmiston, median, oikeusoppineiden ja mukasivistyneiden, sekä maahanmuutto "bisneksen" harjoittajien taholta on alettu luomaan jopa sellaisia määritteitä joita ei laista löydy. Keskusteluja seuranneena ja niihin joskus osallistuneenakin olen pannut merkille muutamia sanoja, joiden käytöstä alkaa se kuuluisa iso pyörä pyörimään. Minä kyseenalaistan näiden rajojen puolueettomuuden ja vaadin saada puhua asioista niiden varsinaisessa merkityksessä.

Maahanmuuttokriitikot haluavat puuttua ongelmakohtiin ja tuoda mielipiteensä esille, mutta koska laikimme on hyvin epämääräinen ja tulkinnanvarainen tämän uuden ilmiön osalta, niin siitä on samalla tehty helposti käytettävä leimakirves poliittisten tarkoitusperien edistämiseksi etenkin yhden puolueen kannattajia vastaan. Merkillepantavaa onkin se, ettei esim. media ole nostanut yhtään muutos 2011 kannattajan kirjoitusta esille, vaikka somesta löytyy pilvin pimein jopa rasismin määritteet täyttäviä kirjoituksia ja kommentteja, eikä ainoastaan muutoksen, vaan monen muunkin puolueen kannattajien osalla.

Tänä päivänä yksi eniten tarkkailun alla olevista sanoista on somali. Tuon sanan mainitseminen pakolaispolitiikkaa kritisoivassa kirjoituksessa tai kommentissa saa mukasivistyneisen koneiston liikkeella. Se on kuin herätyskello aamu kahdeksalta toimituksissa ympäri maan. Vaikka tämä koneisto olisi joululomalla, niin kännykät ja sähköposit alkavat ruuhkaantumaan sillä silmän räpyksellä ja seuraavan päivän lööppi tietystä puolueesta on valmis.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Totta puhut. Laki ja oikeus ovat periaatteessa eri asioita. Jokin kaunis ja kannatettava oikeudenkäyttöä koskeva periaate on: "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan."

Mielestäni esimerkiksi tuo epäilemäsi yhteen poliittiseen puolueeseen kohdistuva vaino ei mitenkään voi olla oikeutta ja kohtuullisuutta. Ja jos nyt alettaisiin tasapuolisuuden nimissä vainota muitakin, se olisi vielä vähemmän oikeutta ja kohtuullisuutta.

Itse en ole puoluepoliittinen henkilö, enkä paljoa edes yleispolitiikasta kiinnostunut. Minusta tuntuu vain täysin kohtuuttomalta ettei ihmistä ja käyttäytymistä koskevaa yleistä tietoa oteta huomioon kun lakitekstejä sorvataan ja lain soveltamistapoja etsitään.

Olli Pusa

Kaikkein eniten minua on kauhistuttanut tuo prosessi vihapuhelain umpärillä. Ensin eduskunnassa säädetään sekava laki, joka jättää valtavasti tulkinnanvaraa. Miksi? Peltättiinkö, että sellaista lakia, jota haluttiin, ei saada läpi eduskunnassa?

Sitten lainpäselviä kohtia käyttäen nostetaan vihapuheoikedenkäyntejä, jotka ovat luonteeltaan ilmiselvästi poliitisa. Eli koko oikeuslaitos laittaa uskottavuutensa rippeet poliittiseen peliin. Noilla päätöksillä yritetään luoda oikeuskäytäntöä, jota ei uskallettu eduskunnalle ehdottaa.

Sitten kuin sokerina kakun päättä valtakunnansyyttäjä asettaa työryhmän pohtimaan noita sekavia kohtia. Työryhmään kuuluu syyttäjiä ja poliiseja. Eli syyttäjät ja poliisit ovat kaapanneet itselleen valtaa sananvapauden rajojen määrittelyssä. Sananvapaus taa son demokratian kulmakivi. Onko härskimpää fasismia nähty vuosiin?

Matti Jalagin Vastaus kommenttiin #64

Olli.

Valtaa ei anneta, se otetaan.

Mutta ovatko nämä Illmanit ja kumppanit kalsketta tuottamassa omassa asiassaan pelkästään vaiko tilattuina; se olisi mukava tietää.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #104

Mitä valtaa Matti Jalagin olisit ottamassa?

Johan Lom

Ei Seppo (Lavikainen), ei pelkkä somali -sanan mainitseminen aikaansaa lööppejä, mutta jos ehdottaa, että somalit kastroitaisiin varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun he saapuvat maahan, niin sellainen kyllä aikaansaa lööppejä.

Tässä on vissi ero.

Olli Pusa

Tuota sopii hieman epäillä. Olisi mielenkiintoinen koe, jos esimerkiksi Hirvisaari tai joku vastaava sanoisi, että Suomessa olevat somalit aiheuttavat valtavat kustannukset veronmaksajille, niin mitä sanoisi media? Veikkaan hirveää mekkalaa.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #87

Jos hän perustelisi sanomansa faktatiedoilla, niin enpä usko, että hänen persoonaansa tuomitsevaa mekkalaa sukenisi. Moni voisi kyllä olla itse asiasta eri mieltä, jolloin siitä tulisi aivan normaali debatti.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #98

Tuossa on kyllä se pointti, että jors hän mitään oikeasti merkittävää sanoisi, se pyrittäisiin poliittisella vastapuolella ennemmin vaikenemaan kuin viemään lööppeihin.

TV-sarja Pasilassa oli pari jaksoa sitten hyvä pointti, kun siinä oli moraalirelativisti haastateltavana, joka oli kirjassaan todennut, että vanhukset ovat iso menoerä yhteiskunnalle ja että olisi taloudellisempaa tappaa kaikki. Se, että toteamuksesta oli noussut kohu, tarkoitti moraalirelativistin mielestä muistaakseni sitä, että ihmiset eivät kestä faktoja.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #98

Faktatiedoilla on aika vaikea perustella, kun niitä juuri salataan, kuten Seppo blogissaan totesi. Korkeintaan pystyisi puhumaan siitä, että ne ovat kalliit ja siksi niitä salaillaan.

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #87

Jos pitäisi veikata, niin en paljoa laittaisi likoon kyseisen kansanedustajan puolesta.

Luultavasti tuomitaan ihan suomalaisessa riippumattomassa oikeudessa.

Saa nähdä, onko puolueella rotia antaa potkut?

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Taika- ja komentosanoilla manipulointi on meikäläiselle tuttua. Ensin tarhassa ja internaatissa neuvostoliitossa, sitten Suomen kommunistisimmassa koulussa. Koulujen poliittisuus oli yksi niistä syistä miksi laitoin oman lapseni epäpoliittiseen, henkistä kasvua painottavaan Steiner-kouluun neljännesvuosisata sitten. Steiner-pedagogiikka on oma lukunsa, joten siitä ei tässä yhteydessä sen enempää, mutta koulujen politisoituminen, tai oikeammin sanottuna ideologisoituminen, sillä monikulttuurisuuden ideologiaan pohjaava kasvatus läpäisee tällä hetkellä koko koulutoimen perinteisiin vasemmisto-oikeistoasetelmiin katsomatta, on totaalisempaa kuin vielä kolmekymmentä vuotta sitten, se on kuin ideologioiden kattojärjestö jonka julkilausumat ylittävät kaikki puolue- ja aaterajat.

Ehdollistaminen alkaa jo lastentarhoista, jo siellä opetetaan väistämään vieraan kulttuurin tieltä, olemaan kohteliaita vieraille ja ymmärtämään että he tulevat vaikeistakin oloista, siksi heidän huonoa käytöstään on arvioitava hellemmin kriteerein. Mielestäni on hienoa, että lapsia kasvatetaan laitoksissa empatiaan ja kohteliaisuuteen, mutta kun opettaja (aikuisen malli) alkaa erottelemaan tyttöjä pojista uskonnollisten vanhempien vaatimuksesta tai rasistileiman pelossa jakamaan rangaistuksia epäoikeudenmukaisesti, suvaitsevaisuus kääntyy itseään vastaan. Ristiriitaiset ideologiset/uskonnolliset arvot eivät yksinkertaisesti toimi yhteisen arvokasvatuksen pohjana, sen saa varsin moni mamu kokea kotikulttuurin ja koulukulttuurin ristitulessa. (itsekin karkasin kotoa ekan kerran 16-vuotiaana, koska en saanut yhtä paljon vapauksia kuin suomalaiset kaverini:)

Se, että monikultti-ideologia on valtion ja EU:n virallinen ideologia lävistäen koko valtion ja kunnallisen hallinnon, valtakunnalliset viestimet, tieteen ja tutkimuksen, yliopistot jne, on merkki yhteiskunnan henkisestä taantumasta, mutta toisaalta enteilee vastakulttuurin uutta tulemista. Nuorten aikuisten pako maalle ja oman elämänsä haltuunotto on vasta aluillaan olevaa liikehdintää, itsekin tunnen nuoren kolmilapsisen perheen joka lähti muiden kaupunkinuorten mukaan elvyttämään pientä maalaiskylää nelisen vuotta sitten ja nykyisin heillä on oma kyläkoulu jossa yli 120 oppilasta. Parasta onkin luoda vaihtoehtoista elämäntapaa itse, sillä metropolien lähiöt ovat lähitulevaisuuden aikapommeja, eikä pelkästään mamupolitiikan takia.

Maahanmuuttokoneiston mahtavuudesta vielä toisin esimerkin. Kun nykyisenlaisesta maahanmuuttopolitiikasta edellisessä hallituksessa vastannut, paljon parjattu ministeri Astrid Thors ehdotti korjausliikettä (biopasseja) pari vuotta sitten, jolla saataisiin Ruotsin mallin mukaisesti pysäytettyä lähes täysin somalien turvapaikanhaku, niin ehdotus vaiettiin kuoliaaksi, vaikka sen esittäjä edustaa "hyviksiä". Sama koskee Pekka Haavistoa, joka julkisuudessa ehdotti somalien auttamista pakolaisleireillä, koska heidän sopeutumisensa on heikkoa täällä paikan päällä. Eihän Thorsia ja Haavistoa voi rasisteiksi leimata, mutta vaieta voi, jotta mamukoneiston paisuttaminen voi jatkua.

Ja inhimillisesti ajateltuna tämä on hirveän vaativa yhteiskunta pärjätä sellaisillekin joilla on usea tutkinto/ammatti, saati aloitekyvyttömyyteen ehdollistetuille, koulunsa kesken jättäville mamuille. (Tässäkin tulee esille ristiriitainen politiikka Vihreiltä - alle 25-vuotiaiden koulutusputkesta tippuneiden työttömien sanktiointi, vaikka tietävät, että ongelma on räikein mamunuorten keskuudessa.)

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

"Ja inhimillisesti ajateltuna tämä on hirveän vaativa yhteiskunta pärjätä sellaisillekin joilla on usea tutkinto/ammatti, saati aloitekyvyttömyyteen ehdollistetuille, koulunsa kesken jättäville mamuille."

Realistisesti ajateluna, tämä on yhteiskunta, joka ei vaadi keneltäkään yhtään mitään.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

"Realistisesti ajateluna, tämä on yhteiskunta, joka ei vaadi keneltäkään yhtään mitään."

Omalta osalta allekirjoitan toteamuksesi, täällä on enemmän mahdollisuuksia kuin rajoituksia, enemmän oikeuksia ja vähemmän velvollisuuksia.

Kaiken minkä olen tehnyt antaumuksella yhteisöni/yhteiskuntani hyväksi, olen tehnyt myös itseni hyväksi, kehittääkseni itseäni sekä siinä mitä teen, että ihmisenä. Olen suuresti kiitollinen isälleni, että hän toi minut juuri tähän maahan jossa minulla on mahdollisuus toteuttaa itseäni rajattomasti, yhteiskunnan asettamatta yhtään mitään ehtoja. Päinvastoin, voin opiskella vaikka satavuotiaaksi yhteiskunnan piikkiin!

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Aika harva toistaiseksi tajuaa, että moniarvoisuus voi toteutua vain pitkälle yksilöllisesti eriytyneiden ihmisten yhteiskunnassa. Moniarvoisuus on eräänlainen arvojen arvo, joka mahdollistuu jos yksilöt ovat onnistuneet kasvamaan irti omasta kasvukulttuuristaan ja saavuttaneet tietyn henkisen etäisyyden kaikkia tunnustuksellisia totuuksia ja oppijärjestelmiä kohtaan.

Silti moniarvoisuus on nimenomaan arvojen arvo -- se on ihmisen ja elämän asettamista kaikkein ylimmäksi arvoksi, ihan absoluuttisesti ja ehdottomasti. Moniarvoisuus ei siis ole mitään ympäripyöreää yleishymistelyhumanismia -- jollaista inhosi esimerkiksi suuri humanistimme Georg Henrik von Wright vanhoilla päivillään -- eikä se voi olla myöskään tunnustuksellista relativismia.

Eikä sitä tietysti ymmärrä toistaiseksi juuri kukaan, että moniarvoisuus ja monikulttuurisuus ovat toisensa pois sulkevia vastakohtaisuuksia. Moniarvoinen demokratia ei todellakaan voi sulkea ja sulattaa sisäänsä ensimmäistäkään omiin tunnustuksellisiin, usein ihmistä ja elämää suurempiin "totuuksiinsa" käpertynyttä "kulttuuria".

Me olemme jokseenkin avuttomia vertailemaan "kulttuureita" keskenään, ja sillehän on tietysti olemassa ihan erityiset eurooppalaisen uuden ajan oppihistoriaan liittyvät syynsäkin. Mutta joskus tuntuu siltä että ihan käytännössä kannattaisi yhä useammin avata suunsa näihin sanomattoman suvaitsemattomiin ja joustamattomiin vaatimuksiin törmättäessä. En tosin tiedä kenelle valitukset esimerkiksi tarhoissa vallitsevasta tilanteesta pitäisi osoittaa. Viranomaiset ilmeisesti pelkäävät, pelkäävät ja pelkäävät.

Ja mitä he pelkäävät? Rasistiksi leimautumista, sitä että joku leimaa rasistiksi? Ja tietysti tämän valtavan yhteisesti tunnustetun rasistijahtivalheen alla kannattaakin pelätä noidaksi leimautumista -- pian on piiri ympärillä, ryhmävahvistautumisen kierre käynnissä, ja joku kirjoittaa asiasta iltapäivän Totuuden Torvessa. YLE:n A-studio antaa lopullisen tuomion.

Olen joskus jossain yhteydessä ihmetellyt, mitä arvokasta primitiivisissä kulttuureissa on -- miksi niitä täytyisi erityisesti säilyttää ja varjella? Emmekö todellakaan halua ihmisten kehittyvän suku-, klaani- ja heimoyhteiskuntien elämänmuodoista ja -tunnoista kohti yleisempää ihmisarvon tunnustamista? Käyttäytymisemme on kaksinaismoralistista, kaksoisstandardia, tekopyhää ja käytännössä vääryyden hyväksymistä. Sitä teemme tietysti hienojen "ihmisoikeuksia" julistavien "periaatteiden" mukaan, mutta tosiasiassa vain pelon ja vastuunpakenemisen vallassa.

Johan Lom

"Olen joskus jossain yhteydessä ihmetellyt, mitä arvokasta primitiivisissä kulttuureissa on -- miksi niitä täytyisi erityisesti säilyttää ja varjella?"

Jos haluat lajitella kulttuureja niiden arvon mukaan, toisin sanoen valikoida mitkä kulttuurit ovat säilyttämisen arvoisia ja mitkä ei, niin aikamoiseksi diktaattoriksi ryhtyisit. Kuka sen primitiivisyyden asteen määrää? Kuuluvatko kolttasaamelaiset primitiiviseen kulttuuriin?

Monien mielestä kaikki kulttuurit ja vanhat tavat ovat tietyssä mielessä säilyttämisen arvoisia, sillä kulttuurien tuhoaminen vie maailman entistä enemmän materiaalisten arvojen suuntaan ja loppujen lopuksi koko maailma on yhtä samaa McDonaldsia ja Burger Kingiä kuten USA, jossa vallitsee sama "kulttuuri" neljän aikavyöhykkeen piirissä.

Ja mitä pahaa oikeastaan on sellaisessa monikulttuurisessa valtiossa, jossa kaikki noudattavat lakeja eivätkä häiritse toisiaan? Maailman maista ehkä Singapore on paras esimerkki hyvin toimivasta monikulttuurisesta yhteiskunnasta.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #79

"Ja mitä pahaa oikeastaan on sellaisessa monikulttuurisessa valtiossa, jossa kaikki noudattavat lakeja eivätkä häiritse toisiaan?"

Ei mitään.

Mutta meillä muuan perheenyhdistämistapaus esitti suomalaisille viranomaisille väärennetyt paperit. Onko tuo kaipaamaasi lakien noudattamista?

Ja finaali oli se, kun korkein oikeus toteisi, ettei väärennettyjen papereiden esittäminen viranomaiselle merkitsekään mitään? Määräsi vielä poliisia palauttamaan tyypille väärennetyt paperit. Niin se rappio leviää.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #89

Kaipaamani lakien noudattaminen merkitsee lakien noudattamista. Se on niin yksinkertaista.

En tiedä tuota kyseistä väärennettyjen papereiden esittämistä ja Korkeimman Oikeuden päätöstä, mutta voisin vaikka kuvitella, että siinä tapauksessa väärennetyt paperit on esitetty siksi, ettei ole ollut muita papereita esittää sinänsä totuudellisesti kerrotun tilanteen vahvistamiseksi.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #92
Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #94

"Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi."
"Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia."

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Johan Lom Vastaus kommenttiin #94
Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #106

Ellet ole trolli ... niin, totta kai väärentäjä pyrkii aina totuuteen, pyrkiihän rahanväärentäjäkin tekemään oikeaa rahaa!

Pertti Ilonen Vastaus kommenttiin #94

Edustaako kommenttisi Heikki Hyötyniemi sinua vai kannattamaasi puoluetta?

Kuvaavaa se on.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #92

Paperit oli väärennetty harhauttamismielessä. Eli ne valehtelivat totuudesta.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #99

Niin, kuten jo sanoin en ole perehtynyt tuohon tapaukseen enkä Korkeimman Oikeuden päätökseen. Voisin kommentoida sitä paremmin jos saan jostain tarkemmat lähdetiedot ja yksityiskohdat.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #101

Ehkäpä Pusa voisi linkittää tapauksen, jotta sen yksityiskohdista voisi tehdä johtopäätöksiä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #92

"mutta voisin vaikka kuvitella, että siinä tapauksessa väärennetyt paperit on esitetty siksi, ettei ole ollut muita papereita esittää sinänsä totuudellisesti kerrotun tilanteen vahvistamiseksi."
....olen pitänyt sua ihan suht fiksuna vaikka en aina olekaan ollut samaa mieltä.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #116

Pidän periaatteessa Korkeinta Oikeutta fiksuna elimenä ja kun en tiedä tästä keissistä tarkemmin ounastelin mielessäni millainen tilanne olisi saattanut vaikuttaa päätökseen.

Pidätkö Korkeinta Oikeutta ja niiden tuomareita yhtä tyhmänä?

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #126

Väärennetyillä papereilla maahan yrittäminen on aina typerää. Ja mitä presidentti Halosen koulukaveriin vapaaherratar Koskeloon&Co tulee, niin en ole yllättynyt KKO:n päätöksestä.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #131

Googlasin hiukan ja sieltä löytyi muutamiakin vastaavanlaisia keissejä. En tiedä mihin niiistä tässsä ketjussa viitataan, mutta jos kyse on tästä:

http://www.kko.fi/49692.htm

niin siinä oli sinänsä aito viisumi saatu väärillä tiedoilla koskien matkan tarkoitusta. Syytteet laittomasta maahantulosta ja maahantulon järjestämisestä kumottiin kaikissa oikeusasteissa.

kati sinenmaa Vastaus kommenttiin #79

79. Viime vuonna Amazonista löydettiin heimo, joka ei ole koskaan ollut yhteydessä sivilisaatioon. Pitääkö meidän nyt säilyttää nuo ja laittaa vaikka akvaarioon? Vai saanko lähettää niille vaikka pelikortit, puukon ja nojatuolin?

Tässä on kyse ihan samasta asiasta; miksi meille kuuluu islamin säilyttäminen? Jos ihminen ei pysty elämään täällä sellaista elämää, joka on nostanut tämän maan kivikaudesta, niin suosittelen lämpimästi, että sellainen palaa omaan maahansa, koska sellainen ei arvosta yhteispohjoismaisia arvoja.

Mielellään kaikki tänne tulevat heti ensimmäiseksi ottavat ja vaativat kaikki länsimaiset hyödykkeet, mutta luulevat, että he voisivat hyötyä niistä täysimääräisesti elämällä sellaista kulttuuria täällä todeksi, joka ei ole millään tavalla ollut osallinen niiden hyödykkeiden kehittämiseen.

Kyllä kehitysmaille kelpaa lännen aseet ja teknologia, mutta eivät ne arvot, jotka ovat mahdollistaneet nuo. Jos on täysin helppoa siirtyä kivikauden teknolgiasta informaatioajan teknologiaan, niin silloin se on ainoastaan kiukuttelua, jos ei samalla tavalla pysty hylkäämään omaa kulttuuriaan.

Onhan jo siinä tapahtunut valtavan suuri muutos mielessä, kun ihminen siirtyy aavikolta kerrostaloon, katselemaan tauluTV:stä piirrettyjä ja soittelemaan älypuhelimella pitseriaan pitsaa itselleen. Ihmetellä pitää, mikä pyhyys siinä on noin vain poljettu maahan ihan helposti.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #79

Singapore on hyvä maa niin kauan kuin et ole eri mieltä valtaapitävien kanssa. Jos olet, oikeutesi häviävät iltapäivän sadekuuroon. Melkoinen totalitaarinen tyrannia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Singa...

Cenita Sajaniemi

Oikkonen, taisit sanoa jonkun vaikean sanan "moniarvoisuuden" tms.
Kauhulla katselin Egyptistä näyettyä tv-pätkää jossa kerrottiin nuorten tyttöjen suostuttelusta, jotta askaisivat käyttää pään peittävää vaateitta. Koulussa oli pelotteluvälineeksi ommeltu vaalea kiharapäinen raskaasti meikattu nainen. Säikähdin sitä vihaa, jolla miesopettajat toivan "säädyttömän" nuken esimerkiksi länsivaltojen naisista.

Pertti Ilonen

Elina Moustgaard.

Steiner on tuttua. Siellä arvostetaan minun käsittääkseni monikulttuurisuutta. Olenko väärässä?

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Ystävällisesti kysyy hän, mutta päättäväisesti;
oletko sie H.V. Seppo sulkenut kommentoinnin
räksyttäjien osalta vai missäkähän viipyilevät
räksyttäjien kommendeeraukset?
Ei Ilolaa, Haapaa, Uimosta, Härkösten tuplaa,
eikä muitakaan samaa sukua olevia.
(ehkä HUI-HAI-juoma on loppu...)

Petralle ja Kuikalle nostan lierihattuani;
sanasta pitää miestä ottaa - ei sarvista.
Rasimillahan leimaavat vain sanalla sanaa
vastaan kykenemättömät.


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 3

Matti Jalagin

Uimosen ketjussa odotetaan, että palstan viestikunkkua tuuraava Ilosesti saa aikaan tuhannennen oman viestinsä muun älinän lisäksi, niin sitten ko. ketjun keskustelu on muuttunut sellaiseksi, jota Uimonen avaajana ja jopa päätoimittaja Huusko siinä sivussa kaipaili eli asiakeskusteluksi aiheesta.

Joku sata nokkeluutta lisää, niin ovat jo lähellä ja maine kiirii maailman ääriin; pahan motiivit Suomessa on paljastettu ja hyvän käyttöön valjastettu.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Etteipä vaan virallinen kalastuksenvalvoja
olisi asettunut kalifiksi kalifin paikalle?

Eilennä epäiltiin jo tovi, että Siikalan Peksu
olisi hupsuuntunut ja alkanut kommendeerata
Iloisesti taiteiljanimellä.

Mutta jokin tämän Iloisen kommendeerauksessa,
niissä sanonnoissa viittasi kummasti Pörjen
aikasempiin, omasta perhe-elämästä kertomiin
pienehköihin detaljeihin.

Ettei vaan kyseessä olisi sittenkin tämän
wuosisadan US-blogi jytky?


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 3

Käyttäjän AnteroTossavainen kuva
Antero Tossavainen

#121.
Harmillista tuossa blogissa oli kommentoimassa "trolli", joka ehti tehdä lähes sata kysymystä, mikä hiukan häiritsi varsinaisen aiheen käsittelyn seuraamista.
Kommentteja lukiessa aistini teki ”kepposen”ja tuntui kuin välillä olisi khati tuoksunut.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Harmaasusi

""Rasimillahan leimaavat vain sanalla sanaa
vastaan kykenemättömät""

Ai miten kauniisti sanottu.

Voisiko sen jakaa myös toisin:

Rasismillahan leimaavat vain sanalla
sanaa vastaan kykenemättömät

Tuottaa vielä enemmän assosiaatioita,
minun päässäni.

Markku Nieminen

Loistava analyysi, siis loistava!

Samasta aiheesta tuossa blogissa useampikin erinomainen kirjoitus:

http://takkirauta.blogspot.fi/search?q=repressiivi...

Ei ole sattumaa, ei todellakaan, tämä nykyinen politiikka!

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Pitkä ketju, jota en vielä jaksanut lukea kokonaan. Mutta olen ymmärtänyt, että geenien vaikutus ihmisen käyttäytymiseen, liittyy pääpiirteissään nurture-narure dilemmaan.

Aivotutkijat ja psykoanalyytikot yhteistyössään, ovat tulleet siihen tulokseen, että ympäristöärsykkeet (nurture), (= ympäristötekijät, kulttuuri, yhteisö...) vaikuttavat aivoissa samoilla molekyylirakenteilla, joilla geneettiset (nature) mekanismitkin toimivat.

Tästä seuraa, että lapsuuden kokemusten jäljet aivoissa jäävät pysyviksi. Eli ympäristötekijä (nurture) voi kokemuksesta syntyvän jäljen kannalta olla yhtä merkitsevä kuin geenitkin (nature).
--

S.O: "Toinen juttu on se, että itse asiassa niin sanottu "rasistinen motiivi" saattaa olla arvokkainta mitä niin sanotut "maahanmuuttokriittiset" ihmiset argumentaatiossaan omaavat. "Rasistisessa motiivissa" saattavat olla taustalla loukatut kansalaistunnot, ja jos ja kun ihmisten perustavanlaatuisia kansalaistuntoja on loukattu, silloin ihmisarvon perimmäisiin tekijöihin on kajottu."

On totta että meitä, joiden "kansalaistuntoa" on loukattu, tulisi kuunneella. Esimerkiksi minua monien muiden kokijoiden mukana, loukkaa uskonto tai kulttuuri, joka velvoittaa puolta yhteisönsä jäsenistä, peittämään TAI paljastamaan vartalonsa.

Ihmisen tulee voida pukeutua vapaasti vallitsevan säätilan tai tilanteen mukaan. Pakottaminen - oli se uskonto, kulttuuri, taloudellinen intressi - perustuu näiden ihmisten alistettuun - tai alistamaan pyrkivään - asemaan ja on ihmisarvon sekä ihmisoikeuksien polkemista.

kati sinenmaa

Me joudumme maksamaan noiden peitettyjen D-vimatiinin puutteen aiheuttamat sairaudet. Kyseinen vitamiini on osoittanut tärkeimmäksi vitamiiniksi meille, joka suojelee meitä lähes kaikelta. Ja kun vielä muistetaan, että tumma iho tuottaa vähemmän D-vitamiinia, niin se on kaksinkertainen rasitus, kun se vähäkin vielä peitetään.

Mauri Skön

Mikähän noihin ruotsalaisiin miehiin on mennyt? Ovat nostaneet itsensä Euroopan raiskaustilastojen häntäpäästä kärkisijoille vajaassa 20:ssä vuodessa.

Johan Lom

Se johtuu pääasiassa lainsäädännön muutoksista ja muutoksista lainkäytössä.
Esimerkkinä tunnetuista Ruotsin raiskaussyytöksistä on se Assagnen tapaus, jossa ei liene edes faktoista erimielisyyttä, ainoastaan tilanteen tulkinnasta. Ruotsissa voi raiskaussyytteeen saada aika hepposilla perusteilla ja siellä on ilmiannon kynnys todella matala.

Anne Pylkkönen

ai siis mukaraiskaukset vaan siellä rumentavat ruotsalaisten rikostilastoja?

Johan Lom Vastaus kommenttiin #124

En käyttäisi sanaa "mukaraiskaus", koska rikos on määritelty siellä omalla tavallaan ja lakia tulee tietysti noudattaa. Mainitsemani Assagnen tapaus on yksi esimerkki sikäläisestä raiskaussyytekäytännöstä. Hän myöntää olleensa seksiaktissa aamulla uudelleen naisen kanssa, jonka kanssa hän oli jo aiemmin yöllä harjoittanut seksiä. Erimielisyys on pitkälti siitä oliko hän silloin tuonut ilmi, ettei käyttänyt ehkäisyä vai ei.

Tämä on tietysti vain yksittäistapaus, mutta kuvaa syyttämiskynnystä.

Tapio Suhonen Vastaus kommenttiin #128

Kun tiedät asian Lom, niin kerrotko, onko ns. viipyilevä katse ruotsalaisraiskaus?

Käyttäjän AnteroTossavainen kuva
Antero Tossavainen Vastaus kommenttiin #197

Suomessa tuo "viipyvä katse" on seksuaalista häirintää.
Rasismia on, jos sanoo "väärällä äänenpainolla" hyvää huomenta.

Sallitun katseen ja äänenpainon määrittelee vihreät.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Arvaavapas Johan miksi Ruotsissa on näin?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #133

Ruotsissa on näin samasta syystä kuin siellä pohditaan kusilaarien poistoa miestenvessoista. Raiskaustilastoinnissa on tosiaan se, että raiskauksen voi (senkin) tulkita niin monella tavalla kunhan on riittävän paljon idiootteja sitä tulkitsemassa. Sivistyneimmässä mahdollisessa todellisuudessa raiskauksen ja ei raiskauksen ero on se, oliko kivaa vai ei tai hävettääkö jälkeenpäin vai ei.

Mauri Skön

Johan Lom #113. Viittaamalla Assagneen otit esille yksittäistapauksen. Vihjailetko, etteivät raiskaajat olisi pääosin ruotsalaisia? Haiskahtaa rasismilta.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #136

En vihjaile. Se nyt vain sattui olemaan kuuluisin yksittäistapaus viime aikoina. Sitä paitsi Assagne on samaa valkoista rotua kuin ruotsalaisetkin pääosin, joten rasismista ei ole kyse.

Ilkka Huotari

#105

Tämän http://www.dn.se/sthlm/expert-gruppvaldtakter-ofta... mukaan:

"Last year more than 6,500 reported rapes in Sweden, 10 percent were assaults and rapes a tenth of them were group rape attacks" (Googlen kääntämä)

6500:ttä ei tarvitse huomioida jos tulkinnasta on epäselvyyksiä, mutta 650 kpl (10%) puskaraiskauksia (käsittääkseni) ja 65 kpl joukolla tehtyjä.

Jostain löytyy ehkä tarkempia tilastoja, mutta tuostakin selvinnee jostain.

Ilmari Pietilä

Varsinaiseen kirjoitukseen ei ole juuri kommentoitavaa. Sen sijaan ihmettelen sitä tapaa, jolla tämäntyyppisiin blogikirjoituksiin vastaavat vetävät esimerkiksi perimän ja luonnon vaikutuksen keskusteluun, aivan kuin vain luonnontieteet voisivat antaa osviittaa maailman todellisesta luonteesta. Luonnontieteet saattavat olla päteviä kuvaamaan luonnossa ilmenevää todellisuutta, mutta ihmisten sosiaalinen todellisuus on aivan eri laatuinen asia.

Jostain syystä juuri luonnontieteet on korotettu asemaan, jossa ne muodostaisivat jonkinlaisen "nollapisteen", johon palaamalla voitaisiin lähteä rasismikeskustelussakin oikeaan suuntaan. On ällistyttävää, kuinka paljon sosialisaation merkitystä väheksytään näissä keskusteluissa. Ettekö todella ymmärrä, että jo toisen ihmisen OLETETTU läsnäolo aiheuttaa tutkitusti muutoksen ihmisen käyttäytymisessä? Ja sitten vielä käytetään argumenttina, että ryhmäjäsenyytemme perusteella olemme kaikki samalla viivalla, koska GENEETTISESTI ei ole osoitettavissa taipumusta tiettyyn käyttäytymiseen...

Missä ovat sosiaalipsykologit nyt tästä keskustelusta? Mikseivät he ole kertomassa kaikissa medioissa, kuinka vaikeaa kahden eri ryhmän yhteistyöhön saattaminen tutkimustiedon perusteella on? Mikseivät he kerro, että eräs tapa saattaa sisä- ja ulkoryhmä näkemään itsensä saman ryhmän jäseninä on että ryhmien jäsenet luokittelevat itsensä jonkin uuden, kolmannen ryhmän jäseniksi? Vai paljastaisiko se liian ilmeisesti että tämän uuden sisäryhmän ulkoryhmä on jo nimetty ja heitä kutsutaan rasisteiksi.

Reijo Tossavainen

Seppo Oikkonen: "
Maahanmuuton, tai edes sen erityisen osan, humanitaarisen maahanmuuton, kokonaiskustannuksia ei ole laskettu, koska ne mitä ilmeisimmin olisivat miljardiluokkaa ja osoittautuisivat niin kauheiksi, että niitä olisi vaikeaa ellei mahdotontakin perustella kansalle. Säästöpolitiikkaan ja hyvinvointivaltion alasajamiseen muutenkin kyllästyneet kansalaiset alkaisivat joukolla kysellä, miksi yleensäkään hyysäämme maan tapoihin sopeutumattomia maahantulijoita oman sosiaalisen turvallisuutemme kustannuksella."

Perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta käynnistelee toimintaansa. Ohjelmassa on mm. Oikkosen mainitsemien asioiden selvittäminen.

Olen Suomen Perustan hallituksen pj.

Olli Pusa

Saatteko tarvitsemanne tiedot selvityksiin? Esimerkiksi tulokseen vaikuttaa se, kuinka moni maahanmuuttaja työllistyy ja millaisiin töihin. Jos työt ovat avoimen sektorin töitä, se on aika lailla eri asia kuin jos on töissä maahanmuuttajien tulkkina ja kunnan rahoilla.

Saattaa olla, että monia tietoja ei ole edes saatavilla. Niitä ei yksinkertaisesti tilastoida, jolloin niitä on mahdotonta selvittääkään. Nyt tilastokeskus tilastoi (vuodesta 2011) ulkomaalaisten työllisyyden erikseen, mutta ei maittain. n. 40.000 palkkatyössä olleesta ulkomaalisesta pitäisi kai poistaa virolaiset ym. tällaista tarkastelua varten. Tässä ei kai kiinnostuksen kohteena ole esim. EU:n vapaiden työmarkkinoiden mukana Suomeen töihin tulleet.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Tossavainen

""... ajatuspaja Suomen Perusta käynnistelee toimintaansa...""

Toivotan onnea ja jaksamista. Työtä on varmasti paljon, kun on ajateltava uusiksi kaikki minkä makthavare-virkamiehet ovat ajatelleet väärin.

Anne Pylkkönen

Humanitaarisen maahanmuuton kipukohtia voisi tarkastella myös utopian näkökulmasta. Millainen valtion tämän pitäisi olla ettei mitään ongelmia syntyisi?
(Eri asia sitten on, olisiko sellainen yhteiskunta olemassa vain hyysärien märimmissä päiväunissa tai rrasshistien pahimmissa painajaisissa)

Eli tällaista mietin Oikkosen blogitekstin pohjalta ihan ajatuskokeena:

1. Taloudelliset edellytykset
Siitä kai ollan yksimielisiä, että ideaalitapauksessa vastaanottavan maan jokaisen kanta-asukin perustarpeet ynnä terveydenhuolto + koulutus olisi niin korkealla tasolla, että siitä oltaisiin täysin yksimielisiä että lisäväestön hankkiminen on taloudellisesti kestävällä pohjalla? Tuskin kukaan pitää ihanteellisena sitä että humanitaarisin perustein maahanmuuttajat jätettäisiin yhtä heitteille kuin huonoimmassa olevat kantasuomalaiset - tai että vain ensinmainittujen perustarpeista plus kotouttamiskuluista huolehdittaisiin kunnolla?

2. Kultuurilliset edellytykset
Yhteiskunnan pitäisi olla kehittynyt niin avoimeksi moniarvoiseksi yhteiskunnaksi ettei mitään tarvetta mihinkään teeskenneltyyn poliittiseen korrektiuteen olisi. Täydellisen sanan- ja ilmaisuvapauden vallitessa kukaan ei kiihoittuisi niin että ryhtyisi minkään ihmisryhmän edustajan rikolliseen kohteluun vain siksi että katsoo henkilön kuuluvan epätoivottavaksi luokittelemaansa ihmisryhmään.

3. Media
Media ei pelaisi kenenkään pussiin vaan olisi objektiivisesti todennettavan tasapuolinen, pitäytyen tosiasioihin ja suhteellisuuden tajuun ja ollen täysin propagandavapaata.

4. Demografiset tilastot
Tilastojen laadintaperusteet pitäisi olla avoimesti näkyvillä, ja tietojen esittämisen yhteydessä pitäisi korostaa että kyseessä on ei-auktorisoitua dataa. Kaikissa yhteyksissä pitäisi ottaa huomioon myös kaikki mahdolliset menetelmälliset puutteet ja datan heikkoudet johtopäätösten perusteena.
Uskon että tilastot ovat tärkeä keino saada JOTAIN tietoa jostakin, mutta tilanne missä mitä tahansa voidaan perustella jollakin/joillakin tilastoilla on mielipuolinen.

5. Kansallisten kipupisteiden etsiminen ja toimenpiteet
Loukattujen kansalaistuntojen haavat pitää ottaa VÄHINTÄÄN yhtä vakavasti kuin etniseltä alkuperältään vähemmistön kokemat syrjimiskokemukset. Utopiassa jopa presidentti ja hallitus puhumattakaan muusta kansan pyytettömässä palveluksessa olevasta virkakoneistosta olisivat valmiita jopa epätavallisiin asioihin parantaakseen ihan aikuisten oikeasti kaikkien syrjäytettyjen ja vailla tukiverkostoja ja tulevaisuudenuskoa olevien kansalaisten elämää.

Sitten pitäisi vain katsoa kuinka kaukana/lähellä tässä ollaan tuosta ideaalisesta utopiasta....

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

"Pienen maahanmuuttajaryhmän kulttuurivaikutus Suomeen on hyttysen pieru tähän amerikkalaisvaikutukseen verrattuna." (Petra Nyqvist)
Tuo "hyttysen pieru" elähdytti tässä vaiheessa jo 170, kommenttia, joista em. kommentoija tuotti itse noin 15 kpl. Kukapa vaivaituisi moiseen urakointiin vain hyttysen pierun vuoksi? ;-)
Siksi ohessa on konkreettista kuvausta hyttysen pierusta - ilman sarvia ja hampaita:
http://susijumala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130123-...

Merja Heikka

Rasismi on veteen piirretty viiva. Toisaalta on väärin ajatella ihmisiä joukkoina, ei yksilöinä. Toisaalta kumminkin käytännössä tiedämme joidenkin kulttuurien edustajien esimerkiksi katsovan enemmän sormiensa lävitse tiettyjä rikoksia kuin muut. Pitäisikö nuorelle naiselle kertoa, että ole kohtelias kaikille tuntemattomille ihmisille ja hymyile kaikille vastaantulijoille (kuten ennen täällä Peräohjolan raiteilla on tehty, uskokoot ken tahtoo), vai tuisiko selostaa näitä "rasistisia" näkökohtia. Siinäpä sitten keplottelet...olakko rasisti vai ollakko realisti. Tietäen että teet väärin.

Pertti Ilonen

Olet Merja juuri niin oikeassa.

Huolestuttavaahan tässä on juuri se, että kuka sitä veteen piirrettyä viivaa piirtelee?

Varoitus: Natsikortti.

30-luvun saksassa oli ensin yksi ihmisryhmä "poistettavien joukossa"
Sitten toinen ihmisryhmä
Sitten kolmas ihmisryhmä

Mihin ihmisryhmään sinä kuulut?

Pentti Järvi

Tuolla tyylilläsi Pertti Ilonen saat jopa suvaitsevaisenkin kääntymään rasistiksi tai vähintäinkin inhoamaan suvakkeja.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Seppo Oikkosen analyysi on harvinaisen terävä, jälleen kerran. Senpä takia sen sanoma näyttää menneen ohi useimmilta kommentoijilta.

Johan Loman: Monikulttuurisuus ja integraatio ovat toistensa vastakohtia. Kiinassa pitkälti toistakymmentä vuotta asuneena ja lähes kerran kahdessa kuukaudessa Singaporeen pitkiä työmatkoja tekevänä voin sanoa näin, aivan omasta kokemuksesta: Singapore ei ole esimerkki monikulttuurisuudesta vaan integraation riemuvoitto. Valitettavasti Suomea ja Singaporea ei voi verrata toisiina, koska Suomi on surkea esimerkki integraatiosta mutta oiva esimerkki monikulttuurisuudesta ja sen aiheuttamista ongelmista.

Kunhan sekä päättäjille että kansalaisille tulisivat edes peruskäsitteiden erot jossain määrin selviksi, keskustelu asioista saattaisi olla sekä hedelmällisempää että hyödyllisempää kuin nykyinen sekamelska.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Olipa huonosti muotoiltu: siis Suomea ja Singaporea voi nimenomaan verrata toisiinsa, koska ensimmäinen on erinomainen esimerkki monikulttuurisuuden tuomista ongelmista korkeine kustannuksineen ja jälkimmäinen integraation lähes täydellisestä onnistumisesta.

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen

Hinta mikä Singaporessa on maksettu integraatiosta, pakottamalla kaikki samaan ruotuun, kieltämällä eriävät mielipiteet, vuosia kestävät pidätykset, sensuuri etc,etc, on ehkä niin kallis että suomalaiset eivät sitä halua. Vaikka kovin nuo jotkut tuntuvat yrittävän. Oikeuslaitoksen poliittiset tuomiot väärinajattelusta ovat pelottava alku.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

"Rasistinen motiivi"

Tämä on hyvä tarkasteltava. Sitä voi verrata vaikkapa rikastumiseen, tai ns. "taloudelliseen motiiviin". Mikäli joku onneton ryöstää kioskin rikastumistarkoituksessa (tai köyhyyden vähentämistarkoituksessa) on hänellä taloudellinen motiivi. Samalla tavoin taloudellinen motiivi voi olla veroja kiertävällä yritysjohtajalla.

Motiivi itsessään ei ole rikos. Motiivi on apuväline, kun oikeusistuin tekee arviota rangaistuksesta. Teko voi olla sama, mutta tuomio eri, jos kioskin oven hajoittaa jotenkin eriskummallisesti vahingossa tai unohtaa maksaa ostoksensa. Samoin jos veroilmoitukseen lipsahtaa virhe, kyse on huolimattomuudesta ja rangaistus todennäköisesti lievempi.

Ihmisellä voi olla taloudellinen motiivi lukemattomissa laillisissa teoissa. Palkankorotuksen pyytäminen ei ole rikos, vaikka motiivi onkin taloudellinen jne.

Samoin ihmisellä voi olla "rasistinen motiivi" moniin laillisiin asioihin. Hän voi vaikkapa muuttaa Itä-Helsingistä Viitasaarelle, koska siellä on vähemmän tummaihoisia. Muutto itsessään ei muutu rikokseksi, vaikka sillä on "rasistinen motiivi".

Rasismikeskustelun ja toisen ajankohtaisen teeman "ahneuden" ympärillä käytävät keskustelut omaavat jonkin verran samoja piirteitä. Onko yritysjohtaja "ahne" jos hän saa kovaa palkkaa? Juridisesti merkityksetön kysymys, mikäli tämä ei ahneuksissaan riko lakia. Mediassa ja julkisessa debatissa motiivi on kuitenkin vähintään yhtä kiinnostava aihe kuin mahdolliset rikolliset teot.

Ihmiset ovat rasisteja. Jotkut ehkä enemmän, jotkut vähemmän. Jotkut pystyvät pitämään rasistiset mielipiteet sisällään, toiset eivät. Voimme paheksua rasismia ja "rasistista motiivia" samalla tavoin kuin paheksumme ahneuttakin, eli "taloudellista motivaatiota". Paheksuminen on kuitenkin eri asia kuin tuomitseminen. Tuomitseminen jääköön oikeuslaitokselle toistaiseksi.

Pakkaa sekoittaa vielä se, että on olemassa joitakin rasistisia rikoksia. Vaikkapa kiihoittaminen kansanryhmää vastaan. Tälläkin teolla voi olla jokin muu motiivi kuin rasismi, vaikka erikoistapaus se silloin olisikin. Voi olla mahdollista tehdä rikos kiihoittamalla kansanryhmää vastaan pelkästään taloudellisella motiivilla - eli toimia esim. palkattuna kansankiihottajana.

On mahdollista tehdä myös mikä tahansa rikos rasistisella motiivilla. Kekseliäs voi vaikka ajaa ylinopeutta rasistisella motiivilla.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Termi "rasistinen motiivi" tullaan ottamaan laajenevaan käyttöön nähdäkseni täysin päinvastaisista syistä kuin käsitteelliseen selvyyteen pyrkimiseksi. Se nimittäin tarjoaa legitiimin mahdollisuuden vielä suurempaan käsitteelliseen epäselvyyteen.

Samalla tämä termin käyttötapa muuttaa vallitsevaa ajatusilmastoa yhä vahvemmin maahanmuuttototalitarismin suuntaan. Motiiviin viittaminen riittää leimaamisperusteeksi, ja leimaaminen merkitsee yhä selvemmin kriminalisoimista.

"Rasistisen motiivin tunnistaminen" on varsin mielenkiintoinen ilmaisu. Siihen sisältyvää ajatusrikoksen tunnistamista ja siitä seuraavaa ilmiantovelvollisuutta ei ilmeisesti vielä nähdä niin selvinä totalitarismin tunnusmerkkeinä, että ne kiirehdittäisiin isolla joukolla tuomitsemaan.

Mitä tämä "rasistisen motiivin tunnistamisen" hyväksyminen kertoo oman yhteiskuntamme tilasta? Eikö se kerro siitä että totalitarismiin sortuva kansanosa ei omaa mitään sairaudentuntoa? -- Nähdäkseni kertoo.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

"Termi---tullaan ottamaan laajenevaan käyttöön---päinvastaisista syistä"

Tämä on kyllä varmaankin valitettavasti totta. Jos suhtautuminen rasismiin jatkaa nykyisillä raiteillaan, siitä riittää aineksia käsitteelliselle epäselvyydelle ainakin vuosisadaksi eteenpäin.

Kehitystä voi tapahtua (sitten joskus sadan vuoden päästä) vaikkapa johonkin näistä suunnista:

1. Rasismista ja rasistisesta motiivista tulee samantyyppinen yleisesti käsitettävä "pahe" kuin esim. laiskuudesta. Ei-toivottu leima, mutta sisällöllisesti ymmärrettävä, mutta (huom!) monitulkintainen sana.

2. Rasismille vakiintuu juridinen käyttö, joka voi olla laajamittakaavainen "sota rasismia vastaan" tai se voi jäädä kuriositeetiksi, hieman kuten joulurauhan julistuksen "raskauttavien asianhaarojen vallitessa"

3. Rasistinen motiivi sekoittuu muihin viha- ja oman edun tavoittelun motiiveihin. Jos lyöt naapuriasi siksi että hänen koiransa kakkii pihallesi tai siksi että hän on tummaihoinen, eivät eroaisi toisistaan. Rasistinen motiivi ymmärrettäisiin, mutta sen ei ajateltaisi olevan oikeutus vaikkapa väkivaltaan tai solvaamiseen.

4. Kansallisuusaate ottaa tuulta siipien alle ja rasistinen motiivi muuttuukin lieventäväksi asianhaaraksi. Johtaa lainsäädännön kehittymiseen siihen suuntaan, että nykyisin kielletty syrjiminen saattaisi muuttua sallituksi.

Olli Pusa

Todella. motiivi on eri asia kuin teko. Ja toisinaan ei ole yksiselitteistä sekään, mikä on rikos. Mitä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan? Onko sitä jotakin ihmisryhmää koskevien faktojen - epämiellyttävienkin - julkinen kertominen?

Onko siis laillista kertoa, että Etelä-Afrikassa väkivaltarikollisuus ja raiskaukset ovat paljon yleisempiä kuin länsimaissa? Onko laitonta kertoa, että uskonnollisen kirjallisuuden mukaan Muhamed nai 8-vuotiaan tytön, joka meikäläisessä ajatustavassa luetaan lapseksi? Onko rasistista kertoa, että joissakin maissa ja kulttuureissa korruptio ja rikollisuus on paljon yleisempää kuin meillä?

Jos tuollaisten asioiden kertominen kielletään esimerkiksi kiihottamisena kansanryhmää kohtaan, mitä kielletään seuraavaksi?

Tarkastellaan esimerkkiäsi yritysjohtojien palkoista. Esimerkkisi avaa ovia monenlaiseen pohdintaan.

Onko suuria palkkioita saalistava yritysjohtaja ahne? Ehkä näin voi arvioida, vaikka suuri palkka lieneekin osittain statussymboli yritysjohtajien joukossa. Onko ahneus rikollista? Ei.

Rikkovatko yritysjohtajat yhteiskunnan hyväksyttyjä normeja? Varmaan väestön yleisiä normeja kyllä, mutta ei välttämättä oman viiteryhmänsä eli yritysjohtajien. Suomessahan yritysjohtajat ovat muodostaneet verkoston, joka vuorollaan istuvat toistensa yrityksissä hallituksissa. Tuo hallitus nostaa yritysjohtajan palkkaa. Sitten toisessa yrityksessä roolit kääntyvät päinvastoin ja vuorollaan toisten palkkaa nostetaan.

Onko tuo laitonta? Suurimmalta osin sitä ei voi sellaiseksi tulkita. Toki haiskahti aika kauas, kun Finnarin ja Ilmarisen johdon "junailuissa" syyttäjä vihelsi pelin poikki ja lopettti asian käsittelyn kokeneiden poliisien näkemyksen vastaisesti.

Onko se, että asia on muodollisesti laillista, peruste sille, että se on oikein? Ei. Koska valtaa käyttävillä on mahdollisuus muovata lakeja sellaisiksi, että ne istuvat omiin toimiinsa ja ovat muodollisesti laillisia. Siksi toimintatavoista ja rakenteista pitää voida keskustella, vaikka sitä ei asianomaiset tykkääkään ja haluavat vaientaa kritiikin. Rasistisen motiivin lisäksi lentää kehään kateusmotiivi, salaliittohörhömotiivi jne. Motiivi sinänsä on tyypillinen noitavainojen väline. Epäselvä ja mahdoton selvittää.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

"18. Uskonnollisia kysymyksiä koskevan sananvapauden osalta ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on todettu muun muassa, että uskonnonharjoittajien tuli suvaita ja hyväksyä se, että toiset torjuivat heidän uskonnolliset käsityksensä tai jopa levittivät heidän uskolleen vihamielisiä oppeja. Uskonnollisten mielipiteiden yhteydessä sananvapauden käyttämiseen liittyviin vastuisiin kuitenkin sisältyi velvollisuus mahdollisimman pitkälle välttää aiheettoman hyökkääviä ja siten toisten oikeuksia loukkaavia ilmaisuja, jotka eivät mitenkään edistäneet ihmisoikeuksista käytävää julkista keskustelua. Näin ollen saattoi olla välttämätöntä kieltää tai säätää rangaistaviksi uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvat sopimattomat hyökkäykset edellyttäen kuitenkin, että toimenpiteet olivat suhteessa hyväksyttäviin päämääriin. Sananvapauden rajoitusten välttämättömyys tuli perustella vakuuttavasti (Otto-Preminger-Institut v. Itävalta 20.9.1994 kohdat 47, 49 ja 50 sekä I.A. v. Turkki 13.9.2005 kohdat 24 – 28).

- - -

27. Niin kuin myös voimassa olevaa säännöstä koskevissa esitöissä (HE 317/2010 vp s. 42) on todettu, tämänkin rangaistussäännöksen [kiihottaminen kansanryhmää vastaan] soveltamisessa ja rangaistavuuden rajaamisessa on tärkeää ottaa huomioon säännöksen suhde perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen suojaamaan sananvapauteen. Viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Rangaistavaa kuitenkin on kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu."
http://www.kko.fi/58715.htm

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #269

""Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä.""

vrt.:

""Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva"", säger Illman.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #272

"- - -
– Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman. Illman säger att det fortfarande är tillåtet att i hårda ordalag kritisera invandringspolitiken i Finland, men att den som gör det måste se till att inte samtidigt stämpla en folkgrupp som kategoriskt kriminell eller biologiskt mindervärdig. Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman säger att det är intressant att man i Finland kan dömas för hets mot islam samtidigt som det tillåts en ganska hätsk debatt om de kristna.

– De kristna har hukat sig och hållit en väldigt ödmjuk linje. Här borde man diskutera principiellt var gränsen går. Enligt Illman får man fortfarande kritisera religiösa seder. Lagen om trosfrid känns inte helt fräsch. – Det skulle kännas främmande att väcka åtal för att någon hädat Gud. Ändå finns en gräns som HD anser ha överskridits. Prejudikatet ger inget svar på var den sidansvariges ansvar går då folk skriver kränkande och smädande texter på internet. – Det är en stor utmaning. För att få bukt med volymen hatyttringar på nätet borde vi få bättre klarhet i vilket ansvar den som upprätthåller sidan har, säger Illman."
http://hbl.fi/nyheter/2012-06-08/yle-halla-aho-ove...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #272

"""Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä.""

vrt.:

""Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva"", säger Illman."

Tuossa näkyy harvinaisen selkeästi, kuinka tuo vihapuhelaki muilutettiin läpi päätöksenteosta epämääräisenä ja sitten ajetaan sensuurilinja läpi oikeustapauksina.

Lain perusteluissa vielä todettiin, että vallanpitäjien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen merkkejä.

Mutta Mika Illman esittää omassa kommentissaan:( oikaistulla kökkökäännökselläni)

Korkein oikeus on vetänyt rajan, kuinka paljon vallanpitäjiä kritisoivilla on oikeus provosoida ja liioitella.

Siis

1) Laista ei mitenkään ilmene, että vallanpitäjien kritisoinnissa asetetaan rajoja provosoinnille tai liioittelulle. Päinvastoin vallanpitäjien kritisointi sellaisenaan ei nimenomaan ole rikos.

2) Illmanin selostuksessa nimenomaan esitetään, että syyte ja tuomio liittyvät vallanpitäjien kritisointiin ja siinä esiintyneeseen provosointiin ja liioitteluun.

3) Kun tuomion perusteena on vallanpitäjien kritisointi, tuolla Illmanin logiikalla mikä tahansa vallanpitäjien kritisointi Illmanin mielestä voi johtaa lain perusteella syytteeseen ja tuomioon, kunhan se todetaan provosoivaksi ja liioitelluksi.

4) Lainlaatijat (Tuija Brax vastuullisena), syyttäjät ja tuomioistuin ovat astuneet tielle, jolla ne ovat alkaneet kaapata valtaa parlamentaarisilta toimielimiltä nimenomaan sananvapautta koskevissa asioissa. Sananvapaus on koko demokraattisen yhteiskunnan peruspilari.

5) Yhteinen piirre kaikille noille kaikille asiaan osallistuneille tahoille on vanhan kommunistisen lakimimiesjärjestö DEMLAn jäsenyys. Tuossa on niin paljon poliittisen vallan kaappauksen piirteitä, että se riittäisi syyksi syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen ylimmälle nimittäjälle Sauli Niinistölle aloittaa suursiivous tuossa pesässä.

Seuraavaksi varmaankin saamme Kalevi Kämäräisen sitaatin oikeusalan oppikirjojen teoriasta ja tuomion salaliittoteoriasta?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #284

Ad acta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #269

"Rangaistavaa kuitenkin on kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu."

Sitten vielä kannanotto, mitä on kansaneyhmien uhkaaminen, sovaalminen tai panettelu?

1) Onko kansanryhmän uhkaamista vaatia, että tietystä kulttuurista tulevien pääsy Suomeen turvapaikanhakijoina kielletään?

2) Onko kansanryhmän solaamista se, että kertoo jonkin kansanryhmän rikkovan lakeja olennaisesti useammin kuin muut kansalaiset?

3) Onko kansanryhmän panettelemista kertoa, että jossakin uskonnossa on opeissa piirteitä, jotka ovat suomalaisen oikeuskäytännön mukaan tulkitaan rikoksiksi.

4) Voiko tuollaiseen syyllistyä kertomalla faktoja - epämiellyttäviäkin - jostakin kansanryhmästä

5) Voiko tuollaiseen syyllistyä kertomalla arvionsa esimerkiksi siitä, että jokin kansanryhmä syyllistyy rikoksiin muita useammin, vaikka siitä ei olekaan "tieteellistä näyttöä" siksi, että viranomaiset salaavat tiedon tai kieltävät sen keräämisen?

Ei tuollaista avointa piikkiä saa jättää joillekin vaaleilla valitsemattomille tuomareille. Se linjaus pitää tehdä julkisesti ja avoimesti vaaleissa vastuuseen joutuvien organisaatioiden toimesta.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #274

Länsimaissa yleensä pidetään arvokkaana juuri sitä, että riippumattomat tuomarit ratkaisevat asioita. Lainsäädäntö esitöineen on julkisesti ja avoimesti saatavilla ainakin meillä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #276

Eli pakenit fraasien taakse. Selvä.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #278

Ole hyvä. Missäs muuten on se Korkeimman oikeuden tapaus, johon aiemmin viittaat mutta et linkitä?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #280

Testi. Tuollainen asia ei tietenkään mene korkeimpaan oikeuteen vaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Etsi niin löydät...

Tapauksen ydin oli se, että henkilö oli esittänyt suomalaisille viranomaisille väärennetyt paperit ja saanut niiden perusteella sosiaaliturvaa. Kun asia paljastui, sosiaaliturvaa ei peruttu, vaikka sen saanti perustui väärennökseen.

Sinänsä itse periaate, että väärennettyjen papereiden esittäminen ei ole mitään, löytyy yleisistä maahanmuuttoa koskevasta ohjeestakin. Esimerkiksi:

http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=90

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #287

Ei liene kohtuutonta, että oikeustapaukseen viittaava taho sen myös muille esittää.

Sinänsä mikäs asiassa loppujen lopuksi on kummallista, jos se perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin sopimuksiin?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #289

Kolme osaa:

1) Väärennetyn asiakirjan esittäminen viranomaiselle

2) Päätös, että väärennetyn asiakirjan esittämisellä saatua hyötyä ei sosiaaliturvaa ei tarvitse palauttaa.

3) Päätös, että poliisin pitää palauttaa asianomaiselle väärennetty asiakirja, jota käytettiin viranomaisen harhauttamisessa.

Mahtavatko ihan kaikki perustua kansainvälisiin sopimuksiin?

En käytä yhtä lennokkaita termejä kuin sinä, joten

Mappi Ö

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #293

Eli kenties olematon oikeustapaus päätyi Mappi Ö:hön?

No ei siinä mitään, käy tämä Pusan loppurepliikki minullekin.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #297

No kerrotaan hieman lisää. Löydät asiasta tietoa esimerkiksi oheisesta MOT-ohjelmasta "Maahanmuuton hinta":

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/maahanmuuton...

Siellä viittaan tapaukseen "Zahra". Hän sai oleskeluluvan Suomesta esittämällä suomalaisille viranomaisille väärennetyn todistuksen. Saadun oleskeluluvan turvin hän sai siis laittomasti sosiaaliturvaa 56.000 euroa.

Kun tuo petos paljastui, joutui hän oikeuteen syytettynä petoksesta ja vaadittiin korvaamaan aiheetta saadut tuet. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat, mutta korkein oikeus kumosi tuomiot. Toki korkeimman oikeuden päätös oli äänestystulos. Se, että hän oli pettänyt suomalaisia viranomaisia väärillä asiakirjoilla ei merkinnyt mitään. Eikä joutunut edes maksamaan petoksella saatuja rahoja takaisin.

Tämä ei ole mikään oikeuden arkistoissa muhinut salainen tapaus, vaan television katsotussa ohjelmassa 2009 kuvattu asia, josta haastateltiin ministereitä ja sosiaaliviranomaisia. Yleensä olet täällä profiloitunut tarkkoihin yksityiskohtiin paneutuvana ja mielellään linkkejä ja sitaatteja viljelevänä juristina. Pitäisikö nyt muka uskoa, että et tiennyt asiasta tai et (oikeuden päätösten etsimiseen varmaan minua harjaantuneempana) olisi löytänyt tapausta? No se KHO oli pikkuisen vedätystä, myönnetään.

Pisteäänkö sinne Mappi Ö:hon samalla Kalevi Kämäräisen uskottavuus?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #300

Kuten aiemmin totesin, ei liene kohtuutonta, että oikeustapaukseen viittaava taho sen myös muille esittää (jolloin toisten ei tarvitse arvailla eikä oikeustapaukseen viittaavankaan tarvitsisi lähteä pohtimaan motiiveja peräti "uskon" asioista alkaen varsinkin kun itse myöntää olleensa liikkeellä ketunhäntä kainalossa).

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #302

Keissi on olemassa, mutta Pusa ei ole lukenut perusteluja kunnolla.

Kysymys oli siitä, onko syyttäjä osoittanut valtiolle syntyneen vahinkoa väärästä tiedosta. Syyttäjä feilasi tämän.

Tuomio on oikea, vaikka murentaakin joidenkin moraalintuntoa.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #307

Jos syyttäjä on tunaroinut, pitäisi kysyä miksi? Vai oliko joku muu viranomainen tyrinyt? Mutta tapauksessa ymmärtääkseni logiikka oli se, että kun henkilölle oli myönnetty turvapaikka (vaikka väärillä papereilla), ei hänen saamiaan avustuksia voitu vaatia takaisin ja tuomita petoksesta, koska turvapaikka oli myönnetty. Vaikka turvapaikka perustui väärennökseen.

Tuon oikeuden päätöksen pohjalta pitäisi tulkita, että vika oli turvapaikan myöntäneessä viranomaisessa. Toisaalta Suomessa ei tulkinnan mukaan ole kiellettyä esittää väärennettyjä papereita.

Kyllä tuossa kansalaisen oikeustajun mukaan on paljon pielessä.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #308

Käräjäoikeus on tuominnut syytetyn rekisterimerkintärikoksesta ("A oli vääriä tietoja esittämällä saanut itselleen ja lapsilleen oleskeluluvan Suomeen.") eikä asiasta ole valitettu.

Petoksesta puolestaan lausutaan muun muassa:
"17. A:lle maksetut sosiaalietuudet ja toimeentulotuki ovat määräytyneet kutakin etuutta ja tukimuotoa koskeneen, kyseiseen aikaan voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti (sairausvakuutuslaki 364/1963, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996, lapsilisälaki 796/1992 ja laki toimeentulotuesta 1412/1997). Niiden mukaan avioliitto, avoliitto ja huoltajuus vaikuttavat maksettavan tuen määrään, mutta oikea tieto avioliitosta, aviopuolisosta tai lasten isyydestä ei ole minkään kyseessä olevan tukimuodon osalta tuen myöntämisen edellytys. Näin ollen kyseisten sosiaalietuuksien ja toimeentulotukien maksaminen ei sellaisenaan ole ollut seurausta A:n antamien perhetietojen virheellisyydestä, vaan hän mainittujen lakien mukaan olisi ollut virheellisistä tiedoista riippumattakin oikeutettu lakien mukaisiin etuuksiin.

18. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, minkä suuruisina sanotut sosiaalietuudet A:lle olisi oikeiden perhetietojen perusteella myönnetty. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että Kansaneläkelaitokselle ja Helsingin kaupungille olisi aiheutunut vahinkoa A:n ilmoittamien virheellisten tietojen seurauksena. Näyttämättä on jäänyt sekin, että A olisi virheellisiä perhetietoja ilmoittamalla pyrkinyt saamaan suurempia etuuksia kuin mihin hän olisi ollut oikeutettu tai että hänen on pitänyt käsittää aviopuolisonsa henkilöllisyyttä koskevalla oikealla tiedolla voivan olla merkitystä hakemiensa etuuksien määrän kannalta. Näin ollen A ei ole syyllistynyt niihin petoksiin, joista hänelle on vaadittu rangaistusta."
http://www.kko.fi/45905.htm

Syyttäjältä on siis jäänyt rahallinen vaihtoehtoskenaario kuvaamatta (millaisiin summiin A todella olisi ollut oikeutettu). Haiskahtaa kuitenkin hiukan siltä, että A olisi joka tapauksessa ollut oikeutettu saamiinsa summiin.

Turvapaikan myöntäneessä viranomaisessa ei siis ole ollut vikaa, koska viranomaista on harhautettu. Sen sijaan on jäänyt näyttämättä, että toimeentulotuen myöntäjää olisi harhautettu.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #307

""Tuomio on oikea, vaikka murentaakin joidenkin moraalintuntoa.""

Niin. Tässä blogissa esillä olleita teemoja tapaukseen sovittaen voisi todeta, että väärän henkilöllisyyden antaminen ei edusta rikollista motiivia, mutta jos jokin maahanmuuttokritiikki voidaan tulkita nousevaksi rasistisesta motiivista, se on ajatusrikoksena tunnistettava ja tehtävä siitä ilmianto.

Lait ovat niinkuin ne luetaan. Lakimiehissä ei ole sitä moraalista ominaisuutta, joka saisi heidät astumaan ulos mussukonsensuksen rivistä ja sanomaan selvällä suomenkielellä: "Ei! Minä en lähde mukaan tähän!"

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #310

Ei itse asiassa pidä ollakaan, jos lait ovat demokraattisesti syntyneet eivätkä loukkaa ihmisoikeuksia. Muutosehdotuksia lakeihin toki sopii esittää, mutta voimassaolevaa lakia on noudatettava.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #311

""... ehdotuksia lakeihin toki sopii esittää...""

No, tuossa poikkean siitä mitä lakimiehet -- määritelmäsi mukaan -- ovat ihmisinä. Minä kieltäydyn tekemästä ihmisille väärin vaikka lakimiesarmeija pitäisi kieltäytymistä laittomana. Oikeudentunto ja lakihan ovat eri asioita -- ja oikeudentunnon on heijastuttava laeissa eikä päinvastoin. Mielestäni ihmisen pitää kunnioittaa enemmän oikeutta kuin lakia. Vain epäihminen asettaa lain oikeuden edelle.

Huomaa ettei kysymys enemmistöstä ja vähemmistöstä määrääjinä liity tähän. Jos yleiset oikeusnäkemykset muuttuvat, se on seurausta yksityisten oikeusnäkemysten muuttumisesta. Niiden muuttuminen taas ei ole seurausta sokeasta lainkunnioituksesta. Demokratiassa sokean lainkunnioituksen tulisi oikeastaan olla kiellettyä.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #312

Tuossa tapauksessa henkilö oli harhaanjohtanut viranomaisia hyötyäkseen ja saanut suuria etuuksia, joihin ei olisi ollut oikeutta.

Sitten kun asia on paljastunut, on nostettu syyte. Ja lopputulos, että vaikka etuudet on saatu vilpillisellä menettelyllä, ei se mitään. Mitään ei tarvitse maksaa takaisin.

Se kuka viranomainen on tunaroinut on oma kysymyksensä. Maahanmuuttoviranomainen, poliisi, syyttäjä, korkein oikeus? Lopputulos on mikä on. Eikä istu suomalaiseen oikeustajuun.

Ja yhä kasvava osa suomalaisista ei usko oikeuslaitokseen eikä sutukselliseen demokratiaan. Se että asioita yritetään selitellä Kämäräisen tavoin erilaisilla formalitteteilla, pahentaa vain asioita. Sen sijaan, että myönnettäisiin ongelmat, alkaa vastahyökkäys. Saivarrellaan formalitteteilla, kehitetään sensuuria,...

Ja tästäkö muka seuraa Suomelle jotakin hyvää?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #313

En minä ole kiistänyt sitä, että lakeja voi muuttaa. Eivätkä ne "formaliteetit" ole minun keksimiäni, vaikka niitä selostan.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #314

Kämäräinen

Tämä lause:

""En minä ole kiistänyt sitä, että lakeja voi muuttaa."" --

ja tämä lause:

""Eivätkä ne "formaliteetit" ole minun keksimiäni, vaikka niitä selostan.""

-- rimpuilevat kumpikin samassa toimijasubjektiharhassa.

Niissä tehdään ihan tietynlainen ihmisenhävitystemppu. Korvataan passiivisella verbimuodolla lainmuutostapahtuma. Viitataan formalismeihin joiden keksijät häipyvät jonnekin yleisten menettelyjen legitimaatioon.

Juuri tällaisesta juristeriasta on seurausta käytännössä sitten se, että "lainkunnioitukselle" epätoivoisesti etsitään rajaa -- aivan kuten Illman lausunnossaan ymmärtämättömyyttään tulee todenneeksi:

"Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva.""

Ilmeisesti seurauksena sitten on myös se, että kun persoonaton sokea oikeus alkaa jatkuvasti varmistelemaan omaa oikeassaolemistaan, oikeuden sokea miekka joutuu kohta katkomaan kaikkien ajattelijoiden päät.

Ja ilmeisesti missään vaiheessa yhdenkään juristi-ihmisen pää ei nouse ylös persoonattomuuden suosta ja sano selvällä suomenkielellä: "Ei! Minä en lähde mukaan tällaiseen!"

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #315

"Niin on, jos olette sitä mieltä".

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #316

Esitän vielä joitakin yleisiä huomioita tuosta juristerialle mielestäni ominaisesta toimijasubjektiharhan vaalimisesta.

Juristerialle ominaisen persoonattomuuden taakse on ilmeisen mukavaa piiloutua. Laki taitaa palvella samaa tarkoitusta kuin uskonnot ja ideologiat monille ihmisille -- tuudittaudutaan ikään kuin jonkin ihmistä ja elämää suuremman auktoriteetin huomaan.

Silloin unohtuu tai jää jopa tajuamatta, että demokratia on kokonaan toiseen suuntaan tapahtuva ajatusliike. Se edellyttää että ihmiset ajattelevat itse, muodostavat mielipiteensä itse, ja ottavat vastuun itse.

Totalitarismeissa vallitsee kasvottomuus ja yksilöllinen tahto ja vastuu katoavat. Niin näköjään käy myös meillä, kun oikeus alkaa käsitellä asioita joihin liittyy ihmistä ja elämää suurempia maagisia tekijöitä. Vaikka kysymyksessä on täydellinen järjettömyys, sen kynnys on ilmeisesti niin korkealla ettei yksikään lakimies pääse järjen puolelle sen yli.

Tämän blogin loppulauseissa todettiin, että joillekin maahanmuutto voi olla ideologinen kysymys, eivätkä he edes tajua että ovat itse asiassa suorittamassa ihmiskokeita. Kun tilanne on tämä, haluan nostaa oman ääneni näille blogipalstoille ja yritän omasta puolestani sanoa selvästi: "Ei!"

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #317

Oikkonenhan on ainakin kerran tehnyt kuten saarnaa ja siitä varmaan tuo "lakimiesallergiakin" johtuu. Hyvää jatkoa vain.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson Vastaus kommenttiin #315

Jouduin oikein pohtimaan tuota kysymystä laista ja lain muuttamisesta - nimittäin suhteessa siihen, miten ajattelen omia kirjoituksiani vaikkapa täällä Puheenvuorossa.

Joskus on itsestään selvää, että keskustelu käsittelee lain rakenteeseen sisältyvää monitulkintaisuutta. Silloin yritän vain esittää oman tulkintani vallitsevasta laista. Joskus on aivan selvää se, että keskustellaan poliittisista päätöksenteosta, eli käytännössä lainsäädännöstä. Silloin esitän näkemyksiäni siitä, miten lain tulisi olla.

Suurin osa keskusteluista on sellaisia, ettei tätä selkeää jakoa tehdä. Keskustelun fokus on jossain muualla ja kukin kirjoittaja määrittelee (tai yleensä jättää määrittelemättä) esittääkö näkemyksiään lainsäätäjille, sen tulkitsijoille vai kertooko omasta suhtautumisestaan moraaliin ja lakiin.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #319

Minä yritin joissakin kommenteissa nostaa esiin sen, että useilta syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa työskenteleviltä on hämärtynyt raja lain laatimisen ja lain tulkitsemisen välillä.

Ketjussa aikaisemmin on esitetty vertailuna lakiteksti ja Mika Illmanin samasta aiheesta laatima kirjoitus. Kirjoitus kertoo karulla tavallaan siitä, kuinka pöyhkeä ylimielisyys saa vallan ja lain tulkitsija alkaa leikkiä lain säätäjää. Onneksi Illman tuon vuodatuksensa erehtyi kirjoittamaan julki. Ei jää epäilystä asiasta.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #276

""Länsimaissa yleensä pidetään arvokkaana juuri sitä, että riippumattomat tuomarit ratkaisevat asioita.""

Monet, yleensä, useasti. Pidetään, passiivissa. Ja nämä Riippumattomat Herrat ratkaisevat miten paljon Taivaan Herroja on kunnioitettava. Ihan puolueettomasti. Herää vain kysymys, mistä näissä täysin järjettömissä ja sisällyksettömissä kysymyksissä niitä rajoja tempaistaan. Käteen jää käytännössä sitten se noitaoikeudenkäynti.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #279

Onkos Oikkosella parempaa vaihtoehtoa tarjota?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #281

Kyllä, ja siitä olemme muistaakseni puhuneet aiemminkin. Odotan niitä lakimiehiä, jotka astuvat ulos tunnustuksellisen mutta puhumattoman konsensuksen rivistä ja sanovat selvästi: "Ei! Minä en ole mukana näissä noitaoikeudenkäynneissä!"

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #282

Eli se vaihtoehto on?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #283

Juu, kyllä on. Voit vaikka heti näyttää tässä julkisesti esimerkkiä.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #285

Anarkismiako kaipaat?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #288

Mistä lähtien järjettömyydestä kieltäytyminen on ollut anarkismia? Voi kysyä toisinkin päin: mikä on se järjettömyyden määrä tai erityinen ilmentymä, jonka kohdalla itse olet valmis sanomaan: "Ei!" Vai etkö koe ollenkaan olevasi henkilökohtaisesti vastuussa mistään mitä lakiin vedoten teet?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #291

Kyllä juristitkin voivat olla eri mieltä jonkin säännöksen järkevyydestä, mutta jos se on voimassaolevaa lakia, vaihtoehdot ovat tuomioistuimissa vähissä (kun on ratkaisupakko). Kohtalaisen korkealla tuo "järjettömyyskynnys" universaalisti on enkä siinä suhteessa tee poikkeusta. Jos tarkoitat lakiin vedoten tekemisellä toimiani tuomioistuimessa, toki olen myös (ollut) henkilökohtaisesti vastuussa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #294

Muistuttaisin lopulta siitä, että demokratia oli aikanaan laiton kapinaliike sääty-yhteiskunnassa vallinnutta syntyperään perustuvaa eriarvoisuutta vastaan. Asia kannattaa pitää mielessä.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #295

Mitäpäs sitä enää hyvästä huonompaan taas vaihtamaan.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen

Kiihoittaminen kansanryhmää vastaan ei välttämättä ole rasistinen rikos.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

Riippuu tarkoitetaanko "rasistisella rikoksella" vain rikosta jonka motiivi on rasistinen, vai tarkoitetaanko sillä myös (tai sensijaan) rikoksia, jotka kohdistuvat tiettyyn ihmisryhmään.

Pertti Ilonen

Niin joo. No sitten!

Juicelta pistämätön veto: OLLAAN IHMISIKSI.

http://www.youtube.com/watch?v=s5uWFIjKtzU

Nythän mä ymmärrän miksi Halla-Aho ei ole saanut potkuja.

Kun eihän kiihottaminen kansanryhmää vastaan välttämättä olekaan rasistinen rikos.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiihotus_kansanryhm%C...

George Orwell ja eläinten vallankumous tulee kyllä niin tarkasti mieleen, kun tuota erään puolueen toimintaa katselee.

Toiset nyt vain ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Eikö olekin?

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm
http://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4inten_vallank...

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

Paloauto on eri asia kuin palava auto, mutta myös paloauto voi olla tulessa.

Kun tykkään sekä Juicesta että Orwellista, niin laadin tämän vastineen nyt Pertti Iloselle.

Ainoa keissi jonka keksin, jossa kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei olisi rasistisella _motiivilla_ tehty, on sellainen, jossa mainostoimisto tai ulkomainospaikkoja vuokraavan firman toimitusjohtaja tuomitaan siitä, että on mahdollistanut rasistisen aineiston esillepanon. Motiivina voi olla aivan yksinkertaisesti raha. Eihän mainostoimiston pomo välttämättä tykkää appelsiinimehusta, vaikka tekisivät niille mainoksia.

Rikos on em. tapauksessa kyllä rasistinen, jos rikos voi ylipäänsä olla rasistinen? Motiivi sensijaan ei ole. Tässä on määritelmällinen ero ja tämän eron pohdiskelu on mielestäni tämän blogituksen yksi mielenkiintoisin asia.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

En puhunut mitään Singaporen demokratiavajeesta, sanoin vain että integraatio on onnistunut. Ei Suomessakaan kannata ylpeillä demokratiasta, joka muuttuu näennäisemmäksi sitä mukaa kun rasististen rikosten määrää saadaan lisättyä, sananvapautta kavennettua, kun maahanmuutosta on tullut samanlainen "koko kansan" hyväksymä, vaiettu totuus kuin aikoinaan Neuvostoliitosta, ja kun lehdistö ei kykene toimimaan sille kuuluvassa tehtävässä vaan on muuttunut vallan ja vallitsevan aatesuuntauksen sylikoiraksi ja sen absurdiksi proponentiksi. Suomalainen lehdistö ja televisio ovat kautta aikojen nuolleet vallan saappaita ja sapelia ja yhä halukkaamin ja kuola valuen siitä lähtien kun toimittajat alkoivat valmistua peräti yliopistosta pääaineenaan ns. tiedotusoppi.

James Hirvisaari

Oikkoselta jälleen aivan äärimmäisen loistava kirjoitus.

Käyttäjän koskela kuva
Matti Hemmi

#298 Arvoisa Kalevi Kämäräinen. Mielestäni on säälittävää itsesi tunkion päälle nostamisen hurmassasi alkaa tukkanuottasille itseäsi fiksumpien ajattelijoiden kanssa. Tämä sääli on ositettavissa myös muille Oikkosta ymmärtämättömiä kuulijoita ja kiukuttelijoita kohtaan. Nämä teidän arvostelemanne Ihmisten, jotka ovat oppineisuudestaan huolimatta kehittäneet ajattelua omilla aivoillaan. Ihmisten, joilla on kyky kuunnella toisia ja myös edellyttää toistenkin alentumista kuuntelemaan itseään ja artikuloimaan rakentavasti. Siihen olet yhtä yksiselitteisen kyvytön kuin muutkin Suomessamme versoneet yhtä ja samaa tuubaa kailottavat arvoinvaliidit.
Inttämisesi osoittaminen ja näyttäminen, ettet kykene kuullun ymmärtämiseen pitää herra Kämäräisen edelleen tynnyrissään sen tappia narisuttamassa ja putkinäkymän kommentointia ylimieliseen, tietämättömään sävyyn.
Jokainen laulu on silti laulun arvoinen. Minua vain ärsyttää kyvyttömyytesi arvottaa mitään muuta kuin omaa kivettynyttä, muodissa olevaa suvaitsevaisille tyypillistä arvotyhjää maisemaa.
Hyvää rakentavaa jatkoa vaan Herra Kalevi Kämäräiselle.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Onneksi tämä ei ole sääty-yhteiskunta, jotta jätkäkin saapi laulaa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän koskela kuva
Matti Hemmi

Sanoppa muuta, onneksi saamme vielä laulaa. Suvaitsevaisto-sääty ei ole vielä tavoitteessaan ;-)

Toimituksen poiminnat